Τεύχος για την «ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 23-11-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με την α/α 162/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 247.876,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

καταληκτική ημερομηνία είναι την Παρασκευή 15-12-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

 

Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος