Προμήθειες

Προμήθειες και Διαγωνισμοί του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 
προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΕΣΣΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της προσφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 38/2016 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 60.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά :

 

Περιγραφή Είδους

Ποσ.

Τ.Μον.

Δαπάνη

Μηχανικές πρέσσες αποκομιδής απορριμμάτων

2

24.163,54 €

48.387,08    

 

 

ΦΠΑ 24%

        11.612,89         

 

 

Σύνολο

60.000,00  €

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικόκ ατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή18, Βούλα, τηνΤΡΙΤΗ 5-7-2016 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 

προκηρύσσει επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»αφορά την Ομάδα Γ ‘’ προμήθεια υαλοπινάκων ’’με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε ομάδας της με α/α 13/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 10.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:

 

ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.

ΠΟΣΟ

CPV

3.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

30-6661.032

10.000,00 €

44221111-6

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr,

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

15-6-2016

17-6-2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 20-7-2016 και ώρα 10:30 π.μ.

 

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_MONAMEESTE_JUNE+0300RJUNE_SHORTAMEEST_1C2

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως καταθέσουν έγγραφες προσφορές για την  απευθείας ανάθεση- διαπραγμάτευση  και  την ανάδειξη αναδόχου, που αφορά την  παροχή υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», μέχρι τηνΤΕΤΑΡΤΗ15/6/2016 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου, στη διεύθυνση Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18, Βούλα, Τ.Κ. 16773

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ,στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr,

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πέμπτη 2-6-2016

Παρασκευή 3-6-2016

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18-7-2016 ΩΡΑ 10:30

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθε ίστο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΠΕΜΠΤΗ 9-6-2016 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζε ι ηδιαδικασία αποσφράγισης

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή18, Βούλα, την ΤΡΙΤΗ 7-6-2016 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξη ςπαράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα.

                                               Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 

 προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της προσφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 61/2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπολογισμού 39.888,90€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), θα βαρύνει τον Κ.Α. 35-7135.048.και αναλυτικά αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων πάγκων (παγκάκια)  σε πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, με σκοπό την βελτίωση του εξοπλισμού των χώρων αυτών και την αισθητική τους αναβάθμιση καθώς και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών .

 

(ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ)

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_WEDPMEESTE_MAY+0300RMAY_SHORTPMEEST_1C2
K2_TUEPMEETE_FEBRUARY+0200RFEBRUARY_SHORTPMEET_1C2

Σχέδια Διακηρύξεων 2016

Στα συνημμένα θα βρείτε τα Σχέδια των Διακηρύξεων.

Τα αποσυμπιέζεται με το WinRar.

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_TUEPMEETE_FEBRUARY+0200RFEBRUARY_SHORTPMEET_1C2

Πληροφορίες

Γνωστοποιούμε ότι, η  επιτροπή για τη διενέργεια της κλήρωσης  αποτελούμενη από τους α) Παπαμιχαήλ Ιωάννα, Διευθύντρια Διοίκησης  β) Μοσχογιάννη Μερόπη, Αναπληρώτρια Προισταμένη Τμήματος Εσόδων γ) Νικολακόπουλο Γεώργιο Προιστάμενο Τμήματος Προμηθειών  την  Τρίτη 29/12/2015 , και ώρα 7.00 μ.μ.   

Ανακοίνωση

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια

             ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : αδιαβάθμητο

                    ΔΗΜΟΣ                                                                 Βούλα,    28/12/2015

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                      Aριθ. Πρωτ. :  56806

Δ/νση  ΟικονομικώνΥπηρεσιών                                              

 

 

 

                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ          

                                                     ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')

2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')

3 .Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4. Την  υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

5. Την  υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

6. Την  υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.2123/29-01-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

7. Την υπ' αριθμ. 3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

8.  Την ανάγκη ανάδειξης μελών, για τη συγκρότηση επιτροπών, και των    αναπληρωτών τους, για τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης προσφορών και αποτελεσμάτων, παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

9. To υπ' αριθμ.πρωτ. 54732/11-12-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Προιστάμενου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο συστάθηκε η Επιτροπή διενέργειας της κλήρωσης.

 

Γνωστοποιούμε ότι, η  επιτροπή για τη διενέργεια της κλήρωσης  αποτελούμενη από τους α) Παπαμιχαήλ Ιωάννα, Διευθύντρια Διοίκησης  β) Μοσχογιάννη Μερόπη, Αναπληρώτρια Προισταμένη Τμήματος Εσόδων γ) Νικολακόπουλο Γεώργιο Προιστάμενο Τμήματος Προμηθειών  την  Τρίτη 29/12/2015 , και ώρα 7.00 μ.μ.    στην έδρα του Δήμου  επί της Λεωφόρου Κωνσταντίνου   Καραμανλή 18  και στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα,  θα διεξαγάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές.

 Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό  κατάστημα  και να αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα του Δήμου (www.vvv.gov.gr)

 

                                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

                                                                                  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν κανονικά στις ημερομηνίες που έχουν ορισθεί.

Παρακαλώ δείτε την συνημμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_THUPMEESTE_JULY+0300RJULY_SHORTPMEEST_0C2
JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL