Δημοτικό Συμβούλιο ΒΒΒ

 

Ημερομηνία 17/05/2011

Αρ. Πρωτ. 24855

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Για την  τακτική - ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11/2011 Δημόσια Ανοικτή Τακτική - Ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 23η Mαΐου 2011ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00,   με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

"Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, για το oικονομικό έτος 2011".

Σχετ: Η υπ΄αριθμ. 32/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Αρ. Πρωτ. 22517

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10/2011 Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 16η Mαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.- Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΥΓΙΩΝ  ΠΟΛΕΩΝ – Ε.Δ.Υ.Π.».

2.- Ορισμός μελών  στην  Επιτροπή Ελέγχου Ακτών  ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ.

3. – Ομαδική διαγραφή χρηματικών καταλόγων  Τ.Α.Π.  έτους

2006- 2010.-

4.-  Μετατόπιση Περιπτέρου  το οποίο βρίσκεται στην

Λ. Κων/νου Καραμανλή 42 (Πηγαδάκια) Βούλας.

5. - Εγκριση απολογισμού Πνευματικής Εστίας Βούλας.

Σχετικά: H με αριθμ. 3/2011 απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου της Πνευματικής Εστίας Βούλας.

6. -΄Εγκριση  απολογισμού Οικονομικού έτους 2010 των

Δημοτικών  Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Βούλας.

Σχετικά: H με αριθμ. 8/2011 απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου των Δημοτικών Παιδικών και

Βρεφονηπιακών Σταθμών Βούλας.

7.- Συζήτηση  και  λήψη απόφασης  επί της  πρότασης

ψηφίσματος της Λαϊκής Συσπείρωσης Βάρης – Βούλας –

Βουλιαγμένης, για την  προστασία των παραλιών της περιοχής

μας.( Το θέμα  έρχεται  με αίτηση  11  Δημοτικών Συμβού-

λων της  μειοψηφίας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9/2011 Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 11η Mαϊου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Για πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο .

 


Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 8/2011 Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 18η Απριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση της 81/2007 προγραμματικής σύμβασης του έργου: «Ανέγερση Γυμνασίου Βουλιαγμένης» για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης κατά  478 ημέρες ήτοι μέχρι 25/05/2012».

2. Ένταξη του έργου: «Ανέγερση Γυμνασίου Βουλιαγμένης» σε πιστώσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013.

3. Παράταση ισχύος σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία Πρακτικών Δ.Σ».

4. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή σε επιτροπή Παραλαβής Έργων.

5. Μερική τροποποίηση θέσεων ελεγχομένης στάθμευσης Δημοτικής Ενότητας Βούλας.

6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Βούλας & ανάπλαση πρασίνου».

7. Δημοπρασία για εκμίσθωση παραλιακού χώρου για τη λειτουργία και εκμετάλλευση Δημοτικής Καντίνας στη περιοχή παιδικών κατασκηνώσεων στον Όρμο Ζώσκας.

8. Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Απόβλητων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

9. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Υ.Π.Ε.Κ.Α.

10.Eπιβολή προστίμου στην εταιρεία «BLUE WATER A.E».

11.Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΕΑSY SUN SOLARIUM – HELLAS M.E.Π.Ε» για μια αφίσα.

12.Καθορισμός ποσού αποζημίωσης για αυθαίρετη κατοχή και χρήση δημοσίου χώρου επιφανείας 295 τ.μ του καταστήματος με την επωνυμία «ΠΑΝΟΡΑΜΑ», για το έτος 2011.

13.Υπογειοποίηση των καλωδίων ΔΕΗ μέσης και χαμηλής τάσης στην γωνία των οδών Ηλιού & Κρόνου.

14. Εξουσιοδότηση Δημοτικού Συμβούλου για να παρευρίσκεται στη διαδικασία διάθεσης ή καταστροφής των κατασχεμένων προϊόντων μικροπωλητών από τη Δημοτική Αστυνομία.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Ημερομηνία 24-3-2011 

Αρ. Πρωτ. 12761    


Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 7/2011 Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 28η Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 6/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου».

2. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 25/2011 απόφασης του Δ.Σ σχετικά με ορισμό ορκωτών ελεγκτών και διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Βούλας (ΔΗΚΕΒ).

3. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 26/2011 απόφασης του Δ.Σ σχετικά με ορισμό ορκωτών ελεγκτών και διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Βάρης (Κ.Ε.Δ ΒΑΡΗΣ).

4. Επιτροπή καθορισμού τμήματος για την εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων, την εκμίσθωση ακινήτων και για την μεταβίβαση προσκυρωτέων εκτάσεων.

5. Επιτροπή Εισήγησης Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων.

6. Ορισμός αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού.

7. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου για την Πολική Προστασία.

8. Ορισμός δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του για την συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων με συμβιβασμό για το έτος 2011.

9. Επιστροφή χρημάτων από δημοτικά τέλη και δημοτικό φόρο των ακινήτων στο όνομα της κας. Β. Γιαννακοπούλου και του κ. Β. Γιαννακουλόπουλο.

10. Έγκριση προμήθειας στεφανιών για τις Εθνικές Εορτές της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τους.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

12. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2 μήνες).

13. Πρόσβαση στην υπηρεσία Internet Banking της Τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIA A.E».

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τον Δήμαρχο κ. Κασιδόκωστα Γρηγόρη

2. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

- Πανά Σπυράγγελο

- Τσιριγώτη Ηλέκτρα

- Δαβάκη Δημήτριο

- Μαρτίνου Γεωργία

- Αργυρουδάκη Ελευθέριο

- Γεωργουλόπουλο Διονύσιο

- Σωτηρόπουλο Παναγιώτη

- Σκουζή Παναγιώτη

- Κοντονή Διονύσιο

- Σίνα-Χόβρη Μαρία

- Κικίλια Κυριάκο

- Βαδάση Χρήστο

- Κασιδόκωστα Παντελή

- Αργυροπούλου Λυδία

- Καμμένου Αλέξια – Άννα

- Μπελετσιώτη Δημήτριο

- Κάραγιαν Ωσάννα (Νανά)

- Γκολφινόπουλο Γεώργιο

- Βασιλείου Κωνσταντίνο-Σωτήριο

                      - Ζαχαράτο Νικόλαο

- Νιτερόπουλο Ιωάννη

- Κωνσταντέλλο Γρηγόριο

- Βαμβασάκη Δημοσθένη

- Δήμα Ιωάννη

- Αγαλιώτη Αικατερίνη-Βερόνικα

- Ζυγούρη Νικόλαο

- Κάσδαγλη  Ανδρέα

- Καπετανέα Παναγιώτη

- Σκουμπούρη Ιωάννη 

- Aποστολάτο Άγγελο

- Αποστολάτο Ευάγγελο

- Πασακυριάκο Κωνσταντίνο

3.  Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών

Κοινοτήτων Βάρης-Βούλας-Βουλ/νης


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.) Εξωραϊστικούς Συλλόγους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

2.) Τοπικό Τύπο-Μ.Μ.Ε.

3.) Εσωτ. Διανομή.

4.) Γραφείου Τύπου και Δημοσιών Σχέσεων.

5.) Ενδιαφερόμενους Φορείς-Κατοίκους.

6.) Σύλλογοι Υπαλλήλων Δήμου Βούλας-Βουλιαγμένης.


JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL