Αποφάσεις της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (26.02.2018)

Αριθ. Απόφασης: 46/2018
Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια και εγκατάσταση ενισχυτικού συστήματος επιφανειακού εδαφικού υποστρώματος για αγωνιστικούς χώρους.

Αριθ. Απόφασης: 47/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ΄αρ. 560/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τελών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Αριθ. Απόφασης: 48/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Ψήφισμα στήριξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Αριθ. Απόφασης: 49/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του ΚΔΑΠ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», έτους 2018 – 2019.

Αριθ. Απόφασης: 50/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης”, έτους 2018 – 2019.

Αριθ. Απόφασης: 51/2018
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός Προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 52/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου τεχνικού προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 53/2018
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός Προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 54/2018
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός – Έγκριση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών στην Πυρασφάλεια με Τρίμηνη Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 55/2018
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 56/2018
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης διαδικασιών για την δημιουργία μονάδος ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 57/2018
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρηγόπουλου βάσει της υπ. αρ. πρωτ. 6743/22.2.2018 έγγραφης προσφοράς του. Σχετικά: Η υπ. αρ. 123/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθ. Απόφασης: 58/2018
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης σχετικά με τη μετονομασία της Λεωφ. Βάρης -Κορωπίου από τη συμβολή της με την παραλιακή λεωφόρο Κ. Καραμανλή έως τα διοικητικά όρια του Δήμου μας, σε Λεωφόρο Ευελπίδων (σχετ. η υπ΄αριθμ. 1/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης και  η υπ΄αριθμ. 2/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας)

Αριθ. Απόφασης: 59/2018
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 60/2018
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο “Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων” αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωματικό του.

Αριθ. Απόφασης: 61/2018
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή Ανελκυστήρα στο Δημαρχείο”.

Αριθ. Απόφασης: 62/2018
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την υπηρεσία με τίτλο “Παροχής υπηρεσίας για την γραμμογράφηση οδοστρωμάτων”.

Αριθ. Απόφασης: 63/2018
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση επέκτασης υφισταμένης σύμβασης με τίτλο “Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου, τόνερ, μελανιών για τα φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα”.

Αριθ. Απόφασης: 64/2018
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.(αρ. πρωτ. 4792/7.2.2018)

Αριθ. Απόφασης: 65/2018
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.(αρ. πρωτ. 6215/20.2.2018)

Αριθ. Απόφασης: 66/2018
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Επισκευές Σχολείων”.

Αριθ. Απόφασης: 67/2018
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων”.

Αριθ. Απόφασης: 68/2018
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο  στον “Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βάρης Βάρκιζας”.

 Αριθ. Απόφασης: 69/2018
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 70/2018
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Πανελλήνιο Όμιλο Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης”.

Αριθ. Απόφασης: 71/2018
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Γυμναστικό Σύλλογο Άρη Βούλας”.

 Αριθ. Απόφασης: 72/2018
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Αθλητικό Σωματείο Α.Ο. Άρης 2006”.

Αριθ. Απόφασης: 73/2018
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 74/2018
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας”.

Αριθ. Απόφασης: 75/2018
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βούλας”.

Αριθ. Απόφασης: 76/2018
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Ναυτικό Όμιλο Κατοίκων Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 77/2018
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Αθλητικό Σύλλογο Οκινάουα Καράτε Λεύκαρος Βούλας”.

 Αριθ. Απόφασης: 78/2018
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον Αθλητικό Σύλλογο Πετοσφαίρισης “ΘΕΤΙΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 79/2018
Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον Αθλητικό Κολυμβητικό Όμιλο Βάρης Βάρκιζας.

Αριθ. Απόφασης: 80/2018
Θέμα 57ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον Αθλητικό Όμιλο Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 81/2018
Θέμα 34ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βάρης Βάρκιζας” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 82/2018
Θέμα 35ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 83/2018
Θέμα 36ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Πανελλήνιου Ομίλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 84/2018
Θέμα 37ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Γυμναστικού Συλλόγου Άρη Βούλας” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 85/2018
Θέμα 38ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. Άρης 2006” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 86/2018
Θέμα 39ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 87/2018
Θέμα 40ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Α.Ε.Ο. Πρωτέα Βούλας” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 88/2018
Θέμα 41ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 89/2018
Θέμα 42ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 90/2018
Θέμα 43ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Αθλητικού Συλλόγου Οκινάουα Καράτε Λεύκαρος Βούλας” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 91/2018
Θέμα 44ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης “ΘΕΤΙΣ” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 92/2018
Θέμα 45ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρης Βάρκιζας” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 93/2018
Θέμα 58ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του Αθλητικού Ομίλου Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ” για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 94/2018
Θέμα 46ο Ημερήσιας Διάταξης
Έκτακτη επιχορήγηση προς την Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 95/2018
Θέμα 47ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “ΝΙΚΟΣ ΙΑΣΩΝ” με αρ. νηολογίου “ΝΠ 7195” του Σπύρου Παναγιώτη του Νικολάου στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.

Αριθ. Απόφασης: 96/2018
Θέμα 48ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση αναγνώρισης δικαιώματος ταφής (φιλοξενίας) στον με αριθ. 560-Α οικογενειακό τάφο επ’ ονόματι Δημητρίου Παναγιωτίδη στο Δημοτικό Kοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 97/2018
Θέμα 49ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ορφέως 9 στην Δ.Ε. Βάρης.

 Αριθ. Απόφασης: 98/2018
Θέμα 50ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ξερής λεύκας στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αλκυονιδών 239 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 99/2018
Θέμα 51ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριάς στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πλαπούτα 15 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 100/2018
Θέμα 52ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριών στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ηλία Βενέζη 18 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 101/2018
Θέμα 53ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 4641/7.2.2018).

Αριθ. Απόφασης: 102/2018
Θέμα 54ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 5045/9.2.2018).

Αριθ. Απόφασης: 103/2018
Θέμα 55ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 6450/21.2.2018).

Αριθ. Απόφασης: 104/2018
Θέμα 56ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού στην κα Μαθιουδάκη Ελένη από λανθασμένη χρέωση δημοτικών τελών (Δ.Τ.).

Σχετικά Αρχεία.