Διαβούλευση για τη Πλατεία Ιμίων και τη διάνοιξη της Βασ. Παύλου

 

Κατόψεις Σχεδια

 

Διαβούλευση για τη Μελέτη Αντιστήρηξης Πρανών στο Παραλιακό Μέτωπο

Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Κατόψεις Σχεδια

 

Μελέτη κατασκευής πολιτιστικού χώρου στο Ο.Τ 338 στη Μηλαδέζα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΙΣ

 

 

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες

Διαβούλευση για την Πλατεία Ναυαρίνου στη Βάρη

MASTER PLAN_ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

ΚΑΤΟΨΕΙΣ

 

Φωτογραφίες

Διαβούλευση για την Πλατεία Νυμφών Βουλιαγμένη

TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ_ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΥΜΦΩΝ

ΝΥΜΦΩΝ_ΑΡΧ_02_KATOΨΗ_1_200

ΚΑΤΟΨΕΙΣ

 

Φωτογραφίες

Αρχικη αναρτηση προς διαβουλευση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης:21/2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερ/νια: 20Οκτωβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Πρακτικού από τη 3η/2015 Δημόσια Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, η οποία είχε οριστεί να γίνει στις 19 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19:00, αλλά λόγω έλλειψης απαρτίας ανεβλήθη, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (απόφαση 57/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου) συνεχίζεται σήμερα 20η Οκτωβρίου 2015.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

 

ΘΕΜΑ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και υποβολή προτάσεων για το Σχέδιο Κανονισμού περί άδειας χρήσης λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στα όρια του Δήμου Βάρης-Βούλας -Βουλιαγμένης.

 

Σήμερα την 20ηΟκτωβρίου 2015 ημέρα Tρίτηκαι ώρα 19:00 συνήλθε σε δημόσια ανοικτή - τακτική Συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δημαρχείο του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 43517/6.10.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη.

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL