Πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (29.1.2018)