Δημοτικό Συμβούλιο ΒΒΒ

Αριθ. Απόφασης: 128/2017
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Επικύρωση πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2016.

 Αριθ. Απόφασης: 129/2017
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 2017.

Αριθ. Απόφασης: 130/2017
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένςη στο Δίκτυο Πόλεων “ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” με διακριτικό τίτλο “ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ”, έγκριση καταστατικού, έγκριση διακήρυξης και ορισμός εκπροσώπων.

 Αριθ. Απόφασης: 131/2017
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 132/2017
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 133/2017
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Α.Π.Π.Α. και διάρκεια θητείας τους.

Αριθ. Απόφασης: 134/2017
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο “Ίδρυμα Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων” του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 135/2017
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Εκλογή δημοτικών συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για την νόμιμη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή συνεδριάζει για θέματα προσωπικού κατά τον Κώδικα Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. (πειθαρχικά κλπ).

Αριθ. Απόφασης: 136/2017
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας Δημάρχων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων.

Αριθ. Απόφασης: 137/2017
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Κατανομή ποσού 50.471,73 € από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 138/2017
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου των Παραγωγικών Τάξεων της Επιτροπής Παιδείας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 139/2017
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα της δημοπράτησης περιπτέρου στην πλατεία Βάρκιζας.

Αριθ. Απόφασης: 140/2017
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα της δημοπράτησης περιπτέρου στην οδό Βασ. Παύλου 100-102 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 141/2017
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα της δημοπράτησης περιπτέρου στην οδό Βασ. Παύλου 1 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 142/2017
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα της δημοπράτησης περιπτέρου στην πλατεία Πηγάδι στο Κόρμπι στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 143/2017
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα της δημοπράτησης περιπτέρου στην Ακτής 17-19 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 144/2017
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα της δημοπράτησης περιπτέρου στην πλατείας Βουλιαγμένης επί της οδού Ερμού 1.

Αριθ. Απόφασης: 145/2017
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Α.Ο. ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ.

Αριθ. Απόφασης: 146/2017
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων των υπηρεσιών με τίτλο α. Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων για πυροπροστασία, β. Εργασίες για την καταπολέμηση ασθενειών πεύκων και φοινικοειδών και γ. Εργασία κλαδέματος και κοπής ψηλών και επικίνδυνων δένδρων, ως προς την επωνυμία του αντισυμβαλλομένου.

Αριθ. Απόφασης: 147/2017
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση Σύμβασης για την Υπηρεσία με τίτλο “Αποψιλώσεις Κοινοχρήστων Χώρων για πυροπροστασία”.

Αριθ. Απόφασης: 148/2017
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) Α.Μ. 61/2009.

Αριθ. Απόφασης: 149/2017
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευή γηπέδων μπάσκετ στο Αθλητικό Κέντρο” Α.Μ. 128/2009.

Αριθ. Απόφασης: 150/2017
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση εγκαταστάσεων σχολικών συγκροτημάτων (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο” Α.Μ. 75/10.

Αριθ. Απόφασης: 151/2017
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση χρονικής διάρκειας της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας “Εναλλακτική διαχείριση των οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για την καινοτομική παραγωγή εδαφοβελτιωτικών - λιπασμάτων”.

Αριθ. Απόφασης: 152/2017
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση επιστροφής ποσού που αφορά υπαίθριο στάσιμο εμπόριο.

 Αριθ. Απόφασης: 153/2017
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. και Δ.Τ. λόγω ηλεκτροδότησης (7211/28.2.2017).

 Αριθ. Απόφασης: 154/2017
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Ενημέρωση για την έγκριση κοπής από το Δασαρχείο Πειραιά επικίνδυνων δένδρων Λεύκης, με εντομολογικές προσβολές, σε κοινόχρηστους χώρους.

 Αριθ. Απόφασης: 155/2017
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Δομοκού 1, στη Δ.Ε. Βούλας.

 Αριθ. Απόφασης: 156/2017
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αθηνάς 2 στην Δ.Ε Βούλας.
 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 77/2017
Θέμα 1o προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των όρων για την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: “Ανάπλαση Πλατείας 25ης Μαρτίου στο Δήμο Βάρη - Βούλας - Βουλιαγμένης” με την Περιφέρεια Αττικής, β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της και γ) ορισμός δυο εκπροσώπων (τακτικό και αναπλ/κο) μέλος οι οποίοι θα συμμετέχουν στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 78/2017
Θέμα 7o Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση της 142/2015 Απόφασης του Δ.Σ. περί αναπροσαρμογής ή μη, των τελών ελλιμενισμού".

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 79/2017
Θέμα 1o Ημερήσιας Διάταξης
Ενημέρωση - παρουσίαση του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (G.I.S.) και της διαδικτυακής - mobile εφαρμογής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 80/2017
Θέμα 8o Ημερήσιας Διάταξης
Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 81/2017
Θέμα 2o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Μελέτη προσδιορισμού συστήματος Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας”.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 82/2017
Θέμα 3o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 338 ΣΤΗ ΜΗΛΑΔΕΖΑ».

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 83/2017
Θέμα 4o Ημερήσιας Διάταξης
2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 84/2017
Θέμα 5o Ημερήσιας Διάταξης
2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 85/2017
Θέμα 6o Ημερήσιας Διάταξης
1η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ο.Α.Π.Π.Α. έτους 2017.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 86/2017
Θέμα 9o Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 87/2017
Θέμα 10 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο “Κατασκευές νέων κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δ.Ε. Βάρης” αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση από του συνόλου των μελών του Δ.Σ. ενός δημοτικού συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός δημοτικού συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής του έργου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 88/2017
Θέμα 11 Ημερήσιας Διάταξης
Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 89/2017
Θέμα 12 Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός Προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2017.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 90/2017
Θέμα 13 Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός - Έγκριση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών στην Πυρασφάλεια με Τρίμηνη Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2017.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 91/2017
Θέμα 14 Ημερήσιας Διάταξης
Ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του ΚΔΑΠ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», έτους 2017 - 2018.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 92/2017
Θέμα 15 Ημερήσιας Διάταξης
Μείωση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου: “Εξοικονομώ - παρεμβάσεις στα υφιστάμενα 4 Δημοτικά Κτίρια”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 93/2017
Θέμα 16 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των όρων για την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο “Συντήρηση & βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” με την Περιφέρεια Αττικής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 94/2017
Θέμα 17 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Στατική ενίσχυση 1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 95/2017
Θέμα 18 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για προμήθεια έτοιμου φαγητού για το πρόγραμμα κοινωνικής σίτισης (catering).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 96/2017
Θέμα 19 Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως Πρoέδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του, καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του για το έτος 2017.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 97/2017
Θέμα 20 Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως Πρoέδρου του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του, καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του για το έτος 2017.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 98/2017
Θέμα 21o Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί αναγκαστικών εκταφών.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 99/2017
Θέμα 22o Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από τον “Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 100/2017
Θέμα 23o Ημερήσιας Διάταξης
Aπολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από τον Σκακιστικό Όμιλο “ΛΕΥΚΙΠΠΟ”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 101/2017
Θέμα 24o Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016, από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  στον Α.Ο. ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 102/2017
Θέμα 25o Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  στον “Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βάρκιζας-Βάρης”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 103/2017
Θέμα 26o Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον “Πανελλήνιο Όμιλο Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 104/2017
Θέμα 27o Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον “Αθλητικό Σωματείο Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 105/2017
Θέμα 28o Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον “Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βούλας”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 106/2017
Θέμα 29o Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από τον Δήμο στον “Ναυτικό Όμιλο Κατοίκων Βουλιαγμένης”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 107/2017
Θέμα 30o Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από τον Δήμο στον “Αθλητικό Σύλλογο ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 108/2017
Θέμα 31o Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ “ΘΕΤΙΣ”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 109/2017
Θέμα 32o Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Αθλητικό Κολυμβητικό Ομιλο Βάρης Βάρκιζας (Α.Κ.Ο.Β.Β.)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 110/2017
Θέμα 33o Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον “ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ “ΠΡΩΤΕΑΣ” ΒΟΥΛΑΣ.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 111/2017
Θέμα 34o Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Αθλητικό Όμιλο Βάρης “Ο ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 112/2017
Θέμα 35o Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Γυμναστικό Σύλλογο “ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113/2017
Θέμα 36o Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή χρημάτων λόγω λανθασμένης χρέωσης Τ.Α.Π. και Δ.Τ. στην κα Ιωάννα Λουδάρου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 114/2017
Θέμα 37o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. (5371/13.2.2017).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 115/2017
Θέμα 38o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. (5381/13.2.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 116/2017
Θέμα 39o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (5373/13.2.2017).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 117/2017
Θέμα 40o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (5376/13.2.2017).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 118/2017
Θέμα 41o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση.(5378/13.2.2018).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 119/2017
Θέμα 42o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση.(5379/13.2.2018).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 120/2017
Θέμα 43o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ και επαναβεβαίωση.(7090/24.2.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 121/2017
Θέμα 44o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ. (7089/24.2.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 122/2017
Θέμα 45o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ. (7088/24.2.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 123/2017
Θέμα 46o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ. (7087/24.2.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 124/2017
Θέμα 47o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή οφειλής ποσού 3.811,28€ πλέον των προσαυξήσεων που αφορά χρέωση του Μποχώτη Παναγιώτη για την μίσθωση χώρου στάθμευσης χρονικής περιόδου από 24/1/2017 έως 7/6/2017..

Αριθ. Απόφασης: 125 /2017
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 126/2017
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθ. Απόφασης: 127/2017
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 /2017
Θέμα 1o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της αναθεώρησης της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής Κόρμπι Βάρης στα πλαίσια της μελέτης: “Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως σε οικιστικές περιοχές Α & Β κατοικίας του Γ.Π.Σ”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 /2017
Θέμα 2o Ημερήσιας Διάταξης
1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3 /2017
Θέμα 3o Ημερήσιας Διάταξης
1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4 /2017
Θέμα 14o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της αναθεωρημένης μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση Πλατείας 25ης Μαρτίου στο Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης”.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5 /2017
Θέμα 4o Ημερήσιας Διάταξης
Ανατροπές αναλήψεως υποχρέωσης οικ. έτους 2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6 /2017
Θέμα 5o Ημερήσιας Διάταξης
Υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος Πράσινου Ταμείου “Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016”- Άξονα Προτεραιότητας 4 “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8 /2017
Θέμα 7o Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Αθηνών κ. Κωνσταντίνου Κατερινόπουλου βάσει της υπ. αρ. πρωτ. 52138/23.12.2016 έγγραφης προσφοράς του. Σχετικά: Η υπ. αρ. 511/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9 /2017
Θέμα 8o Ημερήσιας Διάταξης
Ορθή επανάληψη του θέματος “Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” με κωδικό OΠΣ (MIS): 5002708, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10 /2017
Θέμα 9o Ημερήσιας Διάταξης
Λύση σύμβασης του Δημοτικού Χώρου στάθμευσης μπροστά από το Ξενοδοχείο DIVANI στη Βουλιαγμένη.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2017
Θέμα 10o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση α) της κατασκευής του έργου “Τοιχίο αντιστήριξης πρανών επί της οδού Καβουρίου και Λ. Αθήνας στην Βουλιαγμένη” από τον Κ. Αθανάσιο Μαρτίνο με δαπάνη του και χωρίς επιβάρυνση του Δήμου και β) καθορισμός των όρων εκτέλεσης, επίβλεψης και παραλαβής του έργου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12 /2017
Θέμα 11o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση  της πρότυπης αρχιτεκτονικής μελέτης Καντίνας - Αναψυκτήριο στην θέση Μεγάλο Καβούρι (Όρμος Μαλτσινιώτη).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13 /2017
Θέμα 12o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση προσωρινής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση - Ανακατασκευές Σχολικών Συγκροτημάτων” έτους 2014-15.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14 /2017
Θέμα 13o Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση χρονικής διάρκειας της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας “ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (ΚΛΑΔΙΩΝ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 15 /2017
Θέμα 15o Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση προθεσμίας για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικού χλοοτάπητα για συντήρηση Δημοτικών Εγκαταστάσεων”.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16 /2017
Θέμα 16o Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης “Πολεοδομική μελέτη ένταξης στο σχέδιο εκτός σχεδίου περιοχών: α. Δερβενακίων - Προόδου - Λ. Βουλιαγμένης και β. Ηφαίστου - Λ. Βάρης - Λ. Καραμανλή Δ.Ε. Βούλας”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17 /2017
Θέμα 17o Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης “Μελέτη Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου οδών Ποσειδώνος - Βασ. Παύλου”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18 /2017
Θέμα 18o Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη προσδιορισμού συστήματος Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19 /2017
Θέμα 19o Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση χρονικής διάρκειας της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας “Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση λύσεων για την ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποδοτική αξιοποίηση των απορριμμάτων”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20 /2017
Θέμα 20o Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση ονομασίας διαφόρων οδών της Δ.Ε. Βάρης.
Σχετικά η υπ. αρ. 1/2017 της Ε.Π.Ζ.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21 /2017
Θέμα 21o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Π/Υ Εσόδων – Εξόδων του Φιλανθρωπικού Σωματείου “Οι φίλοι του ΠΙΚΠΑ” για το έτος 2017.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 22 /2017
Θέμα 22o Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος με την υπ΄αριθμ. 49715/7.12.2016 αίτηση του κ. Σ. Αργυρουδάκη σχετικά με διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων οι οποίοι αφορούν πρόστιμο 100% για στάσιμο εμπόριο.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23 /2017
Θέμα 23o Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού που αφορά οφειλή ΤΑΠ οικοπέδου στην οδό Μουσών στη Λαθούριζα Βάρης. (1099/16.1.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24 /2017
Θέμα 24o Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού που αφορά διαφορά ΤΑΠ για το οικόπεδο της οδού Ελασσώνος 20. (540/10.1.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 25 /2017
Θέμα 25o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή οφειλής που αφορά το “Πρόστιμο Ανέγερσης και Διατήρησης Οικοδομής” (1148/16.1.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 26 /2017
Θέμα 26o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 482,73€. (1668/19.1.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 27 /2017
Θέμα 27o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής (3) δένδρων σε πεζοδρόμιο του Δήμου στην οδό Πραξιτέλους 6, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 28 /2017
Θέμα 28o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ιπποκράτους 16 στη Δ.Ε. Βούλας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 29 /2017
Θέμα 29o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριάς σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καλαβρύτων 27 στη Δ.Ε. Βούλας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 30/2017
Θέμα 1o Προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση και πάσης φύσεως επισκευές στο Δημοτικό Ξενώνα Βουλ/νης” έτους 2006 συμβατικού ποσού 82.483,96 € (με ΦΠΑ) αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημ. Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2017
Θέμα 2o Προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή πεζόδρομου με τη δημιουργία πλακοστρώσεων, πέτρινων τοιχίων και λοιπών διαμορφώσεων στη Λ. Απόλλωνος” έτους 2006 συμβατικού ποσού 78.831,92 € (με ΦΠΑ) αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημ. Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 32/2017
Θέμα 3o Προ Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εγγύησης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 33/2017
Θέμα 15o Ημερήσιας Διάταξης
Σύναψη σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» για την έκδοση από αυτήν εγγυητικής επιστολής ποσού 45.000€, υπέρ της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» για το ακίνητο “Camping Βούλας”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 34/2017
Θέμα 16o Ημερήσιας Διάταξης
Σύναψη σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» για την έκδοση από αυτήν εγγυητικής επιστολής ποσού 79.000€, υπέρ της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» για την έκταση μεταξύ οργανωμένης Ακτής Α΄ Βούλας και Δημαρχείου Βούλας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 35/2017
Θέμα 17o Ημερήσιας Διάταξης
Σύναψη σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» για την έκδοση από αυτήν εγγυητικής επιστολής ποσού 90.000€, υπέρ της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» για το ακίνητο “Ακτή Β΄ Βούλας”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2017
Θέμα 18o Ημερήσιας Διάταξης
Σύναψη σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» για την έκδοση από αυτήν εγγυητικής επιστολής ποσού 25,000€, υπέρ της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» για τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 37/2017
Θέμα 19o Ημερήσιας Διάταξης
Σύναψη σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» για την έκδοση από αυτήν εγγυητικής επιστολής ποσού 5.000€, υπέρ της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» για την έκταση στη Βάρκιζα δυτικά της οργανωμένης Ακτής.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2017
Θέμα 20o Ημερήσιας Διάταξης
Σύναψη σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυμη Εταιρεία» για την έκδοση από αυτήν εγγυητικής επιστολής ποσού 51.500€, υπέρ της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» για την έκταση στη Βάρκιζα ανατολικά της οργανωμένης Ακτής.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 39/2017
Θέμα 1o Ημερήσιας Διάταξης
Κατανομή (Α΄2017) ποσού 58.272,46 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2017
Θέμα 2o Ημερήσιας Διάταξης
Συγκρότηση επιτροπών αρμοδιότητας Δ.Σ. για το έτος 2017.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2017
Θέμα 3o Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων έτους 2017.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/2017
Θέμα 4o Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής έτους 2017.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2017
Θέμα 5o Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής καθορισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη, έτους 2017.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 44/2017
Θέμα 6o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2017
Θέμα 7o Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός πενταμελούς επιτροπής για την υπό φιλοξενία ατόμων στην “ΣΤΕΓΗ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ” του κληροδοτήματος Ευτυχίας Καλογηράτου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 46/2017
Θέμα 8o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 4 κυβικών
μέτρων.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 47/2017
Θέμα 9o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2017.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 48/2017
Θέμα 10o Ημερήσιας Διάταξης
Διαμόρφωση δρόμου ήπιας κυκλοφορίας για την προστασία και ανάδειξη τμήματος αρχαίας οδού προς κατάχωση στη Δ.Ε. Βούλας, επί της οδού Σ. Μελά.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 49/2017
Θέμα 11o Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ, 1993/20.1.2017 της εταιρείας “ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε” σχετικά με τη μείωση του μισθώματος περιόδου από 6.11.2016 έως 5.11.2017.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 50/2017
Θέμα 12o Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος της επιχείρησης “ΧΥΤΗΡΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 51/2017
Θέμα 13o Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος με αριθμό πρωτ. 2848/27-1-2017 της εταιρείας “Θ. Χυτήρης & ΣΙΑ Ο.Ε.”

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 52/2017
Θέμα 14o Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 1990/20.1.2017 της εταιρείας “VIVE ΜAR - BΛ. ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” σχετικά με τη μείωση του μισθώματος περιόδου από 1-1-2017 έως 31-12-2017.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2017
Θέμα 21o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στους ιδιοκτήτες.(1715/16.1.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 54/2017
Θέμα 22o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ.(1716/19.1.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 55/2017
Θέμα 23o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (1721/19.1.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 56/2017
Θέμα 24o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στους μισθωτές των οχημάτων.(1724/19.1.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 57/2017
Θέμα 25o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. λόγω εξόφλησης. (1725/19.1.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2017
Θέμα 26o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. λόγω εξόφλησης. (1727/19.1.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 59/2017
Θέμα 27o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση. (1720/19.1.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 60/2017
Θέμα 28o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση. (1729/19.1.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 61/2017
Θέμα 29o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση.(2681/26.1.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2017
Θέμα 30o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ.(2682/26.1.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 63/2017
Θέμα 31o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ.(2683/26.1.2017)

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 64/2017
Θέμα 32o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στους μισθωτές των οχημάτων.(2684/26.1.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65/2017
Θέμα 33o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στους οδηγούς των οχημάτων.(2688/26.1.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 66/2017
Θέμα 34o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω μεταβίβασης. (3582/1.2.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2017
Θέμα 35o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής. (3577/1.2.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68/2017
Θέμα 36o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής. (3548/1.2.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 69/2017
Θέμα 37o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.(3552/1.2.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 70/2017
Θέμα 38o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.(3570/1.2.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 71/2017
Θέμα 39o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω διπλοεγγραφής.(3580/1.2.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 72/2017
Θέμα 40o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω διπλοεγγραφής.(3562/1.2.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 73/2017
Θέμα 41o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω ηλεκτροδότησης.(3572/1.2.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 74/2017
Θέμα 42o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω ηλεκτροδότησης.(3575/1.2.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 75/2017
Θέμα 43o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω ηλεκτροδότησης.(3565/1.2.2017)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 76/2017
Θέμα 44o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής πεύκου σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Προόδου και Λ. Πορφύρα στη Δ.Ε. Βούλας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 571/2016
Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και έγκριση διάθεσης-δέσμευσης πίστωσης για τη “Διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών του Δήμου μας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 572/2016
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Κανονιστικής Απλής Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 573/2016
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης έτους 2013.Σχετικά: Η υπ. αρ. 16/2016 απόφαση του Ιδρύματος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 574/2016
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης έτους 2014.Σχετικά: Η υπ. αρ. 17/2016 απόφαση του Ιδρύματος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 575/2016
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, 3η και 4η αναμόρφωση του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης. Σχετικά: Η υπ. αρ. 19/2016 απόφαση του Ιδρύματος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 576/2016
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης. Σχετικά Η υπ. αρ. 12/2016 απόφαση του Ιδρύματος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 577/2016
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2017.
Σχετικά: Η υπ. αρ. 465/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 578/2016
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της υπ. αρ. 119/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Π.Α. για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Π.Π.Α. (σχετ. Ο εγκεκριμένος Ο.Ε.Υ. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 516/Β΄/28-2-2014).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 579/2016
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για αναχρηματοδότηση Δανείων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Σχετικά: Απόφαση 431/2016 της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 580/2016
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση λειτουργίας του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 581/2016
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση συμφώνου συνεργασίας Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Ευρωπαϊκού Έργου “LIFE DEBAG”Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 582/2016
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 583/2016
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικής άσκησης - μαθητείας σε εργασιακό χώρο των σπουδαστών του ΟΑΕΔ και καθορισμός του αριθμού των ασκουμένων.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 584/2016
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί αναγκαστικών εκταφών στο κοιμητήριο της Δ.Ε. Βούλας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 585/2016
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού παιδικών χαρών”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 586/2016
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευή γηπέδων μπάσκετ στο Αθλητικό Κέντρο” συμβατικού ποσού 44.188,47€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4257/2014, αλλά και επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος, της επιτροπής παραλαβής έργου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 587/2016
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση εισηγητικής έκθεσης με εναλλακτικές λύσεις στα πλαίσια υλοποίησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 588/2016
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευή γηπέδων μπάσκετ - βόλεϊ σε διάφορα σημεία της πόλης” συμβατικού ποσού 32.604,39€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4257/2014, αλλά και επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος, της επιτροπής παραλαβής έργου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 589/2016
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων χώρων” συμβατικού ποσού 61.253,74€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4257/2014, αλλά και επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος, της επιτροπής παραλαβής έργου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 590/2016
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στην Δ.Ε. Βάρης”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 591/2016
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 683/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 592/2016
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Οριστική μελέτη (Αρχιτεκτονική, Η/Μ, Στατική, Τοπογραφικά Διαγράμματα ΕΣΓΑ & Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου) για την ανακατασκευή, προσθήκη & αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό πολυχώρο διωρόφου κτιρίου της οδού Βασ. Παύλου 51, Ο.Τ. 25 στη Δ.Ε. Βούλας.»

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 593/2016
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης προθεσμίας για  την κατασκευή του έργου: “Ανακατασκευή Δημοτικών Κτιρίων”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 594/2016
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου (τύπου Τ11).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 595/2016
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» Α.Μ. 24/2013 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #64.400,00€# (ΜΕ Φ.Π.Α.) αναδόχου ΓΚΥΡΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 596/2016
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: “ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2009” για την τελική δαπάνη της αναθεώρησης σύμφωνα με τον Ν.4412/16 αρ.153 και την τελική δαπάνη για ΦΠΑ έπειτα από την αύξηση του συντελεστή από 23% σε 24%.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 597/2016
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης για το έτος 2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 598/2016
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της χρήσης κοινοχρήστου χώρου, που βρίσκεται επί της οδ/αρ Ηλιού 2 στη Βουλιαγμένης για την ανάπτυξη ομπρελών και καθισμάτων το έτος 2017.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 599/2016
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κατασκευής πέργκολας για το κατάστημα «VITALE» του κ. Γεωργίου Σωτηρόπουλου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 600/2016
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 44435/3.11.2016 του κ. Ε. Μαράκη περί ανανέωσης της 518/2014 απόφασης του Δ.Σ. για τη μείωση του μισθώματος περιόδου από 18.12.2016 έως 17.12.2017.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 601/2016
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2016. Σχετικά: η υπ. αρ. 462/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 602/2016
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2016. Σχετικά: Η υπ. αρ. 463/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 603/2016
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2016. Σχετικά: Η υπ. αρ. 464/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 604/2016
Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2015. Σχετικά: Η υπ. αρ. 461/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 605/2016
Θέμα 34ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Μιλτιάδου 13 στη Δ.Ε. Βούλας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 606/2016
Θέμα 35ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Αθηνάς 43 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 607/2016
Θέμα 36ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής δυο ευκαλύπτων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Περικλέους 43 στην Δ.Ε. Βάρης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 608/2016
Θέμα 37ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής πεύκων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ζακύνθου 69 στη Δ.Ε. Βούλας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 609/2016
Θέμα 38ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού 3.011,94 € με οφειλέτη τον κ. Γ. Προκοπίου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 610/2016
Θέμα 39ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσών περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ.(49580/7.1.22016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 611/2016
Θέμα 40ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού 754,67€ στην οφειλέτρια κα Δανάη Γκίνου από πρόστιμο αυθαίρετων κατασκευών.(49900/8.12.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 612/2016
Θέμα 41ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων του κ. Μαρμαρινού Δημήτριου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 613/2016
Θέμα 42ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή χρηματικών καταλόγων κατανάλωσης ύδρευσης και ορθή βεβαίωση.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 614/2016
Θέμα 43ο Ημερήσιας Διάταξης
Μερική διαγραφή τελών δικαιώματος παράτασης χρόνου ταφής & καθαριότητας κοιμητηρίου για το οικονομικό έτος 2013 λόγω λανθασμένης εγγραφής.

 

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL