Δημοτικό Συμβούλιο ΒΒΒ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  35 /2016
Θέμα 1o προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο: “Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων οικοπέδων για πυροπροστασία”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  36 /2016
Θέμα 2o προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο: “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  37 /2016
Θέμα 3o προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο: “Μίσθωση βαρέως τύπου οχημάτων-μηχανημάτων για ειδικούς σκοπούς και μίσθωση ειδικών μηχανημάτων για καθαρισμό παραλιών”.


ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  38 /2016
Θέμα 1o Ημερήσιας Διάταξης
Ενημέρωση επί των εξελίξεων ιδιωτικοποίησης του Αστέρα Βουλιαγμένης (Ψήφισμα).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  39 /2016
Θέμα 2o Ημερήσιας Διάταξης
Ανατροπές αναλήψεων υποχρέωσης οικ. έτους 2015.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  40 /2016
Θέμα 3o Ημερήσιας Διάταξης
Επικαιροποίηση της υπ. αρ. 114/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τροποποίοηση της συστατικής πράξης του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  41 /2016
Θέμα 4o Ημερήσιας Διάταξης
Κατανομή (Α΄ 2016) ποσού 58.272,46€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  42 /2016
Θέμα 5o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού στο Ο.Τ. Γ 368 περιοχής Μηλαδέζα στην Δ.Ε. Βάρης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθώς και καθορισμό των όρων δόμησης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  43 /2016
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2009” προϋπολογισμού ποσού 2.270.900,00€ αναδόχου Κ/Ξ ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  44 /2016
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. του κ. ΕΜ. ΓΙΑΝΟΥΛΑΚΗ (3200/27.1.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  45 /2016
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω εξάντλησης του συντελεστή δόμησης του ακινήτου του κ. Μπαγλατζή Παναγιώτη.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  46 /2016
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω ηλεκτροδότησης (3560/28.1.2016).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  47 /2016
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω θανάτου στο όνομα Αρσενόπουλος Βασίλειος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  48 /2016
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω εξάντλησης των συντελεστών δόμησης των ακινήτων των κ. Μακροδημήτρη Δημητρίου και Παππά Ευαγγέλου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  49 /2016
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένων χρεώσεων.(3557/28.1.2016)

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  50 /2016
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω μεταβίβασης (3554/28.1.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  51 /2016
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω εξάντλησης των συντελεστών δόμησης των ακινήτων.(3559/28.1.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  52 /2016
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω διπλοεγγραφής.(3558/28.1.2016)


ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  11 /2016
Θέμα 1o Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016.
Σχετικά: Η υπ. αρ. 1/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  12 /2016
Θέμα 2o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή των αξιώσεων κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  13 /2016
Θέμα 3o Ημερήσιας Διάταξης
1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  14 /2016
Θέμα 4o Ημερήσιας Διάταξης
Έκδοση εγγυητικών επιστολών και ορισμό του Δημάρχου ως νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης και της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  15 /2016
Θέμα 5o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των όρων και της δωρεάν εκπόνησης μελέτης υπό τον τίτλο “Πλατεία Νυμφών Βουλιαγμένης” υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4014/11.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  16 /2016
Θέμα 6o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των όρων και της δωρεάν εκπόνησης μελέτης υπό τον τίτλο “Νέος Παιδικός Σταθμός Βούλας” υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4014/11.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  17 /2016
Θέμα 7o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των όρων και της δωρεάν εκπόνησης μελέτης υπό τον τίτλο “Νέου κτηρίου Νηπιαγωγείου και Βρεφονηπιακού Σταθμού Βουλιαγμένης” υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4014/11.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  18 /2016
Θέμα 8o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των όρων και της δωρεάν εκπόνησης μελέτης υπό τον τίτλο “Αθλητικών Εγκαταστάσεων και πολιτιστικού χώρου στο Δίλοφο Βάρης” υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4014/11.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  19 /2016
Θέμα 9o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των όρων και της δωρεάν εκπόνησης μελέτης υπό τον τίτλο “Κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης” υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4014/11.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  20 /2016
Θέμα 10o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των όρων και της δωρεάν εκπόνησης μελέτης υπό τον τίτλο “Ειδική μελέτη για την δασολογική αξιολόγηση αδόμητων οικοπέδων της Δ.Ε. Βουλιαγμένης” υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας Δόμησης και σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4014/11.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  21 /2016
Θέμα 11o Ημερήσιας Διάταξης
Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών του Δήμου έτους 2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  22 /2016
Θέμα 12o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών προσωρινής & οριστικής παραλαβής των έργων: Α) “Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Καρπενησίου” Π/Υ ποσού 59.998,69 € με ΦΠΑ Β) “Κατασκευές- Ανακατασκευές- Αποκατάσταση Κατειλημμένων πεζοδρομίων” Π/Υ 99.998,55 με Φ.Π.Α., αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημ. Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  23 /2016
Θέμα 13o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Κοιμητηρίου” συμβατικού ποσού 93.479,59 €, αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημ. Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  25 /2016
Θέμα 15o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της διαδικασίας για την διενέργεια του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  26 /2016
Θέμα 16o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο “Δημοτική Οδοποιία – Κατασκευή & Συντήρηση Οδών – Επισκευή Τσιμεντοδρόμων”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  27 /2016
Θέμα 17o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  28 /2016
Θέμα 18o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την τοποθέτηση έξι (6) προκατασκευασμένων αιθουσών”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  29 /2016
Θέμα 19o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ανακατασκευής τμήματος πεζοδρομίου για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων επί της οδού Σουλίου 12 στο Ο.Τ. 12 στην περιοχή Πανόραμα της Δ.Ε. Βούλας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  30 /2016
Θέμα 20o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Φιλανθρωπικού Σωματείου “Οι Φίλοι του ΠΙΚΠΑ” για το έτος 2016 και απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2015.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  31 /2016
Θέμα 21o Ημερήσιας Διάταξης
Ορθή επανάληψη της 282/2015 απόφασης του Δ.Σ. για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί της οδού Αργοναυτών (εντός κοινόχρηστου χώρου, πεζοδρομίου) στη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  32 /2016
Θέμα 22o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή οφειλής ποσού 5.271,05 € πλέον των προσαυξήσεων που αφορά μίσθωμα περιπτέρου επί της διασταύρωσης των οδών Παπάγου και Καραϊσκάκη, πλατεία Ελευθερίας της Δ.Ε. Βούλας από τον χρηματικό κατάλογο με αριθμό βεβαίωσης 569/18.6.2014.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  33 /2016
Θέμα 23o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών της εταιρείας ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στους οδηγούς των οχημάτων.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  34 /2016
Θέμα 24o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της κας ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΙΝΑ από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ.
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1 /2016
Θέμα 1o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της τροποποιημένης έκθεσης λήξης εκκαθάρισης της Δ.Ε.Α.Β. και αποδοχή του προϊόντος αυτής.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  2 /2016
Θέμα 2o Ημερήσιας Διάταξης
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων (παιδικών σταθμών και του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης) ειδών κυλικείων ΚΑΠΗ και φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης (αφορά την Ομάδα Ε).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  3 /2016
Θέμα 3o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο: Προμήθειας έτοιμου φαγητού για το πρόγραμμα κοινωνικής σίτισης (catering).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  4 /2016
Θέμα 4o Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής Προγράμματος ΤΕΒΑ.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  5 /2016
Θέμα 5o Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής καθορισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  6 /2016
Θέμα 6o Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  7 /2016
Θέμα 7o Ημερήσιας Διάταξης
Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  8 /2016
Θέμα 8o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του εναέριου δικτύου Δ.Ε.Η. και τοποθέτησης έξι (6) νέων φωτιστικών σωμάτων.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  9 /2016
Θέμα 9o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της εταιρείας ΑΣΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στον οδηγό του οχήματος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  10 /2016
Θέμα 10o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. και αφορά λανθασμένη παράβαση του κ. Αρβανίτη Νικολάου.

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL