Ενδιαφέρομαι για

Γενικά

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ληξίαρχος: ΚΑΝΤΕΡΕ ΜΑΡΙΑ
Διεύθυνση.: Λεωφ.Κων. Καραμανλή 18 Βούλα (πρώην Δημαρχείο Βούλας)
Τηλ.: 2132020102 2132020105 2132020107
Fax.: 2132020109 και 2109657131
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING .

JLIB_HTML_CLOAKING

JLIB_HTML_CLOAKING

JLIB_HTML_CLOAKING

 

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ Ή ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ)

-Ο γάμος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία τέλεσης.
-Οι πολιτικοί γάμοι που τελούνται στο Δήμο μας δηλώνονται στο Ληξιαρχείο Δ.Ε. Βούλας (οδός Κων/νου Καραμανλή αρ.18-Βούλα) στο Δημαρχείο Βούλας.
-Οι θρησκευτικοί γάμοι δηλώνονται στο αντίστοιχο Ληξιαρχείο όπου ανήκει ο Ιερός Ναός όπου έχει τελεστεί ο γάμος εκτός αν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος οπότε ο θρησκευτικός γάμος δηλώνεται εκεί που έχει ήδη δηλωθεί ο πολιτικός.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης του γάμου στο Ληξιαρχείο πέραν των σαράντα (40) ημερών επιβάλλεται με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ. Αν μετά την πάροδο αυτών των προθεσμιών παρέλθει και επιπλέον χρόνος ενενήντα ημερών το πρόστιμο ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

-Η δήλωση τέλεσης γάμου (πολιτικού ή θρησκευτικού)
-Οι ταυτότητες των δύο συζύγων
Η δήλωση γίνεται από έναν από τους δύο συζύγους προσκομίζοντας την δήλωση τέλεσης και τις δύο ταυτότητες. Σε περίπτωση που προσέλθει τρίτο άτομο να δηλώσει το γάμο πρέπει να προσκομίσει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_FRIAMEESTE_MARCH+0300RMARCH_SHORTAMEEST_0C2