Δημοτικό Συμβούλιο ΒΒΒ

Αριθ. Απόφασης: 46/2018
Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια και εγκατάσταση ενισχυτικού συστήματος επιφανειακού εδαφικού υποστρώματος για αγωνιστικούς χώρους.

Αριθ. Απόφασης: 47/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ΄αρ. 560/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τελών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Αριθ. Απόφασης: 48/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Ψήφισμα στήριξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Αριθ. Απόφασης: 49/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του ΚΔΑΠ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», έτους 2018 – 2019.

Αριθ. Απόφασης: 50/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης”, έτους 2018 – 2019.

Αριθ. Απόφασης: 51/2018
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός Προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 52/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου τεχνικού προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 53/2018
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός Προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 54/2018
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός – Έγκριση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών στην Πυρασφάλεια με Τρίμηνη Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 55/2018
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 56/2018
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης διαδικασιών για την δημιουργία μονάδος ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 57/2018
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρηγόπουλου βάσει της υπ. αρ. πρωτ. 6743/22.2.2018 έγγραφης προσφοράς του. Σχετικά: Η υπ. αρ. 123/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθ. Απόφασης: 58/2018
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης σχετικά με τη μετονομασία της Λεωφ. Βάρης -Κορωπίου από τη συμβολή της με την παραλιακή λεωφόρο Κ. Καραμανλή έως τα διοικητικά όρια του Δήμου μας, σε Λεωφόρο Ευελπίδων (σχετ. η υπ΄αριθμ. 1/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης και  η υπ΄αριθμ. 2/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας)

Αριθ. Απόφασης: 59/2018
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 60/2018
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο “Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων” αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωματικό του.

Αριθ. Απόφασης: 61/2018
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή Ανελκυστήρα στο Δημαρχείο”.

Αριθ. Απόφασης: 62/2018
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την υπηρεσία με τίτλο “Παροχής υπηρεσίας για την γραμμογράφηση οδοστρωμάτων”.

Αριθ. Απόφασης: 63/2018
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση επέκτασης υφισταμένης σύμβασης με τίτλο “Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου, τόνερ, μελανιών για τα φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα”.

Αριθ. Απόφασης: 64/2018
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.(αρ. πρωτ. 4792/7.2.2018)

Αριθ. Απόφασης: 65/2018
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.(αρ. πρωτ. 6215/20.2.2018)

Αριθ. Απόφασης: 66/2018
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Επισκευές Σχολείων”.

Αριθ. Απόφασης: 67/2018
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων”.

Αριθ. Απόφασης: 68/2018
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο  στον “Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βάρης Βάρκιζας”.

 Αριθ. Απόφασης: 69/2018
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 70/2018
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Πανελλήνιο Όμιλο Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης”.

Αριθ. Απόφασης: 71/2018
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Γυμναστικό Σύλλογο Άρη Βούλας”.

 Αριθ. Απόφασης: 72/2018
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Αθλητικό Σωματείο Α.Ο. Άρης 2006”.

Αριθ. Απόφασης: 73/2018
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 74/2018
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας”.

Αριθ. Απόφασης: 75/2018
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βούλας”.

Αριθ. Απόφασης: 76/2018
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Ναυτικό Όμιλο Κατοίκων Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 77/2018
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Αθλητικό Σύλλογο Οκινάουα Καράτε Λεύκαρος Βούλας”.

 Αριθ. Απόφασης: 78/2018
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον Αθλητικό Σύλλογο Πετοσφαίρισης “ΘΕΤΙΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 79/2018
Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον Αθλητικό Κολυμβητικό Όμιλο Βάρης Βάρκιζας.

Αριθ. Απόφασης: 80/2018
Θέμα 57ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον Αθλητικό Όμιλο Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 81/2018
Θέμα 34ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βάρης Βάρκιζας” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 82/2018
Θέμα 35ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 83/2018
Θέμα 36ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Πανελλήνιου Ομίλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 84/2018
Θέμα 37ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Γυμναστικού Συλλόγου Άρη Βούλας” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 85/2018
Θέμα 38ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. Άρης 2006” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 86/2018
Θέμα 39ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 87/2018
Θέμα 40ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Α.Ε.Ο. Πρωτέα Βούλας” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 88/2018
Θέμα 41ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 89/2018
Θέμα 42ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 90/2018
Θέμα 43ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Αθλητικού Συλλόγου Οκινάουα Καράτε Λεύκαρος Βούλας” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 91/2018
Θέμα 44ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης “ΘΕΤΙΣ” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 92/2018
Θέμα 45ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρης Βάρκιζας” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 93/2018
Θέμα 58ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του Αθλητικού Ομίλου Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 94/2018
Θέμα 46ο Ημερήσιας Διάταξης
Έκτακτη επιχορήγηση προς την Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 95/2018
Θέμα 47ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “ΝΙΚΟΣ ΙΑΣΩΝ” με αρ. νηολογίου “ΝΠ 7195” του Σπύρου Παναγιώτη του Νικολάου στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.

Αριθ. Απόφασης: 96/2018
Θέμα 48ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση αναγνώρισης δικαιώματος ταφής (φιλοξενίας) στον με αριθ. 560-Α οικογενειακό τάφο επ’ ονόματι Δημητρίου Παναγιωτίδη στο Δημοτικό Kοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 97/2018
Θέμα 49ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ορφέως 9 στην Δ.Ε. Βάρης.

 Αριθ. Απόφασης: 98/2018
Θέμα 50ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ξερής λεύκας στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αλκυονιδών 239 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 99/2018
Θέμα 51ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριάς στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πλαπούτα 15 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 100/2018
Θέμα 52ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριών στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ηλία Βενέζη 18 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 101/2018
Θέμα 53ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 4641/7.2.2018).

Αριθ. Απόφασης: 102/2018
Θέμα 54ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 5045/9.2.2018).

Αριθ. Απόφασης: 103/2018
Θέμα 55ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 6450/21.2.2018).

Αριθ. Απόφασης: 104/2018
Θέμα 56ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού στην κα Μαθιουδάκη Ελένη από λανθασμένη χρέωση δημοτικών τελών (Δ.Τ.).

Σχετικά Αρχεία.

Αριθ. Απόφασης: 23/2018
Θέμα 1ο προΗμερήσιας Διάταξης
Ψήφισμα στήριξης προς τον Δήμαρχο Πατρέων.

Αριθ. Απόφασης: 24/2018
Θέμα 2ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Ψήφισμα για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων.

Αριθ. Απόφασης: 25/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 26/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 Αριθ. Απόφασης: 27/2018
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος με αριθμό πρωτ. 2041/19-1-2018 της εταιρίας “Vive Mar - Βλ. Σταθοκωστόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.”.

Αριθ. Απόφασης: 28/2018
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση για αποδοχή της δωρεάς του κ. Νικολάου Ακριβόπουλου για σύνταξη μελέτης και κατασκευή τμήματος της οδού Εμπειρίκου στο Ο.Τ. 318 της Δ.Κ. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 29/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Συγκρότηση επιτροπών αρμοδιότητας Δ.Σ. για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 30/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 178 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 31/2018
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθ. 186/2016 απόφασης του Δ.Σ. (Κανονισμός Χρήσης Πλατειών και λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης), ως προς το χρόνο τοποθέτησης των διαχωριστικών εξωτερικού χώρου.

Αριθ. Απόφασης: 32/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου & του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού έργου “Ανάπτυξη Έργου στην Νότια Αττική - Project Development in South Attica - PRODESA.

Αριθ. Απόφασης: 33/2018
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Ανατροπές αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 34/2018
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή παιδικών χαρών” & έγκριση αλλαγής προμηθευτή.

Αριθ. Απόφασης: 35/2018
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 36/2018
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Εργασίες κηποτεχνικής ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 37/2018
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης σύμβασης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο “Οργάνωση συστήματος προδιαλογής των οργανικών αποβλήτων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 Αριθ. Απόφασης: 38/2018
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Αντικατάσταση μελών Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Αριθ. Απόφασης: 39/2018
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του υπ. αρ. πρωτ. 2916/25.1.2018 πρακτικού της επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 199 παρ. 6. Ν.3463/2006).

Αριθ. Απόφασης: 40/2018
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “ΑΛΚΥΩΝ” με αρ. νηολογίου “ΤΠ 772 θ” του Τσακίρη Μάρκου του Κωνσταντίνου και Τσακίρη Μιχαήλ του Κωνσταντίνου στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.

Αριθ. Απόφασης: 41/2018
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ” (πρώην Μαργαρίτα) με αρ. νηολογίου “ΣΡ 1190”, του LILA FREDERIK του SULEZMAN στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.

 Αριθ. Απόφασης: 42/2018
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μιλτιάδου 8 στην Δ.Ε. Βούλας.

 Αριθ. Απόφασης: 43/2018
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Αιγαίου & Ειρήνης στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 44/2018
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή του υπ. αριθ. 31654/2018 χρηματικού καταλόγου (Τ.Α.Π.Ε.Ε. 337/1.4.2016) λόγω λανθασμένης καταχώρησης.

Αριθ. Απόφασης: 45/2018
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή απεσταλμένων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.(2188/22.1.2018)

Σχετικά Αρχεία.

 συνημμένα αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 1/2018
Θέμα 1ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στη Δημοτική Ενότητα Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 2/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Υπογραφή πρωτοκόλλου συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 3/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Επικύρωση Συμφώνου Συναντίληψης μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 4/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας “Αθανασίου – Γεραπετρίτης Εταιρείας Δικηγόρων” κατ΄ άρθρο 281 παρ. 3 του ν.3463/2006.

 Αριθ. Απόφασης: 5/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου κ. Κ. Κατερινόπουλου κατ΄ άρθρο 281 παρ. 3 του ν.3463/2006.

Αριθ. Απόφασης: 6/2018
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου (Π.Δ.270/1981 αρ.1).

Αριθ. Απόφασης: 7/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων.

Αριθ. Απόφασης: 8/2018
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Αριθ. Απόφασης: 9/2018
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής καθορισμού των παραλιών, ως πολυσύχναστων ή μη.

Αριθ. Απόφασης: 10/2018
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” (άρθρο 240-Π1).

Αριθ. Απόφασης: 11/2018
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την διενέργεια της εναρκτήριας συνάντησης του έργου “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων” “Benefit As you Save” στο πλαίσιο του INTERREG – BalkanMed 2014-2020.

Αριθ. Απόφασης: 12/2018
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορθή επανάληψη της υπ. αριθμ. 607/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π.

 Αριθ. Απόφασης: 13/2018
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, λόγω λανθασμένης χρέωσης Τ.Α.Π. στην κα Φ. Τζαβοπούλου.

Αριθ. Απόφασης: 14/2018
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή  ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, λόγω λανθασμένης χρέωσης Τ.Α.Π. στον κ. Κ. Μπλέτση.

Αριθ. Απόφασης: 15/2018
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή  ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, λόγω λανθασμένης χρέωσης Τ.Α.Π. στον κ. Λ. Βαβανάτσο.

Αριθ. Απόφασης: 16/2018
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή  ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, λόγω λανθασμένης χρέωσης Τ.Α.Π. στην κα Μ. Πρινέα.

 Αριθ. Απόφασης: 17/2018
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π., λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής. (987/11.1.2018)

Αριθ. Απόφασης: 18/2018
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικός καταλόγους.(55189/28.12.2017)

 Αριθ. Απόφασης: 19/2018
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή του υπ΄αριθ. 26148/2017 χρηματικού καταλόγου που αφορά τέλος για δικαίωμα ενταφιασμού.

Αριθ. Απόφασης: 20/2018
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής πεύκων επί της οδού Θάσου μεταξύ των Ο.Τ. 180 & 171 στην Δ.Ε Β

Αριθ. Απόφασης: 21/2018
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πατρών αρ. 30 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 22/2018
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θάλειας αρ. 2 στην Δ.Ε. Βάρης.

 

Συνημμένα Αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 577/2017
Θέμα 1ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 578/2017
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τροποποίησης χρήσεων γης οικοπέδου ιδιοκτησίας Ο.Σ.Κ. στο Ο.Τ. 15 από κατοικία σε χώρο σχολείου.

Αριθ. Απόφασης: 579/2017
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Μελέτη Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου οδών Ποσειδώνος - Βασ. Παύλου”.

 Αριθ. Απόφασης: 580/2017
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 581/2017
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 582/2017
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PRODESA.

 Αριθ. Απόφασης: 583/2017
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση για τοποθέτηση υπόγειας εγκατάστασης υγραερίου σε Κ.Χ. σε μισθωμένο Δημοτικό Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Δ.Κ. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 584/2017
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δημιουργίας τραπεζικού λογαριασμού για την υλοποίηση του Υποέργου (Α/Α) “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002708.

Αριθ. Απόφασης: 585/2017
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Αποδοχή ανταποδοτικών τελών Λαϊκών Αγορών οικ. έτους 2016, που αφορούν τέλη καθαριότητας κοινοχρήστου χώρου.

Αριθ. Απόφασης: 586/2017
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών – υπηρεσιών συντήρησης επέκτασης και αναβάθμισης προγραμμάτων.

 Αριθ. Απόφασης: 587/2017
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 588/2017
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Δημοπράτηση για την εκμίσθωση ακινήτου (περιπτέρου) στον κοινόχρηστο χώρο επί της Λεωφ. Καραμανλή 18 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 589/2017
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση της υπ. αρ. 395/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Κατασκευή αθλητικών χώρων” στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 590/2017
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια τράκτορα”.

Αριθ. Απόφασης: 591/2017
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και έγκριση διάθεσης - δέσμευσης πίστωσης για τη “Διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών του Δήμου μας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2017.

 Αριθ. Απόφασης: 592/2017
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Κηποτεχνικές αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 593/2017
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση απευθείας ανάθεσης για τη συντήρηση - επέκταση και αναβάθμιση των λογισμικών προγραμμάτων του Δήμου (εφαρμογή διοικητικών υπηρεσιών για μισθοδοσία).

 Αριθ. Απόφασης: 594/2017
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθ. Απόφασης: 595/2017
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθ. Απόφασης: 596/2017
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 529/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 605/2017
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους. (52800/13.12.2017)

Αριθ. Απόφασης: 606/2017
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους. (52798/13.12.2017)

 Αριθ. Απόφασης: 608/2017
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία με την επωνυμία “Σ. Καλοπίσης του Γεωργίου & Σια Ε.Ε.” με διακριτικό τίτλο “Εxotic tan solarium” για τον διασκορπισμό διαφημιστικών φυλλαδίων εμπρός από το Ξενοδοχείο “Αρμονία”, επί της οδού Απόλλωνος αρ. 2 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2015.

Αριθ. Απόφασης: 610/2017
Θέμα 34ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πραξιτέλους αρ. 6, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Συνημμένα Αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 537/2017
Θέμα 1ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017.

 Αριθ. Απόφασης: 538/2017
Θέμα 2ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 539/2017
Θέμα 3ο  Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη εκ νέου απόφασης για την απ’ ευθείας αγορά οικοπέδου επί των οδών Θέμιδος και Απόλλωνος στην περιοχή Βάρκιζα στην Δ.Ε. Βάρης, μετά από τελική επιμέτρηση του ακινήτου από την Τεχνική Υπηρεσία.

 Αριθ. Απόφασης: 540/2017
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για άσκηση παρέμβασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Αριθ. Απόφασης: 541/2017
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου ως τακτικού μέλους, με τον αναπληρωτή του, της Διοικούσας Επιτροπής Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) του Κέντρου Υγείας Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 542/2017
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Κατανομή ποσού 81.640,64 € από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 543/2017
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Κατανομή (Δ΄2017) ποσού 62.236,50 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 544/2017
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 545/2017
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με τίτλο “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 Αριθ. Απόφασης: 546/2017
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί αποδέσμευσης ή μη του 75% των εκτάκτων ανειδίκευτων εσόδων του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 547/2017
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφές τιμολογίων παρελθόντων ετών.(50214/29.11.2017)

Αριθ. Απόφασης: 548/2017
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή των αξιώσεων κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους.(50212/29.11.2017)

 Αριθ. Απόφασης: 549/2017
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση α)πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Συντήρηση – Ανακατασκευές σχολικών συγκροτημάτων” έτους 2014-15 συμβατικού ποσού 435.000,00€ με ΦΠΑ και β) επιλογή με κλήρωση ενός δημοτικού συμβούλου ως τακτικού μέλους της ανωτέρω επιτροπής, με τον αναπληρωτή του.

Αριθ. Απόφασης: 550/2017
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο “Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 551/2017
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Συμπληρώσεις υφιστάμενων δικτύων Ομβρίων”.

Αριθ. Απόφασης: 552/2017
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης το έργου με τίτλο “Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 553/2017
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Ανάδειξη Ιερού Ναού Κοιμητηρίου & εξωραϊσμός περιβάλλοντος χώρου”.

Αριθ. Απόφασης: 554/2017
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 555/2017
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων”.

Αριθ. Απόφασης: 556/2017
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δημοτική Οδοποιία 2017».

Αριθ. Απόφασης: 557/2017
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή αθλητικών χώρων, πολιτιστικών αιθουσών & παιδικών σταθμών του Δήμου».

Αριθ. Απόφασης: 558/2017
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή, προσθήκη και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό πολυχώρο διώροφου κτηρίου της οδού Βασ. Παύλου 51, Ο.Τ. 25 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 559/2017
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση υφιστάμενων δημοτικών κοιμητηρίων”.

Αριθ. Απόφασης: 560/2017
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Υλικοτεχνικές παρεμβάσεις αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας”.

Αριθ. Απόφασης: 561/2017
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες Διοίκησης/Ανάπτυξης/Κατάρτισης/Αξιολόγησης και εποπτείας Διακρατικού Έργου BENEFIT AS YOU SAVE (BAS).

Αριθ. Απόφασης: 562/2017
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 563/2017
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο “Κατασκευές – Ανακατασκευές πεζοδρομίων”.

Αριθ. Απόφασης: 564/2017
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο “Ανάπλαση Δημοτικών Κοιμητηρίων”.

Αριθ. Απόφασης: 565/2017
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση α) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο “Δημοτική Οδοποιία – Κατασκευή & Συντήρηση οδών – Επισκευή τσιμεντοδρόμων και β) της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Αριθ. Απόφασης: 566/2017
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 567/2017
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Μερική επιστροφή ποσού που αφορά τέλος ελλιμενισμού οικονομικού έτους 2013, λόγω εσφαλμένης χρέωσης.

Αριθ. Απόφασης: 568/2017
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν της εταιρείας “Logismos” λόγω λανθασμένης είσπραξης για παράβαση κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Αριθ. Απόφασης: 569/2017
Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν, από είσπραξη δαπάνης κατασκευής αγωγού αποχέτευσης πρώην Δήμου Βούλας στο όνομα του κ. Π. Βαφειάδη.

Αριθ. Απόφασης: 570/2017
Θέμα 34ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού 240,00€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν λόγω λανθασμένης είσπραξης για έκδοση άδειας χρήσης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με τοποθέτηση προστατευτικής περίφραξης, επί της οδού Καρπάθου 8, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 571/2017
Θέμα 35ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή οφειλής ποσού, που αφορά τέλος και πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση – κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με τοποθέτηση κάδου αδρανών υλικών, από την εταιρεία Μονογυιός Θεοχάρης & Σία Ε.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 572/2017
Θέμα 36ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(49816/28-11-2017)

Αριθ. Απόφασης: 573/2017
Θέμα 37ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(49815/28-11-2017)

Αριθ. Απόφασης: 574/2017
Θέμα 38ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(49819/28-11-2017)

Αριθ. Απόφασης: 575/2017
Θέμα 39ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(48319/20-11-2017)

Αριθ. Απόφασης: 576/2017
Θέμα 40ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μεγ. Σπηλαίου, στην Δ.Ε. Βάρης.

Συνημμένα Αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 499/2017
Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας Διάταξης
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το θάνατο του Αντιδημάρχου Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος καθώς και αναπληρωτή Δημάρχου Φιλάρετου Χατζηστεφάνου.

 Αριθ. Απόφασης: 500/2017
Θέμα 1ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2018.

 Αριθ. Απόφασης: 501/2017
Θέμα 2ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης για το έτος 2015.

Αριθ. Απόφασης: 502/2017
Θέμα 3ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 3η, 4η και 5η αναμόρφωση του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 503/2017
Θέμα 4ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

 Αριθ. Απόφασης: 504/2017
Θέμα 5ο  Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αγορά οικοπέδου επί των οδών Θέμιδος 2 και Απόλλωνος στην Βάρκιζα, στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 505/2017
Θέμα 6ο  Ημερήσιας Διάταξης
Τιμητική διάκριση στον ακαδημαϊκό και διακεκριμένο Έλληνα θεωρητικό φυσικό κ. Δημήτρη Νανόπουλο και ανακήρυξη του ως επίτιμου δημότη του Δήμου μας.

Αριθ. Απόφασης: 506/2017
Θέμα 7ο  Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Αθλητικό Σύλλογο “ΟΙ ΑΜΑΖΟΝΕΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 507/2017
Θέμα 8ο  Ημερήσιας Διάταξης
Δημοπράτηση για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τη διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

 Αριθ. Απόφασης: 508/2017
Θέμα 9ο  Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος της Κοινοπραξίας “Δήμητρα Μαράντου - Χυτήρης Θουκυδίδης και Σια Ο.Ε.”.

 Αριθ. Απόφασης: 509/2017
Θέμα 10ο  Ημερήσιας Διάταξης
Δημοπράτηση χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του ξενοδοχείου “Divani hotel”, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 Αριθ. Απόφασης: 510/2017
Θέμα 11ο  Ημερήσιας Διάταξης
Δημοπράτηση χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του ξενοδοχείου “ΑΡΜΟΝΙΑ”, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 511/2017
Θέμα 12ο  Ημερήσιας Διάταξης
Υποβολή πρότασης με τίτλο “Συστήματα υπόγειων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων” στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” στον Άξονα 2 “Αστική Αναζωογόνηση 2017” του πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αριθ. Απόφασης: 512/2017
Θέμα 13ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση εξόδων κίνησης για το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.

 Αριθ. Απόφασης: 513/2017
Θέμα 14ο  Ημερήσιας Διάταξης
Ψήφισμα - Διακήρυξη για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Αριθ. Απόφασης: 514/2017
Θέμα 15ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης – τροποποίησης δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 515/2017
Θέμα 16ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνες λειτουργίας πιλοτικής εφαρμογής Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Αριθ. Απόφασης: 516/2017
Θέμα 17ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα υποέργου1 (Α/Α) "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002708".

 Αριθ. Απόφασης: 517/2017
Θέμα 18ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης Υποέργου1 (Α/Α) "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002708.

Αριθ. Απόφασης: 518/2017
Θέμα 19ο  Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος της εταιρείας “Νίνα Αρτάν και Σία Ε.Ε.”.

Αριθ. Απόφασης: 519/2017
Θέμα 20ο  Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος της εταιρείας “Πέτρος Σκεπασιανός και Σία Ε.Ε.”.

 Αριθ. Απόφασης: 520/2017
Θέμα 21ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση της παροχής τεχνικής & επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή επιστημονικής υπηρεσίας για την τεχνική υποστήριξη σε κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου, έτους 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 521/2017
Θέμα 22ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Εξοικονομώ - Παρεμβάσεις στα υφιστάμενα 4 Δημοτικά Κτίρια” συμβατικού ποσού 422.990,59 € (με Φ.Π.Α.) αναδόχου Κτιριοτεχνική Ε.Π.Ε.

  Αριθ. Απόφασης: 522/2017
Θέμα 23ο  Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση ισχύος της μελέτης με τίτλο «Τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου κατά μήκος της Λ. Βάρης – Κορωπίου, στην Δ.Ε. Βάρης».

Αριθ. Απόφασης: 523/2017
Θέμα 24ο  Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης απορριμμάτων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης - Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Αριθ. Απόφασης: 524/2017
Θέμα 25ο  Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  Σταθμού για τη λειτουργία χώρου εναπόθεσης κλαδεμάτων συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

 Αριθ. Απόφασης: 525/2017
Θέμα 26ο  Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Μελέτη Χωροθέτησης Κατασκευής Οργάνωσης και Λειτουργίας Πράσινου Σημείου”.

 Αριθ. Απόφασης: 526/2017
Θέμα 27ο  Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, λόγω λανθασμένης είσπραξης για έκδοση οικοδομικής άδειας.

Αριθ. Απόφασης: 527/2017
Θέμα 28ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής (αρ. πρωτ. 46579/9.11.2017).

Αριθ. Απόφασης: 528/2017
Θέμα 29ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Δημοτικού Τέλους και Δημοτικού Φόρου (Δ.Τ - Δ.Φ.) της κας Δέσποινας Μπαμπατζάνη και κ. Χρήστου Μπαμπατζάνη.

Αριθ. Απόφασης: 529/2017
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.(αρ. πρωτ. 40330/6.10.2017).

Αριθ. Απόφασης: 530/2017
Θέμα 31ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικονομικού έτους 2017 στον κ. Ευάγγελο Ψαρά.

Αριθ. Απόφασης: 531/2017
Θέμα 32ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) από βεβαιωτικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 44189/30.10.2017).

Αριθ. Απόφασης: 532/2017
Θέμα 33ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή οφειλής του κ. Χαράλαμπου ΠΥΡΡΟΥ που προέρχεται από τέλος κοινόχρηστου χώρου και πρόστιμα παρελθόντων οικονομικών ετών.

 Αριθ. Απόφασης: 533/2017
Θέμα 34ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έτους 2016 της εταιρείας “Ντούσκας Ε.-Τζοβάρας Θ. Ο.Ε.” και επαναβεβαίωση στην εταιρεία “Τζοβάρας Θ. και Σία Ο.Ε.”.

Αριθ. Απόφασης: 534/2017
Θέμα 35ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, έτους 2017, στην εταιρία “FINE DINE Ε.Ε.”.

Αριθ. Απόφασης: 535/2017
Θέμα 36ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ευκαλύπτων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αντιοχείας 38 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 536/2017
Θέμα 37ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων με εντομολογικές προσβολές στο πεζοδρόμιο στην συμβολή των οδών Θησέως και Δήμητρας στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL