Προμήθειες

Προμήθειες και Διαγωνισμοί του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 7-12-2016

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 131/2016 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΤΡΙΤΗ 20-12-2016 και
ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Ο διαγωνισμός με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ" που οριστεί για την Τετάρτη 13-12-2016 ακυρώνεται.

Δείτε συνημμένα την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_TUEPMEETE_DECEMBER+0200RDECEMBER_SHORTPMEET_1C2

30-11-2016

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ & ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 98/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 40.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΔΕΥΤΕΡΑ 19-12-2016 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_WEDAMEETE_NOVEMBER+0200RNOVEMBER_SHORTAMEET_1C2

30-11-2016

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΚΟΙΝ.ΧΩΡΟΥΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 82/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , προϋπολογισμού 73.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΠΕΜΠΤΗ 15-12-2016 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 

 προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό Διαγωνισμό για  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 121/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Η καταληκτική ημερομηνία είναι  τηνΠέμπτη 8-12-2016 και ώρα λήξης 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

 

Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 29338

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr,

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τετάρτη 16-11-2016

Παρασκευή 18-11-2016

Πέμπτη 8-12-2016 και ώρα 10:30 π.μ.

 

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_WEDAMEETE_NOVEMBER+0200RNOVEMBER_SHORTAMEET_1C2

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 1-11-2016

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 

                         προκηρύσσει συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής  στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α  87/2016 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, προϋπολογισμού 74.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά είναι οι ανασκαφικές εργασίες που απαιτούνται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, επί της Λ. Αναγυρούντος 16, ΟΤ 255Α, στη Δημοτική Κοινότητα Βάρης.

.

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τιμή μονάδος (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α)

ΣΥΝΟΛΟ

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α)

1

Αρχαιολόγος

Ανθρωπομήνες

4

2.911,00 €

11.644,00 €

2

Τεχνίτης

Ανθρωπομήνες

12

1.904,00 €

22.848,00 €

3

Εκσκαφές θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων  και φορτοεκφόρτωση /  μεταφορά  των   προϊόντων εκσκαφών

m3

1095

23,00 €

25.185,00 €

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

59.677,00 €

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

14.322,48 €

 

 

 

 

 

Στρογγυλοποίηση

0,52 €

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

74.000,00 €

 

 

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_TUEAMEETE_NOVEMBER+0200RNOVEMBER_SHORTAMEET_1C2

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 
προκηρύσσει συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής  στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 97/2016 μελέτης του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης , Γραφείο ΤΠΕ, προϋπολογισμού 70.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά 24 διαφορετικά είδη προϊόντων.
                      

Κ.Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ

ΠΑΥ

10-7135.018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

70.000,00€

Α-659

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή18, Βούλα, την ΤΡΙΤΗ  1-11-2016 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως καταθέσουν έγγραφες προσφορές για την  απευθείας ανάθεση,  που αφορά την  παροχή υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ» , μέχρι την Παρασκευή 7/10/2016 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου, στη διεύθυνση Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18, Βούλα, Τ.Κ. 16773.

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως καταθέσουν έγγραφες προσφορές για την  απευθείας ανάθεση,  που αφορά την  παροχή υπηρεσίας «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ ΜΕΛΕΤΩΝ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», μέχρι την Παρασκευή 7/10/2016 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου, στη διεύθυνση Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18, Βούλα, Τ.Κ. 16773.

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL