Προμήθειες

Προμήθειες και Διαγωνισμοί του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 29-3-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 33/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , προϋπολογισμού 39.999,30€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά 5 διαφορετικές εργασίες καθαρισμού φρεατίων.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα 10/4/2017 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 24-3-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ KAI OIKOΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 34/2017 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου , προϋπολογισμού 73.904,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά 1310 στρέμματα για αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και 180 στέμματα για αποψίλωση οικοπέδων.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τετάρτη 5-4-2017 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ : 20-3-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ(CATERING)» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 19/2017 μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης, προϋπολογισμού 129.731,28€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για 32.900 τεμάχια έτοιμου φαγητού.

 

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Τρίτη 18-4-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 20-3-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προφορών που αναφέρονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 11/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 435.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Δευτέρα 24-4-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 28-2-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 4 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο παράρτημα Β της διακήρυξης και της με α/α 4/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Δευτέρα 27-3-2017 και ώρα λήξης 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.

 

Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 38851

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 21-2-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε ομάδας της με α/α 134/2016 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικού, προϋπολογισμού 82.162,44€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Παρασκευή 17-3-2017 και ώρα λήξης 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.

 

Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 38819

Ημερομηνία Ανάρτησης: 3-2-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΊΟΥ, ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο ανά ομάδα / υποομάδα της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 1/2017 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών , προϋπολογισμού 59.989,87€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά 139 είδη γραφικής ύλης (ομάδα Α), 13 είδη γνησίων τόνερ μάρκας Konica Minolta ή Develop (υποομάδα Β1) , 46 είδη γνησίων τόνερ για λοιπό εκτυπωτικό εξοπλισμό (υποομάδα Β2).

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα 20/2/2017 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.

 

Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις:
Απαιτείται κατάθεση δειγμάτων 1 τεμαχίου / πακέτου των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα IV της διακήρυξης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή του τεύχους του διαγωνισμού (διακήρυξη , τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη,ΤΕΥΔ) με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 6-2-2017 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132019955, email. JLIB_HTML_CLOAKING


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση-Διευκρίνηση σε έγγραφα ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΊΟΥ, ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»


Σχετικά: α)το από 14/2/2017 email της κα. Δημητρακοπούλου Κατερίνας
β)το από 14/2/2017 email της εταιρείας Κόντης ΕΠΕ


      Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου και συγκεκριμένα του ερωτήματος σχετικά με την αναφορά της παραγράφου 2.2.3.8. της διακήρυξη στην σελίδα 25, διευκρινίζουμε ότι , εκ παραδρομής γράφτηκε η αρίθμηση της παραγράφου 2.2.3.8 αφού το ορθό όπως προκύπτει από την δομή της διακήρυξης είναι 2.2.3.7.

 

     Σε απάντηση του ανωτέρω (β) σχετικού εγγράφου και συγκεκριμένα του ερωτήματος για τις τιμές ανά είδος που αναφέρεται στην στήλη Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ, διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 1.3 (συνοπτική περιγραφή) , 2.3 (κριτήρια ανάθεσης) και 2.4.1 (γενικοί όροι υποβολής προσφορών) προκύπτει ότι κριτήριο ανάθεσης είναι η συνολική δαπάνη της έκαστης ομάδας / υποομάδας (Ομάδα Α , Υποομάδα Β1 , Υποομάδα Β2) και όχι η τιμή του κάθε είδους ξεχωριστά

 

 

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_TUEPMEETE_FEBRUARY+0200RFEBRUARY_SHORTPMEET_0C2

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18-1-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε ομάδας της με α/α 100/2016 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 70.014,12€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Δευτέρα 13-2-2017 και ώρα λήξης 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.

Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 31071

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ : 28-12-2016

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς ανά ομάδα επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 150/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΤΡΙΤΗ 31-1-2017 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 27-12-2016

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 87/2016 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, προϋπολογισμού 74.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά είναι οι ανασκαφικές εργασίες που απαιτούνται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, επί της Λ. Αναγυρούντος 16, ΟΤ 255Α, στη Δημοτική Κοινότητα Βάρης.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΤΕΤΑΡΤΗ 25-1-2017 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL