Πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας (6.2.2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βούλας
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 2η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινό-τητας Βούλας την 6η Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι  θέματα της ημερήσιας διάταξης:     

     
1ο Θέμα Η.Δ  Λήψη απόφασης σχετικά με τη μετονομασία  της Λεωφ.  Βάρης – Κορωπίου από τη συμβολή της με την παραλιακή λεωφόρο Κ.Καραμανλή έως  τα διοικητικά όρια του Δήμου μας  , σε Λεωφ. Ευελπίδων.
2ο Θέμα Η.Δ    Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης παιδότοπου με κυλικείο της Ράπτη Κωνσταντίνας του Ευαγγέλου επί της Βασ.Παύλου αρ.89-91 στό Ο.Τ 180 στη Βούλα.