Προμήθειες

Προμήθειες και Διαγωνισμοί του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 28-6-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ – ΤΕΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 50/2017 μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης , προϋπολογισμού 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, την Τετάρτη 12/7/2017 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιονδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και τον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή του τεύχους του διαγωνισμού (διακήρυξη , τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη, ΤΕΥΔ) με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 3-7-2017 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132019955, email. JLIB_HTML_CLOAKING

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 23-6-2017

 

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ & ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο ανά ομάδα της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 29/2017 μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης, προϋπολογισμού 44.689,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τετάρτη 5-7-2017 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή του τεύχους του διαγωνισμού (διακήρυξη , τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη, ΤΕΥΔ) με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 26-6-2016 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132019955, email. JLIB_HTML_CLOAKING

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 1-6-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 67/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , προϋπολογισμού 71.213,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τετάρτη 14-6-2017 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 30-5-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ), ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ή ποσοστού έκπτωσης :
1. Για τα είδη Παντοπωλείου (ΟΜΑΔΑ Α') και το Φρέσκο Γάλα (ΟΜΑΔΑ Η') τη χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε ομάδας.
2. Για τα είδη Οπωροπωλείου (ΟΜΑΔΑ Β'), είδη Κατεψυγμένων Λαχανικών (ΟΜΑΔΑ Γ'), τα είδη Κρεοπωλείου (ΟΜΑΔΑ Δ'), τα είδη Κατεψυγμένων Ψαριών (ΟΜΑΔΑ Ε'), το Ελαιόλαδο (ΟΜΑΔΑ ΣΤ') και τα είδη Κατεψυγμένων Κρεάτων (ΟΜΑΔΑ Ζ') το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την μέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006

 

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Παρασκεύη 23-6-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_WEDAMEESTE_MAY+0300RMAY_SHORTAMEEST_0C2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 23-5-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει επαναληπτικό Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προφορών που αναφέρονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 11/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 140.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) όσο αφορά τις Ομάδες 1 και 10

 

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Δευτέρα 26-6-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 23-5-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 5/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 170.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 5/2017 , την με αρ. Πρωτ. 18266/16-5-2017 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων

 

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα υλικά της όλων των ομάδων (Α+Β) ή για όλα τα υλικά μίας ομάδας (Α ή Β).
Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Παρασκευή 16-6-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 22-5-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» που αφορά τις ανάγκες για καύσιμο κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνα αμόλυβδη) , πετρέλαιο θέρμανσης, πρόσθετου καυσίμου και λιπαντικών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, του ΟΑΠΠΑ , του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης, της Σχολικής Επιτροπής Α'θμια Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Β'θμιας Εκπαίδευσης με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης:

 

i) Για τα υγρά καύσιμα (Ομάδα 1 πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη και Ομάδα 2 πετρέλαιο θέρμανσης) το μεγαλύτερο επί τοις εκατό (%) ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους , του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του οικείου Υπουργείου για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου
ii) Για το πρόσθετο καύσιμο (Ομάδα 3) και τα λιπαντικά (Ομάδα 4) τη χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 2/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Συντήρησης Οχημάτων.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Παρασκευή
2-6-2017
και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 22-5-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2017» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 53/2017 μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης , προϋπολογισμού 66.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά 227 είδη μικρών υλικών και εργαλείων

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Πέμπτη 1/6/2017 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 22-5-2017

 

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 6/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 165.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Δευτέρα 19-6-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 10-5-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 31/2017 μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης , προϋπολογισμού 73.927,56€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Πέμπτη 25-5-2017 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL