Δημοτικό Συμβούλιο ΒΒΒ

Αριθ. Απόφασης: 279/2017
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 280/2017
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 281/2017
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 73 του Ν.3852/10).

Αριθ. Απόφασης: 282/2017
Θέμα 50ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος με αριθμό πρωτ.20194/26-5-17 του κ. Μπαμπατζάνη Χρήστου

Αριθ. Απόφασης: 283/2017
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος σχετικά με την υλοποίηση στα Γυμνάσια της Δημοτικής μας Περιφέρειας της Θεματικής Εβδομάδας με τίτλο “Σώμα και Ταυτότητα”.

Αριθ. Απόφασης: 284/2017
Θέμα 4αο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη των Οικονομικών Απολογισμών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης των ετών 2012,2013 και 2014.

Αριθ. Απόφασης: 285/2017
Θέμα 4βο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη έκθεσης ελέγχου και καταγραφής ακαταχώρητων φωτοτυπημένων τιμολογίων του Ορκωτού Ελεγκτή.

Αριθ. Απόφασης: 286/2017
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε υπάλληλο του Δήμου για λόγους υγείας.

Αριθ. Απόφασης: 287/2017
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Δημοπράτηση παραλιακού χώρου όρμου Μαλτσινιώτη Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.

Αριθ. Απόφασης: 288/2017
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 214/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με έγκριση παράτασης της μίσθωσης Κ.Ε.Π. Βούλας και τη μείωση του μηνιαίου μισθώματος.

 Αριθ. Απόφασης: 289/2017
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση του υπ. αρ. πρωτ. 21142/1.6.2017 αιτήματος της εταιρείας “ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.”.

Αριθ. Απόφασης: 290/2017
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Ψήφισμα σχετικά με το υπ. αρ. πρωτ. 72/07.3.2017 έγγραφο του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 Αριθ. Απόφασης: 291/2017
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Απαλλαγή της υποχρέωσης γονέων από τροφεία των Παιδικών Σταθμών της περιόδου 2013-2014.

Αριθ. Απόφασης: 292/2017
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση της υπ. αρ. 268/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού παιδικών χαρών”.

Αριθ. Απόφασης: 293/2017
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για προμήθεια απορριμματοφόρου 4χ4 μεταφοράς βιοαποβλήτων.

Αριθ. Απόφασης: 294/2017
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση Κ.Χ. με κτηματολογικό αριθμό 0104021”.

Αριθ. Απόφασης: 295/2017
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός Κοινόχρηστων Χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 296/2017
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή υποδομής και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας”.

Αριθ. Απόφασης: 297/2017
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση αλλαγής προμηθευτή στα πλαίσια του έργου “Ανακατασκευή παιδικών χαρών”.

Αριθ. Απόφασης: 298/2017
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε διαδικτυακές εφαρμογές (ιστοσελίδες).

Αριθ. Απόφασης: 299/2017
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για ενενήντα πέντε (95) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες)- “ρύπους” σε κοινόχρηστους χώρους στη Βούλα, το έτος 2015.

Αριθ. Απόφασης: 300/2017
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ - ΓΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Πανός 26 στη Βάρη το έτος 2016.

Αριθ. Απόφασης: 301/2017
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες (19055/19.5.2017).

Αριθ. Απόφασης: 302/2017
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ (Ξανθίππη Παπαλεξοπούλου).

Αριθ. Απόφασης: 303/2017
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ (Ιωάννη Τσακαγιάννη).

Αριθ. Απόφασης: 304/2017
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ (Κων/νος Αντωνάκος).

Αριθ. Απόφασης: 305/2017
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ (Ζωή Κανέλλου).

Αριθ. Απόφασης: 306/2017
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ (Αικατερίνη Παύλου).

Αριθ. Απόφασης: 307/2017
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ (Πειραιώς Βest Leasing).

Αριθ. Απόφασης: 308/2017
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ (Xρήστος Αθανασούλας).

Αριθ. Απόφασης: 309/2017
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ του Νικολάου Βαλούρδου.

 Αριθ. Απόφασης: 310/2017
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ στην εταιρεία Αsset Rent a Car (19184/22.5.2017).

Αριθ. Απόφασης: 311/2017
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ στην εταιρεία Αsset Rent a Car (19182/22.5.2017).

Αριθ. Απόφασης: 312/2017
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ της Δήμητρας Παπαγιαννοπούλου (20322/29.5.2017).

Αριθ. Απόφασης: 313/2017
Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ (20326/29.5.2017).

Αριθ. Απόφασης: 314/2017
Θέμα 34ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους (20328/29.5.2017).

Αριθ. Απόφασης: 315/2017
Θέμα 35ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ της εταιρείας “Autohellas Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία”.

Αριθ. Απόφασης: 316/2017
Θέμα 36ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ και επαναβεβαίωση της εταιρείας Praxis Lease.

Αριθ. Απόφασης: 317/2017
Θέμα 37ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ και επαναβεβαίωση στους υπόχρεους (20324/29.5.2017).

Αριθ. Απόφασης: 318/2017
Θέμα 38ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή προσαυξήσεων εις βάρος της κ. Καμακάρη Μερόπης από οφειλή ΚΟΚ

Αριθ. Απόφασης: 319/2017
Θέμα 39ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής (20451/30.5.2017).

 Αριθ. Απόφασης: 320/2017
Θέμα 41ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω ηλεκτροδότησης.

Αριθ. Απόφασης: 321/2017
Θέμα 42ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή χρημάτων στον Ελευθέριο Μιχαηλίδη λόγω λανθασμένης χρέωσης Δ.Τ. και Τ.Α.Π.

Αριθ. Απόφασης: 322/2017
Θέμα 43ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή χρημάτων στον κ. Ι. Γιαννόπουλο λόγω λανθασμένης χρέωσης Δ.Τ.

Αριθ. Απόφασης: 323/2017
Θέμα 44ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων επί της οδού Δημοκρατίας 43 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 324/2017
Θέμα 45ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Διός 12 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 325/2017
Θέμα 46ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου επί της οδού Αφροδίτης 28 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 326/2017
Θέμα 47ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής εννέα δένδρων στην συμβολή των οδών Ρόδου και Κολοκοτρώνη στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 327/2017
Θέμα 48ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής ευκαλύπτων στη συμβολή των οδών Κυβέλης και Γλυνού στην Δ.Ε Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 328/2017
Θέμα 49ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής και απομάκρυνσης ευκαλύπτων, καλλωπιστικών και οπωροφόρων δένδρων στο πεζοδρόμιο στην συμβολή των οδών Αμάλθειας και Ερατούς στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.Αριθ. Απόφασης: 260/2017
Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπανών της δικηγορικής εταιρείας “Κιτσαράς-Σφήκας-Τσαντίνης και Συνεργάτες”.

Αριθ. Απόφασης: 261/2017
Θέμα 2ο Προ Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου από την οδού Βασ. Παύλου 2 και Λεωφ. Καραμανλή στη Βούλα.

Αριθ. Απόφασης: 262/2017
Θέμα 3ο Προ Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων των Αθλητικών Συλλόγων έτους 2017 (Α.Κ.Ο.Β.Β).

Αριθ. Απόφασης: 263/2017
Θέμα 4ο Προ Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων των Αθλητικών Συλλόγων έτους 2017 (Α.Ο. Βουλιαγμένης).

Αριθ. Απόφασης: 264/2017
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Β1 σταδίου αναθεώρησης της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής Κόρμπι Βάρης στα πλαίσια της μελέτης: “Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως σε οικιστικές περιοχές Α & Β κατοικίας εντός του Γ.Π.Σ.”.

Αριθ. Απόφασης: 265/2017
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή μελέτη για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας στην συμβολή (κόμβο) των οδών Απόλλωνος Θέμιδος στο ύψος της Λ. Ποσειδώνος».

Αριθ. Απόφασης: 266/2017
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Συνδέσεις ακινήτων με αποχετευτικό δίκτυο-Αποκαταστάσεις αγωγών αποχέτευσης”.

Αριθ. Απόφασης: 267/2017
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή Ανελκυστήρα στο Δημαρχείο”.

Αριθ. Απόφασης: 268/2017
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού παιδικών χαρών”.

Αριθ. Απόφασης: 269/2017
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων (παιδικών σταθμών, ετησίων αθλητικών γεγονότων και του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης), ειδών κυλικείου Κ.Α.Π.Η. και φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 270/2017
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο “Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης επί της οδού Απόλλωνος Δ.Ε. Βουλιαγμένης, β) αναμόρφωση ποσού προϋπολογισμού του έργου με Κ.Α. 25-7312.022 λόγω απολογιστικών εργασιών (αρχαιολογία) και γ) παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Αριθ. Απόφασης: 271/2017
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/ τροποποίησης του εναέριου δικτύου Δ.Ε.Η. λόγω τοποθέτησης δύο νέων παροχών Δ.Ε.Η.

Αριθ. Απόφασης: 272/2017
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. με την υπ. αρ. 18752/18.5.2017 αίτηση του κ. Ιωάννη Στέκα.

Αριθ. Απόφασης: 273/2017
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 274/2017
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία GARAMELLA MATTEO του BIAGIO για επτά (7)  παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες)- “ρύπους” σε κοινόχρηστους χώρους επί των οδών Λ. Αθηνάς στη Βούλα & Λεωφ. Ποσειδώνος στην Βουλιαγμένη και στη Βούλα.

Αριθ. Απόφασης: 275/2017
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω μεταβίβασης (18660/18.5.2017).

Αριθ. Απόφασης: 276/2017
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω μεταβίβασης στο όνομα Σαραντίδου Αγγελική (18661/18.5.2017).

Αριθ. Απόφασης: 277/2017
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής (18662/18.5.2017).

Αριθ. Απόφασης: 278/2017
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω ηλεκτροδότησης (18658/18.5.2017

Αριθ. Απόφασης: 243/2017
Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση για παράταση της συμβατικής προθεσμίας της Υπηρεσίας με τίτλο “Μίσθωση Βαρέως Τύπου Οχημάτων-Μηχανημάτων για ειδικούς σκοπούς και μίσθωση ειδικών μηχανημάτων για καθαρισμό παραλίων”.

Αριθ. Απόφασης: 244/2017
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής  (Ο.Α.Π.Π.Α.) έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 245/2017
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Κατανομή (Β΄2017) ποσού 58.272,46€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 246/2017
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου: “Ανακατασκευές Δημοτικών Κτιρίων”.

Αριθ. Απόφασης: 247/2017
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου: “Ανακατασκευή και βελτίωση κτιρίων και λειτουργικών υποδομών κοιμητηρίου Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 248/2017
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί ορισμού τόπου και χρόνου διεξαγωγής κλήρωσης για την παραχώρηση θέσης περιπτέρου στους (3) δικαιούχους περιπτέρων κατηγορίας Α.με.Α., πολυτέκνων και πολεμιστών Κύπρου.

Αριθ. Απόφασης: 249/2017
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού με τους αναπληρωτές τους.

Αριθ. Απόφασης: 250/2017
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Αύξηση ωραρίου εργασίας της Παρασκευοπούλου Σωτηρίας του Γεωργίου προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ και βαθμού Δ΄ από μερικής απασχόλησης σε πλήρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4368/2016.

Αριθ. Απόφασης: 251/2017
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “Σωτήρη-Μαρία” με αρ. νηολογίου “ΛΜ520” της Παλαμιανάκη Μαρίας στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.

 Αριθ. Απόφασης: 252/2017
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “ΑΕΤΟΣ” με αρ. νηολογίου “ΝΠ 7370” του Φαρμάκη Σταύρου στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.

Αριθ. Απόφασης: 253/2017
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “ΝΤΑΪΑΝΑ”με αρ. νηολογίου “ΣΠ 201”, της Σοφίας  του Μενελάου και Εσκίογλου Μιχαήλ στου Χαραλάμπου στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.

Αριθ. Απόφασης: 254/2017
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ” με αρ. νηολογίου “ΛΠ 3117 θ” του Γιαννακουδάκη Γεωργίου του Ελευθερίου στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.

Αριθ. Απόφασης: 255/2017
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία “ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ Α.Ε.” για τρία παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/ υπαίθριες διαφημίσεις - “ρύπους” σε πεζοδρόμια στη Βούλα, το έτος 2012.

 Αριθ. Απόφασης: 256/2017
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου, για παράσταση και εκδίκαση ενστάσεων του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995 και υποβολή υπομνημάτων επί ενστάσεων αυτών, που αφορούν στην δασική έκταση των 124 στρεμμάτων στην περιοχή Πανοράματος Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 257/2017
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Περί κοπής ευκαλύπτου στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος & Κονδύλη στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 258/2017
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Καβάφη 17 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 259/2017
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής πεύκου επί της οδού Παλαμά και παραπλεύρως της πλατείας Τζάιδα στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 243/2017
Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση για παράταση της συμβατικής προθεσμίας της Υπηρεσίας με τίτλο “Μίσθωση Βαρέως Τύπου Οχημάτων-Μηχανημάτων για ειδικούς σκοπούς και μίσθωση ειδικών μηχανημάτων για καθαρισμό παραλίων”.

Αριθ. Απόφασης: 244/2017
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής  (Ο.Α.Π.Π.Α.) έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 245/2017
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Κατανομή (Β΄2017) ποσού 58.272,46€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 246/2017
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου: “Ανακατασκευές Δημοτικών Κτιρίων”.

Αριθ. Απόφασης: 247/2017
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου: “Ανακατασκευή και βελτίωση κτιρίων και λειτουργικών υποδομών κοιμητηρίου Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 248/2017
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί ορισμού τόπου και χρόνου διεξαγωγής κλήρωσης για την παραχώρηση θέσης περιπτέρου στους (3) δικαιούχους περιπτέρων κατηγορίας Α.με.Α., πολυτέκνων και πολεμιστών Κύπρου.

Αριθ. Απόφασης: 249/2017
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού με τους αναπληρωτές τους.

Αριθ. Απόφασης: 250/2017
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Αύξηση ωραρίου εργασίας της Παρασκευοπούλου Σωτηρίας του Γεωργίου προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ και βαθμού Δ΄ από μερικής απασχόλησης σε πλήρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4368/2016.

Αριθ. Απόφασης: 251/2017
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “Σωτήρη-Μαρία” με αρ. νηολογίου “ΛΜ520” της Παλαμιανάκη Μαρίας στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.

 Αριθ. Απόφασης: 252/2017
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “ΑΕΤΟΣ” με αρ. νηολογίου “ΝΠ 7370” του Φαρμάκη Σταύρου στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.

Αριθ. Απόφασης: 253/2017
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “ΝΤΑΪΑΝΑ”με αρ. νηολογίου “ΣΠ 201”, της Σοφίας  του Μενελάου και Εσκίογλου Μιχαήλ στου Χαραλάμπου στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.

Αριθ. Απόφασης: 254/2017
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ” με αρ. νηολογίου “ΛΠ 3117 θ” του Γιαννακουδάκη Γεωργίου του Ελευθερίου στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.

Αριθ. Απόφασης: 255/2017
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία “ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ Α.Ε.” για τρία παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/ υπαίθριες διαφημίσεις - “ρύπους” σε πεζοδρόμια στη Βούλα, το έτος 2012.

 Αριθ. Απόφασης: 256/2017
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου, για παράσταση και εκδίκαση ενστάσεων του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995 και υποβολή υπομνημάτων επί ενστάσεων αυτών, που αφορούν στην δασική έκταση των 124 στρεμμάτων στην περιοχή Πανοράματος Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 257/2017
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Περί κοπής ευκαλύπτου στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος & Κονδύλη στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 258/2017
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Καβάφη 17 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 259/2017
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής πεύκου επί της οδού Παλαμά και παραπλεύρως της πλατείας Τζάιδα στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 199/2017
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 200/2017
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 201/2017
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών για χρήση-κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές των περιπτέρων για τις περιπτώσεις της παρ. 4, άρθρο 76 του Ν.4257/2014.

Αριθ. Απόφασης: 202/2017
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως Σχεδίου Λειτουργίας Κοιμητηρίου των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας, (όπου έχει συμπεριληφθεί και η διόρθωση του άρθρου 39 αυτού).

Αριθ. Απόφασης: 203/2017
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 204/2017
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Συμπλήρωση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α).

Αριθ. Απόφασης: 205/2017
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αποδοχή της Συμφωνίας Επιχορήγησης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “Ανάπτυξη Έργου στην Νότια Αττική-Progect Development in South Attica” ακρωνύμιο “PRODESA στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ορίζοντας 2020 (ΗΟRΙΖΟΝ 2020).

Αριθ. Απόφασης: 206/2017
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου: “Ανάπλαση πλατείας Άλσους Δ.Ε Βούλας”Α.Μ. 30/2013 συμβατικού ποσού #44.997,56# με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4257/2014 αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ., ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος κι ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.

Αριθ. Απόφασης: 207/2017
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για την συγκρότηση της “Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων” για το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 208/2017
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Άνοιγμα χωριστού τραπεζικού λογαριασμού για το πρόγραμμα Benefit As you Save-BAS.

Αριθ. Απόφασης: 209/2017
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος της επιχείρησης “VIVE MAR - ΒΛ. ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε”.

Αριθ. Απόφασης: 210/2017
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης με τίτλο “Ρυθμίσεις στην οδό Τεπελενίου, τμήμα των οδών Κιλκίς και Κλεισούρα”στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 211/2017
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης σχετικά επί της μελέτης με τίτλο: “Βελτίωση της διάβασης πεζών στη συμβολή των οδών Σωκράτους - Πανός στη Δ.Ε. Βούλας”.

Αριθ. Απόφασης: 212/2017
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης (parking) σε AMEA με την υπ΄ αρ. 47104/18.12.2016 αίτηση του κ. Παναγιώτη Σαρρή στην οδό Χειμάρρας στη Δ.Ε Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 213/2017
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τ.Υ για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4178/13 των α) Δημοτικού Καταστήματος με την επωνυμία “Ακτή” στην Βουλιαγμένη, β) Γραφείων και χώρων υγιεινής  στον Μώλο Αλιέων Βάρκιζας και γ) Χώρων υγιεινής στο Νεκροταφείο Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 214/2017
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης της μίσθωσης του Κ.Ε.Π. Βούλας και της μείωσης του μηνιαίου μισθώματος του.

Αριθ. Απόφασης: 215/2017
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την υπεκμίσθωση ειδικά διαμορφωμένου χώρου στο Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος” για την τοποθέτηση περιπτέρου προβολής των δράσεων του Δήμου στην εκδήλωση της ΚΕΔΕ: “Crowdhackathon#smartcity” που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 12 και 14 Μαίου 2017.

Αριθ. Απόφασης: 216/2017
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση απολογισμού έτους 2016 του Αθλητικού Συλλόγου “ΜΕΝΑΛΚΗΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 217/2017
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση απολογισμού έτους 2016 του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης (Α.Ο.Β.).

Αριθ. Απόφασης: 218/2017
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.”, για ένα παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση (αφίσα)- “ρύπο” σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Απόλλωνος 1 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2015.

Αριθ. Απόφασης: 219/2017
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ με διακριτικό τίτλο “ΣΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΛΙΑ” για εννέα (9) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες)-ρύπους σε κοιν. Χώρους επί της οδού Λ. Ποσειδώνος στη Βάρκιζα το έτος 2015.

 Αριθ. Απόφασης: 220/2017
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ.ΙΩΑΝΝΗΣ “ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 54 στη Βούλα, το έτος 2016.

