Πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (26.3.2018)