Δημοτικό Συμβούλιο ΒΒΒ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  383/2016
Θέμα 1ο  Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης αναφορικά με την αναγκαιότητα σύναψης δανείου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  384/2016
Θέμα 2ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ”.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  385/2016
Θέμα 3ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Ανακατασκευή γηπέδων μπάσκετ στο Αθλητικό Κέντρο”, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  386/2016
Θέμα 4ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Ανακατασκευή γηπέδων μπάσκετ-βόλεϊ σε 26332/30.6.2016 διάφορα σημεία της πόλης”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  387/2016
Θέμα 5ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στον νέο ιδιοκτήτη (σχετ: αίτηση του κ. Ν. Ζαφειράκη για λογαριασμό της εταιρείας ΕΚΚΑ ΑUTO PARK EΠΕ).(24645/17.6.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  388/2016
Θέμα 6ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στον νέο ιδιοκτήτη (σχετ: αίτηση του κ. Ν. Ζαφειράκη για λογαριασμό της εταιρείας ΕΚΚΑ ΑΥΤΟ PARK EΠΕ).(24647/17.6.2016)

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  389/2016
Θέμα 7ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στον εκάστοτε μισθωτή (σχετ: αίτηση του κ. Δ. Μανδήλα για λογαριασμό της εταιρείας Corfu Hellas ΕΠΕ).(27203/5.7.2016).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  390/2016
Θέμα 8ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Ζαϊμη 11 στη Δ.Ε. Βάρης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  335/2016
Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας Διάταξης
Mη κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας και επαναδημοπράτηση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στον Όρμο Ζώσκα, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  336/2016
Θέμα 1ο  Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης αναφορικά με την αναγκαιότητα σύναψης δανείου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  337/2016
Θέμα 2ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 4ης τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  338/2016
Θέμα 3ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 4ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  339/2016
Θέμα 4ο  Ημερήσιας Διάταξης
Κριτήρια επιβολής οικονομικής εισφοράς των ωφελουμένων (τροφεία) στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμός για τη σχολ. Χρονιά 2016- 17.
Σχετικά: Απόφαση 62/2016 του ΟΑΠΠΑ.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  340/2016
Θέμα 5ο  Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης α) για την  συνέχιση ή μη των εργασιών  για την κατασκευή του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ” για το χρονικό  διάστημα από 01-07-2016 έως και 31-08-2016 και β) την κατ΄ εξαίρεση των κανονιστικών διατάξεων εκτέλεση των εργασιών του συγκεκριμένου έργου για το ίδιο χρονικό διάστημα.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  341/2016
Θέμα 6ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση αγοράς ακινήτου (οικοπέδου) για την εγκατάσταση λειτουργιών  του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης στον τομέα Καθαριότητας – Ανακύκλωσης κ.λ.π. τομέων.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  342/2016
Θέμα 7ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως Συμπράττοντα/Εποπτεύοντα Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών” Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών” (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. “Ε.Π.Ε.Κ.Α”) ως δικαιούχο και υποβολή πρότασης για την υλοποίηση του Έργου (Πράξης) με τίτλο “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών” Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΤΤΙΚΗ” 2014- 2020 του Άξονα Προτεραιότητας.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  343/2016
Θέμα 8ο  Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός – έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού επιπλέον πέντε (5) ατόμων ΥΕ Εργατών Γενικών καθηκόντων (πυροπροστασίας- πυρασφάλειας) για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στην Πυρασφάλεια με τρίμηνη σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  344/2016
Θέμα 9ο  Ημερήσιας Διάταξης
Απευθείας ανάθεση συντήρησης συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ) στη θάλασσα (SEATRACK).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  345/2016
Θέμα 10ο  Ημερήσιας Διάταξης
Οριστική παραλαβή του έργου: “Δημοτική οδοποιία - συντήρηση οδών - επισκευή τσιμεντοδρόμων έτους 2013”

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  346/2016
Θέμα 11ο  Ημερήσιας Διάταξης
Οριστική παραλαβή του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων” έτους 2013”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  347/2016
Θέμα 12ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της εργασίας με τίτλο “Συντήρηση παιδικών χαρών”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  348/2016
Θέμα 13ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο "ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  349/2016
Θέμα 14ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια σαρώθρων”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  350/2016
Θέμα 15ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια μεμβρανών ασφάλειας για τους υαλοπίνακες των Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  351/2016
Θέμα 16ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών και διάθεσης-δέσμευσης πίστωσης για διοργάνωση εκδηλώσεων Κ.Α.Π.Η.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  352/2016
Θέμα 17ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» για το έτος 2016.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  353/2016
Θέμα 18ο  Ημερήσιας Διάταξης
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης τουριστικού λεωφορείου έμπροσθεν του Ξενοδοχείου “ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ” στη Βάρκιζα.
Σχετικά: Απόφαση 19/2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  354/2016
Θέμα 19ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση για χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης (parking) σε ΑΜΕΑ στην κα Ειρήνη Σταυροπούλου στη Δ.Κ. Βούλας.
Σχετικά: Απόφαση 18/2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

  ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  355/2016
Θέμα 20ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του εναέριου δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ και τοποθέτησης επτά (7) νέων φωτιστικών σωμάτων και μια νέας παροχής.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  356/2016
Θέμα 21ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης τοποθέτησης νέας παροχής Δ.Ε.Η. επί της οδού Απόλλωνος 40 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  357/2016
Θέμα 22ο  Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος με αρ. πρωτ. 20953/27.05.2016 του κ. Αλέξανδρου Βαλσάμη περί μείωσης μισθώματος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  358/2016
Θέμα 23ο  Ημερήσιας Διάταξης
Δημοπράτηση δημοτικού χώρου κάτω από το κατάστημα “ΕΝ ΠΛΩ” στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  359/2016
Θέμα 24ο  Ημερήσιας Διάταξης
Παραχώρηση ή μη της χρήσης κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται επί της οδ/αρ Ηλιού 2 στη Βουλιαγμένη για την ανάπτυξη ομπρελών και καθισμάτων το έτος 2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  360/2016
Θέμα 25ο  Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος της επιχείρησης Νεράντζης Ιωάννης, που αφορά την εκμίσθωση παραλιακού χώρου έναντι πλαζ Αστέρα για τοποθέτηση είκοσι (20) ομπρελών και σαράντα (40) καθισμάτων.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  361/2016
Θέμα 26ο  Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ για σαράντα δύο (42) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες) - ρύπους σε κοινόχρηστους χώρους επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης & Λ. Βάρης στη Βάρη και στη Βούλα, το έτος 2015.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  362/2016
Θέμα 27ο  Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΤΕΧΝΗ GENESIS” για δύο (2) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/ υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες) - “ρύπους” σε κοινόχρηστους χώρους στη Βούλα, το έτος 2015.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  363/2016
Θέμα 28ο  Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος της τράπεζας Πειραιώς, για διαγραφή και επιστροφή προστίμου ως αχρεωστήτως εισπραχθέν, για την τοποθέτηση ενός διαφημιστικού πλαισίου στην πρασιά του οικοπέδου, επί της οδού Βασ. Παύλου 79 στην Δ.Ε. Βούλας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  364/2016
Θέμα 29ο  Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος διαγραφής και επιστροφής τέλους ελλιμενισμού οικ. έτους 2014 του κ. Α. Σιούτη.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  365/2016
Θέμα 30ο  Ημερήσιας Διάταξης
Ακύρωση της από 11/5/2015 σύμβασης μίσθωσης παραλιακού χώρου με αρ. πρωτ. 19000.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  366/2016
Θέμα 31ο  Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί αναγκαστικών εκταφών (23472/13.6.2016).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  367/2016
Θέμα 32ο  Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί αναγκαστικών εκταφών (23473/13.6.2016).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  368/2016
Θέμα 33ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω διπλοεγγραφής.(23030/9.6.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  369/2016
Θέμα 34ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω διπλοεγγραφής.(23024/9.6.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  370/2016
Θέμα 35ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω ηλεκτροδότησης.(23025/9.6.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  371/2016
Θέμα 36ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω ηλεκτροδότησης.(25555/27.6.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  372/2016
Θέμα 37ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω μεταβίβασης.(23026/9.6.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  373/2016
Θέμα 38ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω μεταβίβασης.(25550/27.6.2016)

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  374/2016
Θέμα 39ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένων χρεώσεων.(23027/9.6.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  375/2016
Θέμα 40ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένων χρεώσεων.(25551/27.6.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  376/2016
Θέμα 41ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένων χρεώσεων.(23037/9.6.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  377/2016
Θέμα 42ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. διότι η εγγραφή έγινε με τρόπο λανθασμένο ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου.(23028/9.6.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  378/2016
Θέμα 43ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω πολλαπλών χρεώσεων.(23033/9.6.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  379/2016
Θέμα 44ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ.(23100/9.6.2016).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  380/2016
Θέμα 45ο  Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν λόγω λανθασμένης είσπραξης για παράβαση Κ.Ο.Κ.(24018/15.6.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  381/2016
Θέμα 46ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ., στο όνομα του κ. Ν. Κορδίλα.(24019/15.6.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  382/2016
Θέμα 47ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. (24021/15.6.2016)ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  313/2016
Θέμα 1ο  Προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της “Προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων (Παιδικών Σταθμών, Ετησίων Αθλητικών Γεγονότων και του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης), ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ και φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  314/2016
Θέμα 2ο  Προ Ημερήσιας Διάταξης
Aκύρωση της επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού χώρου στάθμευσης στον Όρμο Μαλτσινίωτη και ανάκληση της 293/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για την εκ νέου δημοπράτηση του ανωτέρω χώρου στάθμευσης μαζί με το κατάστημα μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος στον Όρμο Μαλτσινιώτη στη Δ.Ε Βουλιαγμένης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  315/2016
Θέμα 1ο  Ημερήσιας Διάταξης
Ψήφισμα εναντίον των συμφωνιών ΤΤΙP - CETA - TiSA και κήρυξη του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σαν περιοχή “Ελεύθερης Ζώνης από τις ΤΤΙP - CETA -TiSA”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  316/2016
Θέμα 2ο  Ημερήσιας Διάταξης
Κατανομή ποσού 155.660,77 € που έχουν παρακρατηθεί από 18.11.2014 έως 31.5.2016 από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων για τα σχολεία.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  317/2016
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων του Δήμου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  318/2016
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης υπογειοποίησης του εναέριου δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στην Βάρκιζα.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  319/2016
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο ¨Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων συνεργείου αυτοκινήτων”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  320/2016
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων παραλιακού μετώπου Δήμου”.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  321/2016
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια φυτών, σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, χώματος, ειδών φυτοπροστασίας, λίπανσης και λοιπών υλικών πρασίνου”.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  322/2016
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου υπόγειας άρδευσης και αντλιοστασίων”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  323/2016
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες συντήρησης & επισκευής δεξαμενών αντλιοστασίων & των δικτύων τους”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  324/2016
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια & τοποθέτηση περιφράξεων σε παιδικές χαρές, κοιν. χώρους, αθλητικά κέντρα”.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  325/2016
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης “Πολεοδομική μελέτη τροποποιήσεων στην περιοχή της Λαθούριζας Δήμου Βάρης”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  326/2016
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Β2 σταδίου της μελέτης με τίτλο “Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή Λαθούριζας Δήμου Βάρης”.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  327/2016
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση για την 1η παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  328/2016
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Ανέγερση Γυμνασίου Βουλιαγμένης”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  329/2016
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: “Ανακατασκευή Δημοτικών Κτιρίων”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  330/2016
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων-στάσεων σε κοιν. χώρους του Δήμου μας για την κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης του τουριστικού γραφείου με την επωνυμία “ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  331/2016
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων - στάσεων σε κοιν. χώρους του Δήμου μας για την κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης του τουριστικού γραφείου με την επωνυμία “SOMACO TOURS SA”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  332/2016
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Αναστολή κυρώσεων και διαγραφή προστίμου που αφορά ανέγερση & διατήρηση αυθαιρέτων με οφειλέτη την κα Ζαχαριάδου Ειρήνη.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  333/2016
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου οικ. έτους 2015.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  334/2016
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου στην οδό Ζεφύρου 21, στην Δ.Ε. Βούλας.
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  287/2016
Θέμα 1ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 673/2015 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών”.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  288/2016
Θέμα 1ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση α) προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (μονοδρόμηση) επί της οδού Απόλλωνος, για την κατασκευή του έργου: “Κατασκευή Αγωγού Αποχέτευσης επί της οδού Απόλλωνος Δ.Ε. Βουλιαγμένης” και β) παραχώρηση τμήματος Κ.Χ. στον ανάδοχο του έργου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  289/2016
Θέμα 2ο  Ημερήσιας Διάταξης
Αποδοχή συναλλαγών πληρωμής μέσω συσκευών EFT/POS (ACQUIRING).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  290/2016
Θέμα 3ο  Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός – έγκριση προσλήψεων Εποχιακού Προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στην πυρασφάλεια με τρίμηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  291/2016
Θέμα 4ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της εργασίας με τίτλο ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ’’ και παράταση χρόνου εκτέλεσης της εργασίας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  292/2016
Θέμα 5ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/ τροποποίησης και εναέριου δικτύου ΔΕΗ και τοποθέτησης τριών (3) νέων φωτιστικών σωμάτων και τριών (3) νέων παροχών ρεύματος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  293/2016
Θέμα 6ο  Ημερήσιας Διάταξης
Επαναδημοπράτηση χώρου στάθμευσης όρμου Μαλτσινιώτη.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  294/2016
Θέμα 7ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή Δαπέδων Ασφαλείας για Παιδικές Χαρές και Αθλητικού Χώρους”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  295/2016
Θέμα 8ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Δημοτική Οδοποιία”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  296/2016
Θέμα 9ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια μηχανικών πρεσσών αποκομιδής απορριμμάτων”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  297/2016
Θέμα 10ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων”.


ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  298/2016
Θέμα 11ο  Ημερήσιας Διάταξης
Εξουσιοδότηση της Τ.Υ για την υπαγωγή στον Ν. 4178/13 κτίσματος προς κατεδάφιση στο ΟΤ 364 στην πλατεία 25ης Μαρτίου περιοχή “Μηλαδέζα” στην Δ.Ε. Βάρης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  299/2016
Θέμα 12ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Τερψιχόρης 11 στη Βάρη.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  300/2016
Θέμα 13ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση άδειας πέργκολας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  301/2016
Θέμα 14ο  Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση της διάρκειας του χρόνου σύμβασης της παροχής Υπηρεσίας “Συντήρηση & επισκευή του ασανσέρ της στέγης υπερηλίκων” με αριθ. μελέτης 136/2015.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  302/2016
Θέμα 15ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή-Ανακατασκευή Αθλητικών Χώρων” αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  303/2016
Θέμα 16ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: “Εξοικονομώ-παρεμβάσεις στα υφιστάμενα 4 Δημοτικά Κτίρια” αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  304/2016
Θέμα 17ο  Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού 232,86€ προς την εταιρεία ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Α.Ε.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  305/2016
Θέμα 18ο  Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “NINE STREET BAR ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ε.Π.Ε” για τρία (3) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημιστικές (αφίσες)- “ρύπους” σε κοινόχρηστους χώρους στη Βούλα και στη Βάρη, το έτος 2015.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  306/2016
Θέμα 19ο  Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΘΗΝΑ για 1 (μία) αυθαίρετη ενδεικτική πινακίδα σε πρασιά οικοπέδου και 1 (ένα) αυθαίρετο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-”ρύπο” στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ηλιού 4 στη Βουλ/νη το έτος 2012.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  307/2016
Θέμα 20ο  Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΘΗΝΑ για 1 (μια) αυθαίρετη ενδεικτική πινακίδα σε πρασιά οικοπέδου και 1 (ένα) αυθαίρετο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-”ρύπο” στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ηλιού 4 στη Βουλ/νη το έτος 2013.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  308/2016
Θέμα 21ο  Ημερήσιας Διάταξης
Μερική διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  309/2016
Θέμα 22ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω μεταβίβασης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  310/2016
Θέμα 23ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω εξάντλησης του συντελεστή δόμησης του ακινήτου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  311/2016
Θέμα 24ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Πίνδου 19 στη Δ.Ε. Βούλας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  312/2016
Θέμα 25ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Σαρανταπόρου 19 στη Δ.Ε. Βούλας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  253/2016
 Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση, στην πρόσοψη του κτηρίου επί της Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 4 στη Βούλα, το έτος 2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  254/2016
Θέμα 2ο Προ Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  255/2016
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  256/2016
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορθή επανάληψη της 202/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά: Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ. αρ. 727/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού στο Αθλητικό Κέντρο Βούλας”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  257.1 /2016
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ. αρ. 78/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή Λαθούριζας Δήμου Βάρης και λήψη απόφασης για ανάρτηση αυτής” (σχετ: η με αρ. πρωτ. 1343/23.3.2016 ένσταση των Σ. Ξάνθη και Δ. Ξάνθη).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  257.2 /2016
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ. αρ. 78/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή Λαθούριζας Δήμου Βάρης και λήψη απόφασης για ανάρτηση αυτής” (Σχετικά με την με αρ. πρωτ. 1355/23.03.2016 ένσταση της Α. Περνιεντάκη ).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  257.3 /2016
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ. αρ. 78/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή Λαθούριζας Δήμου Βάρης και λήψη απόφασης για ανάρτηση αυτής” (Σχετικά με την με αρ. πρωτ. 1391/24.03.2016 ένσταση του Ν.Κιούση).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  257.4 /2016
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ. αρ. 78/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή Λαθούριζας Δήμου Βάρης και λήψη απόφασης για ανάρτηση αυτής” (Σχετικά με την με αρ. πρωτ. 1437/29.03.2016 ένσταση των Κ. Δημόπουλου, Ά. Δημοπούλου).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  257.5 /2016
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ. αρ. 78/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή Λαθούριζας Δήμου Βάρης και λήψη απόφασης για ανάρτηση αυτής” (Σχετικά με την με αρ. πρωτ. 1494/31.03.2016 ένσταση των Αικ. Ψαρούλη, Α. Τζατζαγερί).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  257.6 /2016
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ. αρ. 78/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή Λαθούριζας Δήμου Βάρης και λήψη απόφασης για ανάρτηση αυτής” (Σχετικά με την με αρ. πρωτ. 1514/01.04.2016 ένσταση της Δ. Πυρομάλλη).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  257.7 /2016
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ. αρ. 78/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή Λαθούριζας Δήμου Βάρης και λήψη απόφασης για ανάρτηση αυτής” (Σχετικά με την με αρ. πρωτ. 1515/01.04.2016 ένσταση της Ι. Πυρομάλλη  ).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  257.8 /2016
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ. αρ. 78/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή Λαθούριζας Δήμου Βάρης και λήψη απόφασης για ανάρτηση αυτής” (Σχετικά με την με αρ. πρωτ. 1516/01.04.2016 ένσταση της Σπ. Μαυράκη).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  257.9 /2016
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ. αρ. 78/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή Λαθούριζας Δήμου Βάρης και λήψη απόφασης για ανάρτηση αυτής” (Σχετικά με την με αρ. πρωτ.1526/01.04.2016 ένσταση της Γ. Νάσσου).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  257.10 /2016
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ. αρ. 78/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή Λαθούριζας Δήμου Βάρης και λήψη απόφασης για ανάρτηση αυτής” (Σχετικά με την με αρ. πρωτ.1527/01.04.2016 ένσταση των Α. Γάρδια, Γ. Γάρδια).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  257.11 /2016
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ. αρ. 78/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή Λαθούριζας Δήμου Βάρης και λήψη απόφασης για ανάρτηση αυτής” (Σχετικά με την με αρ. πρωτ. 1566/05.04.16 ένσταση των Δ. Γαρμπή, Α. Γαρμπή).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  257.12 /2016
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ. αρ. 78/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή Λαθούριζας Δήμου Βάρης και λήψη απόφασης για ανάρτηση αυτής” (Σχετικά με την με αρ. πρωτ. 5026/01.12.2015 ένσταση των Ι. Μανουσογιαννάκη, Στ. Μανουσογιαννάκη, Αθ. Μελέτη, Ε. Μελέτη).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  257.13 /2016
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ. αρ. 78/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή Λαθούριζας Δήμου Βάρης και λήψη απόφασης για ανάρτηση αυτής” (Σχετικά με την με αρ. πρωτ. 1907/21.04.2016 ένσταση της Μ. Μπαλαφούτα).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  258/2016
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση εισηγητικής έκθεσης με εναλλακτικές λύσεις στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο “Μελέτη ομβρίων περιοχής Πανοράματος Βούλας”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  259/2016
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Δημοπράτηση δημοτικού ακινήτου στην πλατεία Άλσους στο πανόραμα Βούλας, ως επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  260/2016
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Ίδρυμα Κοινωνικού ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης” σε αντικατάσταση αποβιώσαντος μέλους.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  261/2016
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Κατανομή (Β΄ 2016) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  262/2016
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2013 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  263/2016
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση σύναψης όρων Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο “Ανάπλαση Πλατείας Ζησιμοπούλου στην Δ.Ε. Βάρης” & εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  264/2016
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 2015”.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  265/2016
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για συντήρηση οδών.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  266/2016
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο: “Επισκευή υπερκατασκευής συρμού με αριθ. ΚΗΟ 6134”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  267/2016
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη Προσδιορισμού Συστήματος Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  268/2016
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Μ.Μ.Ν.Ε του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων".

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  268/2016
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Μ.Μ.Ν.Ε του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  269/2016
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/ τροποποίησης του εναέριου δικτύου Δ.Ε.Η. και τοποθέτησης πέντε (5) νέων φωτιστικών σωμάτων και μίας (1) νέας παροχής ρεύματος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  270/2016
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων” έτους 2013 συμβατικού ποσού 26.400,00 με ΦΠΑ, αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  271/2016
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση συμβατικού χρόνου του έργου με τίτλο “Συντήρηση - Ανακατασκευές Σχολικών Συγκροτημάτων” ετών 2014-2015.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  272/2016
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στην κα. Δ.- Μ. Γεωργακοπούλου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  273/2016
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. του κ. Β. Ραυτόγιαννη.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  274/2016
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω λανθασμένων χρεώσεων (17772/9.5.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  275/2016
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω λανθασμένων χρεώσεων (17774/9.5.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  276/2016
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω λανθασμένων χρεώσεων στο όνομα Δήμας Σπυρίδωνας.(17775/9.5./2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  277/2016
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω εξάντλησης του συντελεστή δόμησης του ακινήτου στο όνομα Αντωνιάδη Μιχαήλ.(17779/9.5.2013)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  278/2016
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω εξάντλησης του συντελεστή δόμησης του ακινήτου.(17778/9.5.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  279/2016
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω πολλαπλών χρήσεων.(17777/9.5.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  280/2016
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.(17773/9.5.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  281/2016
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω μεταβίβασης.(17780/9.5.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  282/2016
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση της υπ. αρ. 350/2015 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στην εταιρεία “ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ε.Π.Ε.” για δύο (2) διαφημιστικά πλαίσια/ ενδεικτικές πινακίδες στην οδό Απόλλωνος (Λαιμός Βουλιαγμένης) το έτος 2012.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  283/2016
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Κεφαλά στη Δ.Ε. Βούλας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  284/2016
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο στη συμβολή της Λεωφ. Αθηνάς και της οδού Αιόλου στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  285/2016
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής δένδρων σε αδιαμόρφωτο Δημοτικό χώρο, στη συμβολή των οδών Ξενοφάνους και Ηρακλείτου στη Δ.Ε. Βάρης.


JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL