Πρόσκληση της 22ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (13.11.2017)