Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΖ “ΑΣΤΕΡΑ” ΒΟΥΛΙΑΓΜΈΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 8 ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ 16 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.         α) του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87)

β) του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄114)

γ) του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α΄285)

δ) του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων » (Α΄77)

2.         Την υπ’ αριθ. 17/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης.

3.          Την υπ’ αριθ. 231/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4.         Το από 26/4/2016 σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας

5.         Το γεγονός ότι τμήμα του παραλιακού χώρου έναντι πλαζ “ΑΣΤΕΡΑ” στη περιοχή της Βουλιαγμένης προσφέρεται για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.

6.         Τις ανάγκες του Δήμου

 

ΑΡΘΡΟ 1

Περιγραφή του ακινήτου

Τμήμα του παραλιακού χώρου έναντι πλαζ “ΑΣΤΕΡΑ” στη περιοχή της Βουλιαγμένης για τοποθέτηση 8 ομπρελών και 16 καθισμάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία φανερή και προφορική θα διεξαχθεί την 24/5/2016, ώρα 12.00, στο Δημοτικό κατάστημα Βούλας, (Λεωφ. Κ. Καραμανλή αρ. 18) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω ημερομηνία έχουν προγραμματισθεί να διενεργηθούν και άλλες δημοπρασίες και κατά την ορισθείσα ώρα έναρξης δεν έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη δημοπρασία, θα παρατείνεται η ώρα έναρξης της συγκεκριμένης δημοπρασίας, από την Επιτροπή, για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο. Η απόφαση για την παράταση θα καταχωρείται  στα πρακτικά.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

α. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε  προσφορά, η οποία πρέπει να διαφέρει τουλάχιστον κατά εκατό (100 €) ευρώ και πλέον της τελευταίας προσφοράς είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταβιβάζεται από τον ένα στον άλλο, δηλαδή από τον πρώτο  στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

β. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

γ. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καθίσταται υπεύθυνος με αυτόν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

       ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΕΥΡΥΑΛΗ” ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

Με την υπ’ αριθμόν 167/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκε η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην περιοχή “Ευρυάλη”, στην πλατεία Γεωργακοπούλου, στην Δ.Ε. Βούλας, το οποίο αποτελείται από μια διαμορφωμένη αίθουσα συνολικού εμβαδού 23,50 τμ., ως επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος.

Παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή καθορίσει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας, λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω σχέδιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την εκμίσθωση του δημοτικού .ακινήτου, που βρίσκεται στην περιοχή “Ευρυάλη”, στην πλατεία Γεωργακοπούλου, στην Δ.Ε. Βούλας, ως επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. α) του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87)

β) του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και              Κοινοτήτων» (Α΄114)

γ) του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων » (Α΄77)

 1. Την υπ’ αριθ. 164/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Την υπ’ αριθ. 10/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου.
 3. Το συνημμένο σχέδιο
 4. Το γεγονός ότι το δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται στην περιοχή “Ευρυάλη”, στην πλατεία Γεωργακοπούλου, στην Δ.Ε. Βούλας, δεν χρησιμοποιείται από τον Δήμο ούτε μισθώνεται σε ιδιώτη.
 5. 6.    Τις ανάγκες του Δήμου

 

ΑΡΘΡΟ 1

Περιγραφή του ακινήτου

Το δημοτικό ακίνητο, βρίσκεται στην περιοχή “Ευρυάλη”, στην πλατεία Γεωργακοπούλου, στην Δ.Ε. Βούλας, το οποίο αποτελείται από μια διαμορφωμένη αίθουσα συνολικού εμβαδού 23,50 τμ., ως επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος, όπως φαίνεται από το συνημμένο σχεδιάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία φανερή και προφορική θα διεξαχθεί την 24/5/2016, ώρα 15.00, στο Δημοτικό κατάστημα Βούλας, (Λεωφ. Κ. Καραμανλή αρ. 18) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω ημερομηνία έχουν προγραμματισθεί να διενεργηθούν και άλλες δημοπρασίες και κατά την ορισθείσα ώρα έναρξης δεν έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη δημοπρασία, θα παρατείνεται η ώρα έναρξης της συγκεκριμένης δημοπρασίας, από την Επιτροπή, για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο. Η απόφαση για την παράταση θα καταχωρείται  στα πρακτικά.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

α. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο  του πλειοδότη. Κάθε  προσφορά, η οποία πρέπει να διαφέρει τουλάχιστον κατά εκατό (100 €) ευρώ και πλέον της τελευταίας προσφοράς είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταβιβάζεται από τον ένα στον άλλο, δηλαδή από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

β. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο  αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

γ. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καθίσταται υπεύθυνος με αυτόν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια μίσθωσης

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα έξι (6) έτη, δεν εμπίπτει στις εμπορικές μισθώσεις και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Μετά τη λήξη αυτής, ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τον εκμισθωμένο χώρο στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ελεύθερο κατά χρήση.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  “ΑΡΜΟΝΙΑ”

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. α) του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87)

β) του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και              Κοινοτήτων» (Α΄114)

γ) του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων » (Α΄77)

 1. Την υπ’ αριθ. 165/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Την υπ’ αριθ. 3/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου.
 3. Το με αρ. πρωτ. 4979/2016   έγγραφο της  Τεχνικής Υπηρεσίας
 4. Το γεγονός ότι ο χώρος στάθμευσης  μπροστά από το ξενοδοχείο “Αρμονία” στη Βουλιαγμένη δεν χρησιμοποιείται από το Δήμο ούτε μισθώνεται σε ιδιώτη
 5. Τις ανάγκες του Δήμου

 

ΑΡΘΡΟ 1

Περιγραφή του ακινήτου

Ο προς εκμίσθωση δημοτικός χώρος στάθμευσης βρίσκεται μπροστά από το ξενοδοχείο “Αρμονία” στη Βουλιαγμένη είναι χωρητικότητας εβδομήντα πέντε (75) θέσεων εκ των οποίων δέκα πέντε (15) θέσεις θα διατίθενται δωρεάν για τους δημότες της Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης και δύο (2) θέσεις θα διατίθενται δωρεάν για ΑΜΕΑ, όπως φαίνεται από το σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 2

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία φανερή και προφορική θα διεξαχθεί την 24/5/2016, ώρα 14.00μ.μ., στο Δημοτικό κατάστημα Βούλας, (Λεωφ. Κ. Καραμανλή αρ. 18) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω ημερομηνία έχουν προγραμματισθεί να διενεργηθούν και άλλες δημοπρασίες και κατά την ορισθείσα ώρα έναρξης δεν έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη δημοπρασία, θα παρατείνεται η ώρα έναρξης της συγκεκριμένης δημοπρασίας, από την Επιτροπή, για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο. Η απόφαση για την παράταση θα καταχωρείται  στα πρακτικά.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

α. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο  του πλειοδότη. Κάθε  προσφορά, η οποία πρέπει να διαφέρει τουλάχιστον κατά εκατό (100 €) ευρώ και πλέον της τελευταίας προσφοράς είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταβιβάζεται από τον ένα στον άλλο, δηλαδή από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

β. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο  αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

γ. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καθίσταται υπεύθυνος με αυτόν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια μίσθωσης

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα έξι (6) έτη, δεν εμπίπτει στις εμπορικές μισθώσεις και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Μετά τη λήξη αυτής, ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τον εκμισθωμένο χώρο στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ελεύθερο κατά χρήση.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΡΑ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΣΤΗ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. α) του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87)

             β) του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και  

             Κοινοτήτων» (Α΄114)

            γ) του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των  

            όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των 

             δήμων και κοινοτήτων » (Α΄77)

 1. Την υπ’ αριθ. 78/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Την υπ΄αριθ. 4/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου
 3. Το σχετικό σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας
 4. Το γεγονός ότι ο χώρος στάθμευσης μπροστά από το Ορφανοτροφείο στην περιοχή της Βουλιαγμένης δεν χρησιμοποιείται από το Δήμο ούτε μισθώνεται σε  ιδιώτη
 5. 6.      Τις ανάγκες του Δήμου

ΑΡΘΡΟ 1

Περιγραφή του ακινήτου

Ο προς εκμίσθωση δημοτικός χώρος στάθμευσης βρίσκεται μπροστά από το Ορφανοτροφείο παρά τη λεωφόρο Απόλλωνος στη Βουλιαγμένη, είναι χωρητικότητας εκατόν είκοσι επτά (127) θέσεων εκ των οποίων είκοσι πέντε (25) θέσεις θα διατίθενται δωρεάν για τους δημότες της Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης και δύο (2) θέσεις θα διατίθενται δωρεάν για ΑΜΕΑ, όπως φαίνεται από το σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία φανερή και προφορική θα διεξαχθεί την 24/5/2016, ώρα 10.00π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα Βούλας, (Λεωφ. Κ. Καραμανλή αρ. 18) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω ημερομηνία έχουν προγραμματισθεί να διενεργηθούν και άλλες δημοπρασίες και κατά την ορισθείσα ώρα έναρξης δεν έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη δημοπρασία, θα παρατείνεται η ώρα έναρξης της συγκεκριμένης δημοπρασίας, από την Επιτροπή, για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο. Η απόφαση για την παράταση θα καταχωρείται  στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 3

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

α. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο  του πλειοδότη. Κάθε  προσφορά, η οποία πρέπει να διαφέρει τουλάχιστον κατά εκατό (100 €) ευρώ και πλέον της τελευταίας προσφοράς είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταβιβάζεται από τον ένα στον άλλο, δηλαδή από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

β. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο  αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

γ. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καθίσταται υπεύθυνος με αυτόν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια μίσθωσης

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα έξι (6) έτη, δεν εμπίπτει στις εμπορικές μισθώσεις και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Μετά τη λήξη αυτής, ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τον εκμισθωμένο χώρο στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ελεύθερο κατά χρήση.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΜΑΛΤΣΙΝΙΩΤΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

 1. α) του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87)

             β) του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και  

             Κοινοτήτων» (Α΄114)

            γ) του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των  

             όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των 

             δήμων και κοινοτήτων » (Α΄77)

 1. Την υπ’ αριθ. 77/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Την υπ’ αριθ. 5/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου.
 3. Το σχετικό σχέδιο της  Τεχνικής Υπηρεσίας
 4. Το γεγονός ότι ο χώρος στάθμευσης στον Όρμο Μαλτσινιώτη στην περιοχή της Βουλιαγμένης δεν χρησιμοποιείται από το Δήμο ούτε μισθώνεται σε ιδιώτη
 5. 6.      Τις ανάγκες του Δήμου

 

                                                                 ΑΡΘΡΟ 1

Περιγραφή του ακινήτου

Ο προς εκμίσθωση δημοτικός χώρος στάθμευσης βρίσκεται στον Όρμο Μαλτσινιώτη στη Βουλιαγμένη, είναι χωρητικότητας πενήντα δύο (52) θέσεων εκ των οποίων δέκα (10) θέσεις θα διατίθενται δωρεάν για τους δημότες της Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης και δύο (2) θέσεις θα διατίθενται δωρεάν για ΑΜΕΑ, όπως φαίνεται από το σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία φανερή και προφορική θα διεξαχθεί την 24/5/2016, ώρα 11.00π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα Βούλας, (Λεωφ. Κ. Καραμανλή αρ. 18) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω ημερομηνία έχουν προγραμματισθεί να διενεργηθούν και άλλες δημοπρασίες και κατά την ορισθείσα ώρα έναρξης δεν έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη δημοπρασία, θα παρατείνεται η ώρα έναρξης της συγκεκριμένης δημοπρασίας, από την Επιτροπή, για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο. Η απόφαση για την παράταση θα καταχωρείται  στα πρακτικά.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

α. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο  του πλειοδότη. Κάθε  προσφορά, η οποία πρέπει να διαφέρει τουλάχιστον κατά εκατό (100 €) ευρώ και πλέον της τελευταίας προσφοράς είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταβιβάζεται από τον ένα στον άλλο, δηλαδή από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

β. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο  αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

γ. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καθίσταται υπεύθυνος με αυτόν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια μίσθωσης

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα έξι (6) έτη, δεν εμπίπτει στις εμπορικές μισθώσεις και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Μετά τη λήξη αυτής, ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τον εκμισθωμένο χώρο στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ελεύθερο κατά χρήση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας)

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για. την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στη Βούλα, οδός Ζέφυρου 2, στις 29 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής μέχρι και την 29η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 9:30

Τους όρους της διακήρυξης θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες από το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ζεφύρου 2, Βούλα (τηλ. 213-2019918) 10:00 - 14:00, καθώς και από το γραφείο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας (τηλ. 210-8958373) μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

Προκηρύσσει επαναληπτική πρόχειρη προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 23 Οκτωβρίου 2015, και ώρα 11:30πμ, στο Δημοτικό κατάστημα Βούλας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα).

Η τιμή εκκίνησης για την υπόψη εκποίηση ορίζεται στα 0,10 ευρώ ανά λίτρο (0,10 €/λίτρο) Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.

Πληροφορίες για θέματα που άπτονται του διαγωνισμού θα παρέχονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων  (τηλ. 213 2019984 κ. Πέτρος Ποταμιάνος) για θέματα που άπτονται του διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 22/10/2015.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ


Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Πρόχειρης Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την Εκποίηση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων

 

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχοντας υπόψη:

 

α. Το ΠΔ 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α’/30.3.1981) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων»

β. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) άρθρα 93, 186,199, 201 & 224 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

γ. Τον Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α’/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.»

δ. Την οδηγία 2000/532/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 2001/118/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ, «Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων»

ε. Την οδηγία 75/439/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 87/101/ΕΟΚ, «περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων»

στ. Τον Ν. 2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 179/Α’/6.8.2001), «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.

ζ. Τον Ν.3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α’/23.6.2010) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών»

η. Το Π.Δ. 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64/Α’/2.3.2004), Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β΄40). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»

θ. Την ΚΥΑ 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/Β’/28.3.2006), «Μέτρα, όροι και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με της διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄604)

ι. Την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (Φ.Ε.Κ. 791/Β’/30.6.2006), «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».

ια. Την ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287/Β’/2.3.2007) Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)

ιβ. Την έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθμ. 427/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

ιγ. Την συγκρότηση των θεσμοθετημένων επιτροπών του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης για το έτος 2015 μετά από κλήρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την αριθμ. 5/5.01.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

 1. Πρόχειρη Πλειοδοτική Δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή (σε ευρώ ανά λίτρο αποβλήτων λιπαντικών ελαίων), για την εκποίηση 4.200 λίτρων Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων προερχόμενων από τα οχήματα και μηχανήματα του δημοτικού στόλου του Δ. Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
 2. Το είδος των προς εκποίηση καταλοίπων εντάσσεται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), κεφάλαιο 13 του Παραρτήματος Ι της Απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής ΕΚ.
 3. Η τιμή εκκίνησης για την υπόψη εκποίηση ορίζεται στα 0,10 ευρώ ανά λίτρο (0,10 €/λίτρο) Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.
 4. Η υπό εκποίηση ποσότητα αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που αναγράφεται στην παρούσα Διακήρυξη δύναται να αυξομειωθεί σε ποσοστό από -30% έως +30%.
 5. Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και θα συνεχισθεί με προφορικές αντιπροσφορές ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, όπως έχει οριστεί με την 5/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Τρίτη 22 του μηνός Σεπτεμβρίου του 2015 και ώρα 13:00πμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
 6. Οι όροι που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη της δημοπρασίας καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις που πρέπει να έχουν υπόψη οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι. Κατά τα λοιπά, για τα μη λεπτομερώς αναφερόμενα στα προαναφερθέντα Παραρτήματα, ισχύουν τα καθοριζόμενα από το γενικό νομοθετικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων-προμηθειών-εκποιήσεων των Δήμων όπως αυτό αναφέρεται στο προοίμιο της παρούσης.
 7. Ο διαγωνιζόμενος πέρα από τις υποχρεώσεις του για την συμμόρφωση προς την παρούσα διακήρυξη, οφείλει να εκτελέσει την αγορά σύμφωνα προς τους καλώς εννοούμενους βασικούς κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, συμμορφούμενος προς τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ορισμοί

«Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)»: κάθε βιομηχανικό ή λιπαντικό έλαιο ορυκτής συνθετικής ή μικτής βάσης το οποίο κατέστη ακατάλληλο για την χρήση για την οποία  προοριζόταν αρχικά, και κυρίως τα χρησιμοποιημένα λάδια κινητήρων εσωτερικής καύσεως και κιβωτίων ταχυτήτων και τα λιπαντικά έλαια μηχανών στροβίλων και υδραυλικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που προέρχονται από πλοία, άλλα μέσα μεταφοράς ή σταθερές εγκαταστάσεις.

 

Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 13 του καταλόγου αποβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης 2001/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

«Τελικός χρήστης ή καταναλωτής»: οποιοσδήποτε κατέχει ΑΛΕ υποχρεούται να τα θέσει στη διάθεσή του ή των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 82/2004. Εδώ ως τελικός χρήστης νοείται ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

 

«Σημείο συλλογής»: σημείο συλλογής είναι ο χώρος στον οποίο γίνεται η παραλαβή σε ειδικά σχεδιασμένη δεξαμενή, των ΑΛΕ που αφήνει ο τελικός χρήστης ή καταναλωτής. Στα σημεία συλλογής έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή κινδύνου φωτιάς, για αντιμετώπιση τυχόν διαρροών και για αποτροπή διάθεσης αποβλήτων που μπορούν να καταστήσουν τα ΑΛΕ ακατάλληλα για αναγέννηση. Σημεία συλλογής διαθέτουν κυρίως τα πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία – μηχανουργεία, βιομηχανίες, ευκολίες υποδοχής σε λιμάνια, αεροδρόμια και δημόσιοι οργανισμοί, όπου δηλαδή γίνεται πώληση και αντικατάσταση ή μόνο αντικατάσταση λιπαντικών ελαίων. Το σημείο συλλογής ΑΛΕ του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης είναι εντός του Δημοτικού Αμαξοστασίου στο εργοταξιο Βάρης.

 

«Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων»: Η οργάνωση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ γίνεται από τους παραγωγούς και εισαγωγείς. Για την οργάνωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν. πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.). Τα συστήματα αυτά αποβλέπουν ειδικότερα στην επιστροφή των ΑΛΕ από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη, προκειμένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων.

 

«Συλλογή»: το σύνολο των εργασιών με τις οποίες γίνεται η μεταφορά των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων από τους κατόχους στις εγκαταστάσεις διάθεσης αυτών. Οι δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμοί οργανώνουν την συλλογή των αποβλήτων των άλλων προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων και των ΑΛΕ) που προέρχονται από τη δραστηριότητά τους σε συνεργασία με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Περιγραφή των υπό εκποίηση ειδών

Το περιεχόμενο των προς εκποίηση καταλοίπων εντάσσεται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), κεφάλαιο 13 του Παραρτήματος Ι της Απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής ΕΚ.

Η συνολική ποσότητα των υπό εκποίηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) είναι 4.200 λίτρα και  δύναται να αυξομειωθεί σε ποσοστό από -30% έως +30%

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Κανόνες δημοσιότητας

3.1. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης να δημοσιευτεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση ενός αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος συνοδευόμενη από αποδεικτικό τοιχοκόλλησης υπογεγραμμένο από δύο μάρτυρες, και επιπλέον να αναρτηθεί στον επίσημο δικτυακό ιστότοπο του δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

3.2. Λόγω του χαμηλού εκποιούμενου τιμήματος το οποίο είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ, σύμφωνα και με την παράγραφο 1 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006, επιτρέπεται η προσφυγή στην διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Τρόπος λήψης των εγγράφων της δημοπρασίας - πληροφορίες

4.1. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το κείμενο της περίληψης της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (www.vvv.gov.gr).

4.2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται πλήρη αντίγραφα της διακήρυξης από τα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, K. & Π. Λογοθέτη 2, Βάρη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.

4.3. Πληροφορίες στους ενδιαφερομένους θα παρέχονται από το Τμήμα διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων  (τηλ. 213 2019984 κ. Πέτρος Ποταμιάνος) για θέματα που άπτονται του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Συμμετέχοντες στη δημοπρασία

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν:

α. Έλληνες πολίτες

β. Αλλοδαποί

γ. Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

δ. Συνεταιρισμοί

ε. Ενώσεις Προμηθευτών οι οποίοι διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες κατά Νόμο άδειες και συνεργάζονται με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΛΕ προσκομίζοντας την ανάλογη βεβαίωση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι οφειλέτες του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

5.2. Τα ως άνω φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (άρθρο 4, ΠΔ 60/2007).

5.3. Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης καθώς και την πλήρη γνώση των προς εκποίηση ειδών.

5.4. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει στη δημοπρασία (ξεχωριστά) και για το δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για το δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιονδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

6.1. Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και θα συνεχισθεί με προφορικές προσφορές ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, όπως έχει οριστεί με την 5/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου του 2015 και ώρα 13:00πμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

6.2. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τις προσφορές τους στα Γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων, έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αυτής της δημοπρασίας και ώρα 15:00 εάν αυτές αποσταλούν ταχυδρομικώς. Ειδάλλως οι Προσφορές δύνανται να προσκομισθούν ιδιοχείρως μέσω αντιπροσώπου του διαγωνιζομένου την ίδια ημέρα και ώρα που θα διενεργηθεί η δημοπρασία. Προσφορές που θα υποβληθούν εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων και προϋποθέσεων δεν θα γίνουν δεκτές, θα απορριφθούν ως εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν από την Υπηρεσία.

6.3. Οι Προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει ευκρινώς τις κάτωθι ενδείξεις:

α. Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την δημοπρασία, ήτοι «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων»

γ. Τον αριθμό της διακήρυξης.

δ. Την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, πόλη, αριθμό τηλεφώνου-φαξ).

6.4. Εντός του κυρίως φακέλου της Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Ο κύριος φάκελος της Προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής (πιστοποιητικά και δηλώσεις) ως αυτά αναφέρονται και απαιτούνται από το

Άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης.

β. Κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως αυτά αναφέρονται και απαιτούνται από την Τεχνική Προδιαγραφή και το Άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης.

γ. Κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος θα περιέχει την Οικονομική Προσφορά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Άρθρου 10 της παρούσας διακήρυξης.

6.5. Οι φάκελοι (Α) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», (Β) «Τεχνικής Προσφοράς» και (Γ) «Οικονομικής Προσφοράς»φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

6.6. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παραρτήματα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

6.7. Οι Προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέρονται. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας.

6.8. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης της δημοπρασίας, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.

6.9. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

6.10. Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά και δεν θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται και απαιτούνται στη παρούσα διακήρυξη, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6.11. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια της δημοπρασίας και τη συμμετοχή σ’ αυτή, συντάσσονται όλα επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα.

6.12. Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή κατάλληλα θεωρημένα σύμφωνα με τον Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45Α) , τον Ν.3345/05 (ΦΕΚ 138Α) και τον Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74Α).

6.13. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ότι σύμφωνα με την παρ.4 της με « αρ. πρωτ: ΔΙΣΚΠΟ / Φ22 ΟΙΚ 21630 από 12– 10-2004 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 παρ.2 του Ν.2690/99 και συνεπώς δεν είναι δυνατή η επικύρωση από διοικητική αρχή αντιγράφων:

α. Των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά δεν εκδίδονται από διοικητικές αρχές (Δημόσιο, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου).

β. Των εγγράφων που εκδίδουν συμβολαιογράφοι ή δικηγόροι, εφόσον τα έγγραφα αυτά δεν εκδίδονται από διοικητικές αρχές.

γ. Των εγγράφων αντίστοιχα που εκδίδονται από δικαστικές αρχές.

δ. Των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και στα πλαίσια

αλλοδαπών εννόμων τάξεων.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Διάρκεια ισχύος προσφορών

7.1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7.2. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της.

7.3. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

8.1. Έγγραφα νομιμοποίησης του Διαγωνιζομένου ως εξής :

8.1.1. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Α.Ε.,

Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο παρέχεται η έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η περιγραφόμενη στην παρούσα εκποίηση ΑΛΕ, στην οποία (έγκριση) θα καθορίζεται και το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά εκ μέρους του διαγωνιζόμενου.

8.1.2. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ε.Π.Ε.

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων με την οποία παρέχεται η έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η περιγραφόμενη στην παρούσα εκποίηση ΑΛΕ στην οποία (έγκριση) θα καθορίζεται και το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά εκ μέρους του διαγωνιζόμενου.

8.1.3. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Προσωπική Επιχείρηση (Ο.Ε. ή Ε.Ε.)

Έγκριση των διαχειριστών που καθορίζουν το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά εκ μέρους του διαγωνιζόμενου.

8.1.4. Όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει αυτοπροσώπως την προσφορά, θα υποβληθεί εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής για την εκπροσώπηση.

8.1.5. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις υποβάλουν Απόφαση του αρμόδιου οργάνου για συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η περιγραφόμενη στην παρούσα εκποίηση ΑΛΕ, στην οποία (Απόφαση) θα καθορίζεται και το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά εκ μέρους του διαγωνιζόμενου.

8.2. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη Δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων διαγωνισμού και σύμβασης

8.3. Δήλωση του διαγωνιζόμενου, ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, καθώς και ότι δεσμεύεται να προσκομίσει αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά αρμοδίων αρχών στη περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που τυχόν θα ζητηθούν.

8.4. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ως προς τις Φορολογικές και Ασφαλιστικές του υποχρεώσεις ή ότι άλλο απαιτείται και προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία της χώρας.

8.5. Σε περίπτωση υποβολής προσφορών από ενώσεις προμηθευτών κάθε μια επιχείρηση υποβάλει:

8.5.1. Χωριστά τα παραπάνω στοιχεία των παραγράφων 8.1. έως 8.4.

8.5.2. Δήλωση των επιχειρήσεων που μετέχουν στην ένωση με την οποία θα δηλώνεται ότι οι υπόψη επιχειρήσεις θα αναλάβουν την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και εκτέλεση της σύμβασης ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο.

8.5.3. Δήλωση των επιχειρήσεων που μετέχουν στην ένωση με την οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους.

8.6. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια Δημόσια Αρχή.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Τεχνική Προσφορά

Στο σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» εντός του κυρίως φακέλου της Προσφοράς, τοποθετείται η Τεχνική Προσφορά του συμμετέχοντα στη δημοπρασία η οποία περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά (έγγραφα, πιστοποιητικά, δηλώσεις, τεχνικά φυλλάδια κλπ.) τα οποία αναφέρονται και απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη:

9.1. Επικυρωμένο αντίγραφο Άδειας Συλλογής και Μεταφοράς ΑΛΕ πανελλαδικής ή περιφερειακής εμβέλειας σε ισχύ, με τις κατάλληλες κατηγορίες αποβλήτων κατά ΕΚΑ, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

9.2. Βεβαίωση συμμετοχής ή επικυρωμένο αντίγραφο συνεργασίας με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΛΕ.

9.3. Δήλωση συνεργασίας με τελικό αξιοποιητή (εργασίες R9) για την παράδοση και αξιοποίηση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) (εγκατάστασης αναγέννησης αποβλήτων ΑΛΕ).

9.4. Βεβαίωση της Ασφαλιστικής Εταιρείας περί ασφάλισης και κάλυψης για ζημίες προς τρίτους των οχημάτων μεταφοράς ΑΛΕ.

9.5. Αντίγραφα πιστοποιητικών έγκρισης ADR των οχημάτων μεταφοράς.

9.6. Βεβαίωση κατοχής πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR από τους οδηγούς των οχημάτων μεταφοράς.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Οικονομική Προσφορά

10.1. Στον σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», εντός του κυρίως φακέλου της Προσφοράς τοποθετείται το πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου, η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της Προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:

α. Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.

β. Θα δοθεί ενιαία τιμή ανά μονάδα μέτρησης του υπό εκποίηση είδους, αλλά και για το σύνολο της υπό εκποίηση ποσότητας.

γ. Θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως, σε ημερολογιακές ημέρες, η διάρκεια ισχύος της οικονομικής προσφοράς

δ. Η Οικονομική Προσφορά θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης συνοδευόμενη από πρωτότυπη σφραγίδα αυτής

10.2. Η αναγραφή της προσφερόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ , μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

10.3. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα παραλαβής και μεταφοράς του υπό εκποίηση είδους από το χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία.

10.4. Οι τιμές της Προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον πλειοδότη μέχρι την οριστική παραλαβή των υπό εκποίηση ειδών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της Προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του πλειοδότη σε βάρος του αντιτίμου του είδους που θα εκποιηθεί βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των υπό εκποίηση ειδών και την αποπληρωμή τους.

10.5. Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

10.6. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

10.7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής μετά την υπογραφή της σύμβασης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

10.8. Προσφορές που περιέχουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, επουσιώδεις παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσης, θεωρούνται σύμφωνες με

αυτούς.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας

11.1. Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της εκ της διακηρύξεως οριζόμενης ώρας, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν οριζόμενης ώρας αποφασίζει η οικία Επιτροπή, η απόφαση της οποία καταχωρείται στα πρακτικά.

11.2. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας πριν την έναρξη υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών, συνυποβάλλοντας στο Φάκελο Προσφοράς και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι η μετέχει για δικό του λογαριασμό.

11.3. Η αποσφράγιση των φακέλων των Προσφορών θα γίνει δημόσια, την ημέρα διενέργειας της Δημοπρασίας, από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 παρουσία αυτών, που υπέβαλαν εγκαίρως και προσηκόντως Προσφορά ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.

11.4. Μετά την αποσφράγιση των Προσφορών η επιτροπή διενέργειας της Δημοπρασίας πραγματοποιεί την αποσφράγιση και των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών και προβαίνει στον έλεγχο των Προσφορών όσον αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζόμενων.

11.5. Μετά τον ανωτέρω έλεγχο των Προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας αποφασίζει και ανακοινώνει ποιοι εκ των διαγωνιζομένων πληρούν τις προϋποθέσεις συνέχισης συμμετοχής στη διαδικασία. Ο έλεγχος δύναται να διαρκέσει πέραν της μίας (1) εργάσιμης ημέρας. Όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον ανωτέρω έλεγχο παραμένουν μεν στην Υπηρεσία, επιστρέφονται δε στους διαγωνιζόμενους προμηθευτές οι Οικονομικές Προσφορές τους χωρίς να εκτελεστεί αποσφράγισή τους.

11.6. Η απόφαση της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους προβλεπόμενους όρους της οικείας διακήρυξης, αναγράφεται στα Πρακτικά.

11.7. Μετά τον ανωτέρω έλεγχο των Προσφορών των διαγωνιζόμενων προμηθευτών, εκτελείται από την Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας, σε συνεχιζόμενη ή νεότερη συνεδρίαση (όχι απαραιτήτως την ίδια ημέρα) και μόνο για τους διαγωνιζόμενους των οποίων οι Προσφορές κρίθηκαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών και ανακοίνωση των προσφερόμενων τιμών έναρξης πλειοδοσίας.

11.8. Μετά την ανακοίνωση της προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου, η δημοπρασία συνεχίζεται με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη. Η προφορική προσφορά δέον να είναι ανώτερη του ελάχιστου ορίου κατά δύο τοις εκατό (2%) αυτού τουλάχιστον. Κάθε προφορική προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδοχικώς από τον πρώτο στους επομένους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Οι προσφορές των πλειοδοτών καταγράφονται στα πρακτικά διενέργειας της δημοπρασίας και στον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισμού κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη, ο οποίος εφόσον πρόκειται για προφορικές προσφορές υπογράφεται και από τους πλειοδότες.

11.9. Ο αναδειχθείς τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει στην Επιτροπή Διενέργειας αξιόχρεον εγγυητή, ο οποίος και θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

11.10. Η κατακύρωση γίνεται στον τελευταίο πλειοδότη κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. Το πρακτικό της δημοπρασίας συντάσσεται από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και διαβιβάζεται στην αρμόδια κατά το νόμο Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης για την έκδοση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, η οποία ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα πλειοδότη.

11.11. Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, εφόσον αυτή λειτουργήσει μέχρι τη διεξαγωγή της εν λόγω δημοπρασίας, για έλεγχο ως προς την νομιμότητά της.

11.12. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση με τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου.

11.13. Σε περίπτωση τελικής ισοτιμίας προσφορών δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόμενων, υπό την έννοια ότι προσφέρεται η ίδια τελική τιμή για το ίδιο σε ποιότητα, ποσότητα και λοιπά χαρακτηριστικά είδος, τότε η κατακύρωση της δημοπρασίας γίνεται είτε σε ισομοιρία είτε με κλήρωση, δημόσια, μεταξύ των διαγωνιζόμενων που προσέφεραν την αυτή τιμή.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

Επανάληψη - ματαίωση της δημοπρασίας

12.1. Η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί με απόφαση Δημάρχου εάν δεν παρουσιασθεί κατά την ημέρα και ώρα διενέργειάς της κανένας πλειοδότης.

12.2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όταν:

(α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας λόγω ασύμφορου επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργειά της

(β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής αυτού αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά

(γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της αρμόδιας διοικητικής αρχής, δεν προσέλθει εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

12.3. Για τις περιπτώσεις (β) και (γ) της παραπάνω παραγράφου η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως δε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματί του κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί να μειωθεί με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

12.4. Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερόμενη στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του 3ου άρθρου της παρούσης διακήρυξης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας.

12.5. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή της δημοπρασίας.

β. να αποφασίσει τη ματαίωση της δημοπρασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης.

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση της δημοπρασίας και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

δ. να αποφασίσει την ματαίωση της δημοπρασίας και την επανάληψή της εάν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

Απόρριψη προσφορών

13.1. Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

α. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού το οποίο ζητείται από τη διακήρυξη.

β. Προσφορά με χρόνο ολοκλήρωσης της παραλαβή του συνόλου των υπό εκποίηση καταλοίπων μικρότερο από τον ζητούμενο από την διακήρυξη.

γ. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.

δ. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της διακήρυξης

ε. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

Κατακύρωση της δημοπρασίας

14.1. Η ανάδειξη του πλειοδότη θα γίνει με κριτήριο την υψηλότερη τιμή. Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η υψηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Η κατακύρωση θα γίνει στον διαγωνιζόμενο που προσέφερε την υψηλότερη τιμή σε ευρώ ανά κιλό αποβλήτων λιπαντικών ελαίων , από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης.

14.2. Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεον εγγυητή, ο οποίος και θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

14.3. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση με τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής ή από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

14.4. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μετά του εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

15.1. Ένσταση κατά της διακήρυξης της δημοπρασίας ή της νομιμότητας διενέργειάς της, ή κατά συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτήν, υποβάλλεται

εγγράφως ως εξής:

15.1.1. Κατά της διακήρυξης της δημοπρασίας, στην αρμόδια για τη διενέργεια της δημοπρασίας υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

15.1.2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας της δημοπρασίας ή της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σ’ αυτήν, μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στη δημοπρασία ή αποκλείστηκε από αυτήν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της και για λόγους που ανακύπτουν στο αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για τη διενέργεια της δημοπρασίας υπηρεσία κατά την διάρκεια της δημοπρασίας, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας της δημοπρασίας. Η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

15.2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής επί των ενστάσεων καθώς και οι αποφάσεις τους που αφορούν στην κατακύρωση της δημοπρασίας ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

Κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης

16.1. Η Σύμβαση αποτελείται από ένα βασικό έγγραφο στο οποίο επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα μέρη αυτού η παρούσα διακήρυξη της δημοπρασίας, η προσφορά του πλειοδότη και η απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής μετά της Εγκριτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

16.2. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή υποψήφιο αγοραστή. Μετά την ανακοίνωση της Απόφασης Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.

16.3. Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της εκποίησης καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την απόφαση κατακύρωσης, την Προσφορά και τη διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του.

16.4. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μετά του εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, αλλιώς ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του ιδίου και του εγγυητή του, επιβαρυνόμενων αμφοτέρων με την επί έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της τελευταίας δημοπρασίας από την προηγούμενη. Από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.

16.5. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τα οριζόμενα στο ΠΔ 270/1981, τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την Προσφορά του Πλειοδότη Αγοραστή, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Τυχόν

υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

17.1. Ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης ποσοστού δέκα (10%) επί της συμβατικής τιμής προδφοράς (χωρίς ΦΠΑ), ισχύος έξι (6) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παραλαβής.

17.2. Η ανωτέρω εγγυοδοσία επιστρέφεται εντός τριάντα (30) ημερών από την οριστική παράδοση-παραλαβή του συνόλου των υπό εκποίηση καταλοίπων, την εκπλήρωση τυχών άλλης συμβατικής υποχρέωσης του αγοραστή και την προηγούμενη έκδοσης βεβαίωσης από το Ταμείο του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης περί βεβαίωσης μη οφειλής του συγκεκριμένου αγοραστή.

 

Άρθρο 18ο

Έκπτωση πλειοδότη

18.1. Ο τελευταίος πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν:

18.1.1. δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία.

18.1.2. αρνηθεί να υπογράψει την σύμβαση ο ίδιος ή ο εγγυητής του

18.1.3. δεν προσκομίσει την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

Παράδοση – παραλαβή υπό εκποίηση είδους

19.1. Η παράδοση - παραλαβή της υπό εκποίηση ποσότητας Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων θα εκτελεστεί σταδιακά στον πλειοδότη αγοραστή από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

19.2. Τα προς παράδοση Α.Λ.Ε. δεν θα πρέπει να περιέχουν νερό σε οποιαδήποτε μορφή, PCBs και PCTs, καθώς επίσης μαζούτ ή άλλους οργανικούς διαλύτες οι οποίοι τα θέτουν ακατάλληλα για επεξεργασία. Επίσης το ποσοστό υγρασίας των ΑΛΕ δεν θα υπερβαίνει το 4%. Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσοστού αυτού η Αναθέτουσα Αρχή σε συνεννόηση με τον Αγοραστή θα αναπροσαρμόζει το τίμημα εκποίησης για το συγκεκριμένο φορτίο ΑΛΕ.

19.3. Ο πλειοδότης αγοραστής είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει με τα δικά του μεταφορικά μέσα τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης τους.

19.4. Ο πλειοδότης αγοραστής είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων το αργότερο εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του.

19.5. Ο πλειοδότης αγοραστής αναλαμβάνει να εκδώσει με την παραλαβή των ΑΛΕ από τον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης «Έντυπο Αναγνώρισης - Βεβαίωση παραλαβής ΑΛΕ» το οποίο και θα παραδίδεται κατάλληλα συμπληρωμένο όπως προβλέπεται από το ΠΔ82, ΦΕΚ64Α / 2.3.2004, Άρθρο 5 §Δ και θα κοινοποιεί στο συνεργαζόμενο ΣΕΔ.

19.6. Όλα τα απαιτούμενα υλικά και μέσα για την εκτέλεση της παράδοσης – παραλαβής θα διατεθούν από τον πλειοδότη Αγοραστή.

19.7. Ο αγοραστής ευθύνεται για κάθε πταίσμα αυτού ή του προσωπικού του, που τυχόν θα προκληθεί στο Δημόσιο ή σε τρίτους ζημία, ως και για κάθε τυχόν ατύχημα που θα συμβεί σε αυτόν, στο προσωπικό του ή σε τρίτους από αιτία των ενεργειών ή παραλείψεών του.

19.8. Ο αγοραστής υποχρεούται να τηρεί όλα τα από τις κείμενες διατάξεις και διαταγές της Υπηρεσίας, επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας.

19.9. Ο αγοραστής οφείλει να αποκαταστήσει τυχόν ζημιά σε βάρος της Υπηρεσίας ή του Περιβάλλοντος που ήθελε προκύψει κατά την παραλαβή και μεταφορά των καταλοίπων.

 

Άρθρο 20ο

Εξόφληση τιμήματος εκποίησης

20.1. Το εκ της συμβάσεως τίμημα των υπό εκποίηση αποβλήτων λιπαντικών θα καταβάλλεται τμηματικά, ανά φορτίο παραλαμβανομένων αποβλήτων, με μέριμνα του πλειοδότη διαγωνιζόμενου στο ταμείο του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης και εφόσον έχουν εκδοθεί τα νόμιμα παραστατικά εκ μέρους της πλειοδότριας.

20.2. Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού για την εν γένει κατάσταση αυτών

20.3. Για την πώληση των κινητών πραγμάτων στον τελευταίο πλειοδότη δεν θα εκδοθεί παραστατικό από το Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης αλλά μόνο γραμμάτιο είσπραξης του συνολικού τιμήματος.

20.4. Τα προς εκποίηση απόβλητα απαλλάσσονται ΦΠΑ σύμφωνα με τον Ν.2859/00 άρθρο 39Α και τον Ν.3522/06 άρθρο 21.

 

Άρθρο 21ο

Χρονική διάρκεια της Σύμβασης

21.1. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της πλειοδοτούσας εταιρείας είναι τα ένα (1) έτος αρχόμενης από την υπογραφή της. Η σύμβαση παρατείνεται επ’ αόριστον εφόσον κανένα από τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν διαμαρτυρηθεί εγγράφως.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας

για την Εκποίηση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων

 

 

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων

 

 

Κατηγορία εκποιούμενου είδους – ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

 

Ενιαία Τιμή Προσφοράς σε €uro/λίτρο

 

 

 

Ολογράφως

………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Αριθμητικώς

……………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Ημερομηνία

 

Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Σφραγίδα και Υπογραφή)

από τον νόμιμο εκπρόσωπο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Προκηρύσσει επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 23 Οκτωβρίου 2015, και ώρα 11:00 στο Δημοτικό κατάστημα Βούλας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (42.976,20€) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:30 στη Διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18 Βούλα, Τηλέφωνα 2132020054 (Μερόπη Μοσχογιάννη) & 2132020075 (Δημήτριος Τάγαρης) και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr

 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 22/10/2015.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣΔ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας με αρ. πρωτ. 25948/15-6-2015  
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
 3. Το άρθρο 64 του Ν.4257/2014 “ Επιτρέπεται σε Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού, η σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό
 4. Το π.δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων » (Α΄77)
 5. Την υπ’ αριθ. 223/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών – Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας με αρ. πρωτ. 25948/15-6-2015
 7. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει σύμβαση σε ισχύ
 8. Τις ανάγκες του Δήμου.

 

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL