Ενδιαφέρομαι για

Γενικά

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ληξίαρχος: ΚΑΝΤΕΡΕ ΜΑΡΙΑ
Διεύθυνση.: Λεωφ.Κων. Καραμανλή 18 Βούλα (πρώην Δημαρχείο Βούλας)
Τηλ.: 2132020102 2132020105 2132020107
Fax.: 2132020109 και 2109657131
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING .

JLIB_HTML_CLOAKING

JLIB_HTML_CLOAKING

JLIB_HTML_CLOAKING

 

 

 

Δήλωση Λύσης Γάμου

Η δήλωση διαζυγίου γίνεται στο Ληξιαρχείο όπου είναι καταχωρημένος ο γάμος από τον έναν από τους δύο πρώην συζύγους με τις ταυτότητες τους ή από τρίτο άτομο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.


ΛΥΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λύση θρησκευτικού γάμου είναι τα εξής:
-Δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου
-Πιστοποιητικό τελεσιδικίας από το Πρωτοδικείο
-Διαζευκτήριο από την Μητρόπολη
-Α.Φ.Μ.
-Α.Μ.Κ.Α.
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ (ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ)

ΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λύση πολιτικού γάμου είναι τα εξής:
-Δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου
-Πιστοποιητικό τελεσιδικίας από το Πρωτοδικείο
-Α.Φ.Μ.
-Α.Μ.Κ.Α.
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Και στις δύο περιπτώσεις η λύση του γάμου πρέπει να δηλωθεί στο Ληξιαρχείο μέσα σε ένα (1) μήνα από το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης αλλιώς επιβάλλονται με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης πρόστιμα ποσού εκατό (100) ευρώ ή τριακοσίων (300) ευρώ ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης της δήλωσης.

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ (ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ)

Διορθώσεις Ληξιαρχικών Πράξεων

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται :

α. Με δικαστική απόφαση προσκομίζοντας :

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου
 2. Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα
 3. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 4. Δελτίο Α.Δ.Τ. του αιτούντος την διόρθωση

β. Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρείσφησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο , στο χρόνο , στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού γεγονότος .

Στην περίπτωση, αυτή μπορούμε ενδεικτικά μόνο να αναφέρουμε δικαιολογητικά που μπορεί να υπάρξουν , όπως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων , πιστοποιητικό γάμου από Ι. Μητρόπολη κ.λ.π.. Για κάθε περίπτωση δίνονται οδηγίες από το αρμόδιο τμήμα.


γ. Σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς κανόνες διορθώνονται με έγκριση του Ληξιάρχου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου και με την προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών , όπως στην παραπάνω αναφερόμενη περίπτωση. Τη διόρθωση αιτείται ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική Πράξη ή ο έχων αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.

Μεταβολή Ληξιαρχικών Πράξεων

Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής δικαιολογητικών .

Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και είναι:

 • Διαζύγιο
 • Ακύρωση γάμου
 • Προσβολή πατρότητας
 • Ύπαρξη ή μη σχέσης γονέα και τέκνου
 • Εκούσια αναγνώριση χωρίς γάμο γεννημένου τέκνου
 • Δικαστική αναγνώριση γεννημένου τέκνου χωρίς γάμο
 • Υιοθεσία
 • Λύση υιοθεσίας
 • Προσδιορισμός ή προσθήκη επωνύμου
 • Αλλαγή ή προσθήκη κύριου ονόματος
 • Αλλαγή επωνύμου
 • Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
 • Κτήση ελληνικής ιθαγένειας
 • Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου έγγαμης γυναίκας
 • Πρόσδοση πατρωνύμου ή μητρωνύμου
 • Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου
 • Αλλαγή Φύλου

Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο, δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών και υπογραφής αυτών.

Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_FRIAMEESTE_MARCH+0300RMARCH_SHORTAMEEST_0C2