Αποφάσεις της 22ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (13.11.2017)

Συνημμένα Αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 499/2017
Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας Διάταξης
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το θάνατο του Αντιδημάρχου Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος καθώς και αναπληρωτή Δημάρχου Φιλάρετου Χατζηστεφάνου.

 Αριθ. Απόφασης: 500/2017
Θέμα 1ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2018.

 Αριθ. Απόφασης: 501/2017
Θέμα 2ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης για το έτος 2015.

Αριθ. Απόφασης: 502/2017
Θέμα 3ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 3η, 4η και 5η αναμόρφωση του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 503/2017
Θέμα 4ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

 Αριθ. Απόφασης: 504/2017
Θέμα 5ο  Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αγορά οικοπέδου επί των οδών Θέμιδος 2 και Απόλλωνος στην Βάρκιζα, στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 505/2017
Θέμα 6ο  Ημερήσιας Διάταξης
Τιμητική διάκριση στον ακαδημαϊκό και διακεκριμένο Έλληνα θεωρητικό φυσικό κ. Δημήτρη Νανόπουλο και ανακήρυξη του ως επίτιμου δημότη του Δήμου μας.

Αριθ. Απόφασης: 506/2017
Θέμα 7ο  Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Αθλητικό Σύλλογο “ΟΙ ΑΜΑΖΟΝΕΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 507/2017
Θέμα 8ο  Ημερήσιας Διάταξης
Δημοπράτηση για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τη διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

 Αριθ. Απόφασης: 508/2017
Θέμα 9ο  Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος της Κοινοπραξίας “Δήμητρα Μαράντου - Χυτήρης Θουκυδίδης και Σια Ο.Ε.”.

 Αριθ. Απόφασης: 509/2017
Θέμα 10ο  Ημερήσιας Διάταξης
Δημοπράτηση χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του ξενοδοχείου “Divani hotel”, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 Αριθ. Απόφασης: 510/2017
Θέμα 11ο  Ημερήσιας Διάταξης
Δημοπράτηση χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του ξενοδοχείου “ΑΡΜΟΝΙΑ”, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 511/2017
Θέμα 12ο  Ημερήσιας Διάταξης
Υποβολή πρότασης με τίτλο “Συστήματα υπόγειων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων” στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” στον Άξονα 2 “Αστική Αναζωογόνηση 2017” του πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αριθ. Απόφασης: 512/2017
Θέμα 13ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση εξόδων κίνησης για το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.

 Αριθ. Απόφασης: 513/2017
Θέμα 14ο  Ημερήσιας Διάταξης
Ψήφισμα - Διακήρυξη για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Αριθ. Απόφασης: 514/2017
Θέμα 15ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης – τροποποίησης δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 515/2017
Θέμα 16ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνες λειτουργίας πιλοτικής εφαρμογής Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Αριθ. Απόφασης: 516/2017
Θέμα 17ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα υποέργου1 (Α/Α) "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002708".

 Αριθ. Απόφασης: 517/2017
Θέμα 18ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης Υποέργου1 (Α/Α) "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002708.

Αριθ. Απόφασης: 518/2017
Θέμα 19ο  Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος της εταιρείας “Νίνα Αρτάν και Σία Ε.Ε.”.

Αριθ. Απόφασης: 519/2017
Θέμα 20ο  Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος της εταιρείας “Πέτρος Σκεπασιανός και Σία Ε.Ε.”.

 Αριθ. Απόφασης: 520/2017
Θέμα 21ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση της παροχής τεχνικής & επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή επιστημονικής υπηρεσίας για την τεχνική υποστήριξη σε κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου, έτους 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 521/2017
Θέμα 22ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Εξοικονομώ - Παρεμβάσεις στα υφιστάμενα 4 Δημοτικά Κτίρια” συμβατικού ποσού 422.990,59 € (με Φ.Π.Α.) αναδόχου Κτιριοτεχνική Ε.Π.Ε.

  Αριθ. Απόφασης: 522/2017
Θέμα 23ο  Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση ισχύος της μελέτης με τίτλο «Τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου κατά μήκος της Λ. Βάρης – Κορωπίου, στην Δ.Ε. Βάρης».

Αριθ. Απόφασης: 523/2017
Θέμα 24ο  Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης απορριμμάτων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης - Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Αριθ. Απόφασης: 524/2017
Θέμα 25ο  Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  Σταθμού για τη λειτουργία χώρου εναπόθεσης κλαδεμάτων συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

 Αριθ. Απόφασης: 525/2017
Θέμα 26ο  Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Μελέτη Χωροθέτησης Κατασκευής Οργάνωσης και Λειτουργίας Πράσινου Σημείου”.

 Αριθ. Απόφασης: 526/2017
Θέμα 27ο  Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, λόγω λανθασμένης είσπραξης για έκδοση οικοδομικής άδειας.

Αριθ. Απόφασης: 527/2017
Θέμα 28ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής (αρ. πρωτ. 46579/9.11.2017).

Αριθ. Απόφασης: 528/2017
Θέμα 29ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Δημοτικού Τέλους και Δημοτικού Φόρου (Δ.Τ - Δ.Φ.) της κας Δέσποινας Μπαμπατζάνη και κ. Χρήστου Μπαμπατζάνη.

Αριθ. Απόφασης: 529/2017
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.(αρ. πρωτ. 40330/6.10.2017).

Αριθ. Απόφασης: 530/2017
Θέμα 31ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικονομικού έτους 2017 στον κ. Ευάγγελο Ψαρά.

Αριθ. Απόφασης: 531/2017
Θέμα 32ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) από βεβαιωτικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 44189/30.10.2017).

Αριθ. Απόφασης: 532/2017
Θέμα 33ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή οφειλής του κ. Χαράλαμπου ΠΥΡΡΟΥ που προέρχεται από τέλος κοινόχρηστου χώρου και πρόστιμα παρελθόντων οικονομικών ετών.

 Αριθ. Απόφασης: 533/2017
Θέμα 34ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έτους 2016 της εταιρείας “Ντούσκας Ε.-Τζοβάρας Θ. Ο.Ε.” και επαναβεβαίωση στην εταιρεία “Τζοβάρας Θ. και Σία Ο.Ε.”.

Αριθ. Απόφασης: 534/2017
Θέμα 35ο  Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, έτους 2017, στην εταιρία “FINE DINE Ε.Ε.”.

Αριθ. Απόφασης: 535/2017
Θέμα 36ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ευκαλύπτων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αντιοχείας 38 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 536/2017
Θέμα 37ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων με εντομολογικές προσβολές στο πεζοδρόμιο στην συμβολή των οδών Θησέως και Δήμητρας στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.