Λήψη απόφασης για δυνατότητα χρονικής παράτασης κατάθεσης εγγυητικών επιστολών από συμμετεχοντες σε διαγωνισμούς του Δήμου, λόγω κήρυξης τραπεζικής αργίας

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν κανονικά στις ημερομηνίες που έχουν ορισθεί.

Παρακαλώ δείτε την συνημμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_THUPMEESTE_JULY+0300RJULY_SHORTPMEEST_0C2