Πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Βούλας (1.3.2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βούλας


Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 3η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινό-τητας Βούλας την 1η Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι  θέμα της ημερήσιας διάταξης:     
  

1.    “Ορισμός ενός εκπροσώπου για την συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης διαδικασιών για τη δημιουργία μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.