Αριθ. Απόφασης: 221/2017
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ - ΓΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Πανός 26 στη Βαρη το έτος 2016.

Αριθ. Απόφασης: 222/2017
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ Α.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 223/2017
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση Β. ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο “VIVE MAR” για δύο (2) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/επιγραφές που έχουν τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λ. Κων. Καραμανλή 18 στη Βούλα το έτος 2016.

  Αριθ. Απόφασης: 224/2017
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α. ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ Ε.Π.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λεωφ. Βάρης 32 στη Βούλα το έτος 2016.

Αριθ. Απόφασης: 225/2017
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “VARKIZA RESORT”EVENT MANAGEMENT GROOP MON. IKE ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ για την αυθαίρετη τοποθέτηση τριών (3) διαφημιστικών πλαισίων/επιγραφές-ρύπους σε κοινόχρηστους χώρους επί της Ακτής Βάρκιζας στη Βάρκιζα το έτος 2016.

Αριθ. Απόφασης: 226/2017
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΚΕΠΕΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ με τον διακριτικό τίτλο “DAMIANO” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Δήμητρας 14 στη Βάρη το έτος 2016.

Αριθ. Απόφασης: 227/2017
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Γ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε με τον διακριτικό τίτλο “HOTEL STEFANAKIS” για αυθαίρετη τοποθέτηση ενός διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Αφροδίτης 17, στη Βάρκιζα το έτος 2016.

Αριθ. Απόφασης: 228/2017
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε με τον διακριτικό τίτλο “ΕΝ ΠΛΩ” για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/επιγραφή που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Ποσειδώνος 4 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2016.

Αριθ. Απόφασης: 229/2017
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “SOUTH COAST” ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ για την αυθαίρετη τοποθέτηση τριών (3) διαφημιστικών πλαισίων/επιγραφών κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά), επί της Λεωφ. Καραμανλή 4 στη Βούλα, το έτος 2016.

Αριθ. Απόφασης: 230/2017
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “STARSPORTSCLUB” GPG ATHLETIC E.Π.Ε. για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο διαφημιστικών πλαισίων/επιγραφών κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Αλκυονιδών 4 στη Βούλα, το έτος 2016.

Αριθ. Απόφασης: 231/2017
Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “GINO HAIR AND MORE” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου /επιγραφής διπλής όψης κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Αφροδίτης 7 στη Βάρκιζα το έτος 2016.

Αριθ. Απόφασης: 232/2017
Θέμα 34ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ”ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Πρίγκηπος Πέτρου 36 στη Βούλα το έτος 2016.

Αριθ. Απόφασης: 233/2017
Θέμα 35ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “Ποιοτικά Εδέσματα Ι.Κ.Ε” για αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) πλαισίου/επιγραφής διπλής όψης  σε στάση λεωφορείου επί του πεζοδρομίου της οδού Πρίγκηπος Πέτρου 20 & Σολωμού στη Βούλα το έτος 2016.

Αριθ. Απόφασης: 234/2017
Θέμα 36ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου που αφορά την Μπιλλήρη Καλλιόπη για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου μονής όψης σε ιδιωτικό χώρο οικόπεδο επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 60 στη Βούλα, στην πλευρά της οδού με ρεύμα κυκλοφορίας προς Βουλ/νη το έτος 2016.

Αριθ. Απόφασης: 235/2017
Θέμα 37ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου που αφορά την επιχείρηση “ΓΟΥΤΟΣ - ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.” για την αυθαίρετη ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου μονής όψης σε αδόμητο οικόπεδο ιδιώτη επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 34 και Σωκράτους στη Βούλα, στην πλευρά της οδού με ρεύμα κυκλοφορίας προς Βουλιαγμένη το έτος 2016.

Αριθ. Απόφασης: 236/2017
Θέμα 38ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για ενενήντα πέντε (95) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες)-”ρύπους” σε κοινόχρηστους χώρους στη Βούλα, το έτος 2015.

Αριθ. Απόφασης: 237/2017
Θέμα 39ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αναπροσαρμογής μισθώματος της εταιρείας “ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ Γ. & Ι. Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 238/2017
Θέμα 40ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ (15612/27.4.2017)

Αριθ. Απόφασης: 239/2017
Θέμα 41ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής που αφορά πρόστιμα διαφήμισης για την εταιρεία General Outdoor (πρώην Μaster Media System).

Αριθ. Απόφασης: 240/2017
Θέμα 42ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής κουκουναριάς επί της οδού Πανδώρας 18 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 241/2017
Θέμα 43ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής ή μη δένδρων σε πεζοδρόμια της Δ.Ε. Βουλιαγμένης επί των οδών Αθηνάς 62 και Αγ. Παντελεήμονος 19.

Αριθ. Απόφασης: 242/2017
Θέμα 44ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο της Δ.Ε. Βουλιαγμένης επί της οδού Πανός.

Αριθ. Απόφασης: 159/2017
Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ο.Α.Π.Π.Α. οικ. έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 160/2017
Θέμα 2ο Προ Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός τιμής αποζημίωσης ανά τετραγωνικό μέτρο απαιτούμενης γης σε χρήμα σε ιδιοκτήτες της ΠΕ 4 “Υπόλοιπο Ασυρμάτου”.

Αριθ. Απόφασης: 161/2017
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Συμπλήρωση του άρθρου 7, της υπ. αρ. 99/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Κανονισμός χρήσης πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 162/2017
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Σύσταση τριμελούς επιτροπής “Χωρικού Σχεδιασμού και Παρεμβάσεων για την ενοποίηση της πόλης.

Αριθ. Απόφασης: 163/2017
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της οριστικής Β΄ φάσης της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη Προσδιορισμού Συστήματος Δημοτικής Συγκοινωνίας”.

Αριθ. Απόφασης: 164/2017
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 470 (Ασκληπιείο Βούλας) στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 165/2017
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου “Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 166/2017
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Έναρξη διαδικασίας για την αγορά ρυμοτομημένου τμήματος στην συμβολή των οδών Γράμμου, Ίριδος, Παγκάλου και Διγενή στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 167/2017
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση για την ανακατασκευή τμήματος κοινοχρήστου χώρου στην συμβολή των οδών Ξανθία & Αγ. Παντελεήμονος στην Βουλιαγμένη.

Αριθ. Απόφασης: 168/2017
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση για την ανακατασκευή τμήματος κοινοχρήστου χώρου στην συμβολή των οδών Ξανθία 2 & Αγ. Παντελεήμονος στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 Αριθ. Απόφασης: 169/2017
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των όρων της δωρεάν μελέτης για την ανακατασκευή της ευρύτερης κοινόχρηστης έκτασης στον όρμο Μαλτσινιώτη στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 Αριθ. Απόφασης: 170/2017
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Τήρηση της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 31 ρου Ν3937/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος στην Πολεοδομική Ενότητα 4 περιοχής “Υπόλοιπο Ασυρμάτου”, χωρίς της τροποποίηση των σχεδίων και των πολεοδομικών ρυθμίσεων, τα οποία καθορίστηκαν με το ΦΕΚ 1407/Δ/2005.

Αριθ. Απόφασης: 171/2017
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων των Αθλητικών Συλλόγων έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 172/2017
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία φυλακίου πυρόσβεσης.

Αριθ. Απόφασης: 173/2017
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Συμπλήρωση  της υπ΄αρ. 547/2014 απόφασης του Δ.Σ που αφορά τη συμμετοχή του Δήμου σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία “ΕΟΕΣ ΕΥΞΗΝΗ ΠΟΛΗ-ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με διακριτικό τίτλο “EGTC SolidarCity NETWORK” και ορισμός εκπροσώπων.

Αριθ. Απόφασης: 174/2017
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου, της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία “Κιτσαράς – Σφήκας – Τσαντίνης και Συνεργάτες δικηγορική εταιρεία” για τον χειρισμό και επ’ ακροατηρίου εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της από 10/12/2017 αγωγής της ΜΕΕΚΒ κατά του Δήμου.

 Αριθ. Απόφασης: 175/2017
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ΄αριθμ. 1/2017 απόφασης Δ.Σ που αφορά την έγκριση του Α σταδίου της μελέτης με τίτλο “Αναθεώρηση-Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου περιοχής Κόρμπι Βάρης Δ.Ε. Βάρης” η οποία συντάχθηκε στα πλαίσια της μελέτης “Κτηματογράφηση- Πολεοδόμηση- Πράξη Εφαρμογής Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως σε οικιστικές περιοχές Α και Β κατοικίας εντός του ΓΠΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 176/2017
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου.

Αριθ. Απόφασης: 177/2017
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευή γηπέδων μπάσκετ - βόλεϊ σε διάφορα σημεία της πόλης” Α.Μ. 127/2009.

Αριθ. Απόφασης: 178/2017
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευές Ανακατασκευές Αποκατάσταση Κατειλημμένων Πεζοδρομίων”.

Αριθ. Απόφασης: 179/2017
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή υποδομής και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας” έτους 2015 συμβατικού ποσού 9.676,90 € (με Φ.Π.Α.) αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. ενός Δημ. Συμβούλου ως τακτικό μέλος & ενός Δημ. Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.

Αριθ. Απόφασης: 180/2017
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)(Τακτοποιητικού) του έργου: “Ανακατασκευές Δημοτικών Κτιρίων”.

Αριθ. Απόφασης: 181/2017
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών”.

Αριθ. Απόφασης: 182/2017
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του εναέριου δικτύου ΔΕΗ, τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων και νέων παροχών ΔΕΗ.

Αριθ. Απόφασης: 183/2017
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Μίσθωση Βαρέως Τύπου Οχημάτων-Μηχανημάτων για ειδικούς σκοπούς και μίσθωση ειδικών μηχανημάτων για καθαρισμό παραλιών.

 Αριθ. Απόφασης: 184/2017
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα δημοπράτησης ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ηλιού και Ηούς στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 185/2017
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 5948/16.2.2017 της εταιρείας “SUGARFREE” για μείωση μισθώματος.

Αριθ. Απόφασης: 186/2017
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Αναστολή κυρώσεων για διαγραφή προστίμου ποσού 3.158,76 € με οφειλέτη τον ιδιοκτήτη κ. Καββαδία Τιμολέοντα, λόγω ένταξης του στο Ν. 4178/2013 περί αυθαιρέτων κατασκευών.

Αριθ. Απόφασης: 187/2017
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Αναστολή κυρώσεων και διαγραφή προστίμου ποσού 25.188,91 € με οφειλέτη τον ιδιοκτήτη κ. Σαραντόπουλο Ευάγγελο, λόγω ένταξης του στο Ν. 4178/2013 περί αυθαιρέτων κατασκευών.

Αριθ. Απόφασης: 188/2017
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση της με αρ. 322/28.5.2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στον ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟ για δύο (2) διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις - ρύποι στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδού Βασ. Παύλου 112 στη Βούλα το έτος 2012.

 Αριθ. Απόφασης: 189/2017
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω ηλεκτροδότησης. (10120/17.3.2017)

Αριθ. Απόφασης: 190/2017
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω μεταβίβασης. (10122/17.3.2017)

 Αριθ. Απόφασης: 191/2017
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ, λόγω λανθασμένης πολλαπλής έγγραφης (10121/17.9.2017).

Αριθ. Απόφασης: 192/2017
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ, λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής (10119/17.3.2017).

Αριθ. Απόφασης: 193/2017
Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ, της εταιρείας Γρηγόρης Σαράντης ΑΒΕΕ (11592/29.3.2017).

Αριθ. Απόφασης: 194/2017
Θέμα 34ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ, στον κ. Α. Μιχαλόπουλο (12157/31.3.2017).

Αριθ. Απόφασης: 195/2017
Θέμα 35ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο, στην εταιρεία Hellas On Line Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Α.Ε.(12158/31.3.2017)

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL