Προμήθειες

Προμήθειες και Διαγωνισμοί του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Πληροφορίες

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Δευτέρα 4-12-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.

Περιληπτική

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω τον ορίων για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 12/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 240.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 11/2017 , την με αρ. Πρωτ. 39682/4-10-2017 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεωτικά θα καταθέσουν προσφορά όλες τις ομάδες του διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Δευτέρα 4-12-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 3.870.97 €
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 3-10-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΕΣΣΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου εντύπου οικονομικής προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 136/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης , προϋπολογισμού 59.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Πέμπτη 19/10/2017 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή του τεύχους του διαγωνισμού (διακήρυξη , τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη, ΤΕΥΔ) με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 9-10-2017 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132019955, email. JLIB_HTML_CLOAKING

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 12-10-2017

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 

                         προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΟΦΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 20/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , προϋπολογισμού 50.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

Οδιαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή18, Βούλα, την Πέμπτη  26/10/2017 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή του τεύχους του διαγωνισμού (διακήρυξη , τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη, ΤΕΥΔ) με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 16-10-2017 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132019955, email. JLIB_HTML_CLOAKING

 

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_WEDAMEESTE_OCTOBER+0300ROCTOBER_SHORTAMEEST_0C2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 26-9-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΟΠΗΣ ΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με την α/α 3/2017 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπολογισμού 99.944,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Παρασκευή 20-10-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_FRIPMEESTE_SEPTEMBER+0300RSEPTEMBER_SHORTPMEEST_0C2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 19-9-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΑΝΤ/ΚΩΝ ΑΥΤΩΝ» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με την α/α 8/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 170.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Παρασκευή 13-10-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες ήτοι Πέμπτη 19-10-2017 από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.

 

Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 18-9-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 54/2017 μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης, προϋπολογισμού 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Πέμπτη 5/10/2017 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή του τεύχους του διαγωνισμού (διακήρυξη , τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη, ΤΕΥΔ) με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 25-9-2017 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132019955, email. JLIB_HTML_CLOAKING

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 15-9-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ & ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 57/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , προϋπολογισμού 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά 3 ομάδες προϊόντων και εργασιών

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα 2/10/2017 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή του τεύχους του διαγωνισμού (διακήρυξη , τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη, ΤΕΥΔ) με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 18-9-2016 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132019955, email. JLIB_HTML_CLOAKING

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 10-8-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού και την με α/α 80/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 1.465.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των προσφορών είναι την Παρασκευή 15-9-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 23.629.03 €
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του
συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 10-8-2017.
Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 43979.

Περιληπτική Διακήρυξη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 9-8-2017

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Β , Γ , Ε.

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» των ομάδων Β (Σιδηρικά Υλικά) , Γ (Υαλοπίνακες) , Ε (Υδραυλικά) με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 6/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 45.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 6/2017 , την με αρ. Πρωτ. 18265/16-5-2017 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις τρείς (3) ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Δευτέρα 11-9-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 

Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ με Αριθμό Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 45153
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος

 

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε στην αίτηση τον τίτλο του διαγωνισμού

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ *
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:*
ΑΦΜ/ΔΟΥ:*
E-mail *
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ενδιαφέρομαι για την αποστολή του τεύχους του διαγωνισμού:

 

 

 

 

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_TUEAMEESTE_OCTOBER+0300ROCTOBER_SHORTAMEEST_0C2
JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL