Τεύχη Διαγωνισμών

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως καταθέσουν έγγραφες προσφορές για την  απευθείας ανάθεση- διαπραγμάτευση  και  την ανάδειξη αναδόχου, που αφορά την  παροχή υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», μέχρι τηνΤΕΤΑΡΤΗ15/6/2016 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου, στη διεύθυνση Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18, Βούλα, Τ.Κ. 16773

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ,στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr,

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πέμπτη 2-6-2016

Παρασκευή 3-6-2016

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18-7-2016 ΩΡΑ 10:30

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθε ίστο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΠΕΜΠΤΗ 9-6-2016 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζε ι ηδιαδικασία αποσφράγισης

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή18, Βούλα, την ΤΡΙΤΗ 7-6-2016 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξη ςπαράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα.

                                               Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 

 προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της προσφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 61/2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπολογισμού 39.888,90€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), θα βαρύνει τον Κ.Α. 35-7135.048.και αναλυτικά αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων πάγκων (παγκάκια)  σε πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, με σκοπό την βελτίωση του εξοπλισμού των χώρων αυτών και την αισθητική τους αναβάθμιση καθώς και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών .

 

(ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ)

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_WEDPMEESTE_MAY+0300RMAY_SHORTPMEEST_1C2
JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL