Τεύχος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 4Χ4 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Περιληπτική Διακήρυξη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 17-11-2017

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 

                          προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 4Χ4 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προφορών που αναφέρονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 26/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 230.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

Ηπρομήθειαθαεκτελεστεί σύμφωναμετιςδιατάξειςτου ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), τουΝ.3463/06 (ΝέοςΔημοτικόςκαιΚοινοτικόςΚώδικας) καιτουΝ.3852/10 (ΠρόγραμμαΚαλλικράτης),τηνΤεχνικήΜελέτημεα/α  26/2017 , τηνμεαρ. Πρωτ. 47420/15-11-2017 σχετικήΔιακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.

 Η καταληκτική ημερομηνία είναι  τηνΠαρασκευή  15-12-2017 καιώρα10:30 π.μ., κατάτηνοποίαλήγειηπροθεσμίαπαραλαβήςτωνπροσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Ηδιαδικασίααποσφράγισηςθα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 50134.

 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. 

   Ηεγγυητικήεπιστολήσυμμετοχήςανέρχεταιστο2% επίτουπροϋπολογισμούτηςδαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικήςπροϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 3.709,68 €

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτήπου ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας

 

Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου   www.vvv.gov.grκαι στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  ΤμήμαΠρομηθειώντουΔήμου,  κατάτιςώρες8.30-15.00,Τηλ.: 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος

 

 

 

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε στην αίτηση τον τίτλο του διαγωνισμού // Το τεύχος του διαγωνισμού θα σας αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ *
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:*
ΑΦΜ/ΔΟΥ:*
E-mail *
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ενδιαφέρομαι για την αποστολή του τεύχους του διαγωνισμού:

 

 

 

 

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_MONPMEETE_MARCH+0200RMARCH_SHORTPMEET_0C2