Αποφάσεις της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (29.01.2018)

Αριθ. Απόφασης: 23/2018
Θέμα 1ο προΗμερήσιας Διάταξης
Ψήφισμα στήριξης προς τον Δήμαρχο Πατρέων.

Αριθ. Απόφασης: 24/2018
Θέμα 2ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Ψήφισμα για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων.

Αριθ. Απόφασης: 25/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 26/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 Αριθ. Απόφασης: 27/2018
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος με αριθμό πρωτ. 2041/19-1-2018 της εταιρίας “Vive Mar - Βλ. Σταθοκωστόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.”.

Αριθ. Απόφασης: 28/2018
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση για αποδοχή της δωρεάς του κ. Νικολάου Ακριβόπουλου για σύνταξη μελέτης και κατασκευή τμήματος της οδού Εμπειρίκου στο Ο.Τ. 318 της Δ.Κ. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 29/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Συγκρότηση επιτροπών αρμοδιότητας Δ.Σ. για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 30/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 178 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 31/2018
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθ. 186/2016 απόφασης του Δ.Σ. (Κανονισμός Χρήσης Πλατειών και λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης), ως προς το χρόνο τοποθέτησης των διαχωριστικών εξωτερικού χώρου.

Αριθ. Απόφασης: 32/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου & του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού έργου “Ανάπτυξη Έργου στην Νότια Αττική - Project Development in South Attica - PRODESA.

Αριθ. Απόφασης: 33/2018
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Ανατροπές αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 34/2018
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή παιδικών χαρών” & έγκριση αλλαγής προμηθευτή.

Αριθ. Απόφασης: 35/2018
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 36/2018
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Εργασίες κηποτεχνικής ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 37/2018
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης σύμβασης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο “Οργάνωση συστήματος προδιαλογής των οργανικών αποβλήτων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 Αριθ. Απόφασης: 38/2018
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Αντικατάσταση μελών Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Αριθ. Απόφασης: 39/2018
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του υπ. αρ. πρωτ. 2916/25.1.2018 πρακτικού της επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 199 παρ. 6. Ν.3463/2006).

Αριθ. Απόφασης: 40/2018
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “ΑΛΚΥΩΝ” με αρ. νηολογίου “ΤΠ 772 θ” του Τσακίρη Μάρκου του Κωνσταντίνου και Τσακίρη Μιχαήλ του Κωνσταντίνου στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.

Αριθ. Απόφασης: 41/2018
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ” (πρώην Μαργαρίτα) με αρ. νηολογίου “ΣΡ 1190”, του LILA FREDERIK του SULEZMAN στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.

 Αριθ. Απόφασης: 42/2018
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μιλτιάδου 8 στην Δ.Ε. Βούλας.

 Αριθ. Απόφασης: 43/2018
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Αιγαίου & Ειρήνης στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 44/2018
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή του υπ. αριθ. 31654/2018 χρηματικού καταλόγου (Τ.Α.Π.Ε.Ε. 337/1.4.2016) λόγω λανθασμένης καταχώρησης.

Αριθ. Απόφασης: 45/2018
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή απεσταλμένων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.(2188/22.1.2018)

Σχετικά Αρχεία.