Δημοτική Κοινότητα Βάρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στις20/05/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00μμ. με θέμα ημερησίας διάταξης το παρακάτω : 1. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος : κατάστημα περιποίησης χεριών ποδιών, της επιχείρησης με επωνυμία “ΜΠΑΓΙΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, επί της οδού Αναγυρούντος αρ. 45, στη Βάρη. 2. Εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή…
JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL