K2_THUAMEESTE_OCTOBER+0300ROCTOBER_SHORTAMEEST_0C2

Σχέδιο κανονιστικής πράξης για την μουσική στα 3Β

Αν θέλετε να κατεβάσετε το συνημμένο αρχειο πατήστε εδώ

( ΣΧΕΔΙΟ )
      
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
                   ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
Θέτω σε δημόσια διαβούλευση το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης:

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Κανονιστική απόφαση περί της άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα όρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης».
Άρθρο 1
Σκοπός
Η παρούσα κανονιστική απόφαση, αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης, παράτασης και ανάκλησης των αδειών χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και αποσκοπεί:

Στη ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος κατά τρόπο γενικό, ενιαίο και ομοιόμορφο για όλους τους ενδιαφερομένους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη περιφέρεια του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Στην αποφυγή της ηχορύπανσης, των θορύβων και των οχλήσεων που προέρχονται από χώρους όπου γίνεται δημόσια εκτέλεση μουσικής.
Στη προστασία της δημόσιας υγείας και της κοινής ησυχίας των κατοίκων της περιφέρειας του Δήμου Βάρης – Βούλας -  Βουλιαγμένης.  
Άρθρο 2
Νομικό πλαίσιο
Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:
Α.
1. Του π.δ 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης», (Α΄46), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Των άρθρων 73 και 83 του ν.3852/2010 (Α΄87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Της παρ. I περ. 13, 15, 16 και 18 του άρθρου 75,  και των άρθρων 79 και 80 του ν. 3463/2006 (Α΄114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» όπου τυγχάνει εφαρμογής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Των άρθρων 1, 3, 14, 18 παρ. 1β, 32, 55, 56, 63 παρ.1 και 2, 66 και 69 του ν. 2121/1993 «Περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (Α΄25), όπως ισχύει.
4. Του ν. 456/1976 “Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων” (Α΄277), όπως 'έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Των άρθρων 6 και 21 του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», (Α΄45).
6. Του άρθρου 57 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση ΕΛΑΣ, Πυροσβεστικού, ΓΓΠΠ, αναβάθμιση Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄73).
7. Του π.δ 149/2006 «Υγεία – ασφάλεια εργαζομένων εκτεθειμένων σε κινδύνους από θόρυβο» (Α΄159), σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2003/10/ΕΚ.
8. Του άρθρου 2 του π.δ 311/1994 «Καταστατικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας», (Α΄ 165).
9. Του άρθρου 5 της κυα ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 «Δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων - Αντικατάσταση της άδειας», (Β΄3106).
10. Της υπ’ αριθ. 61167/17.12.2007 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄2438) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.
11. Του άρθρου 14 της υπουργικής απόφασης Υ1γ/ΓΠ/οικ96967/2012 του Υπουργού Υγείας  (Β΄2718) «Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων στις λοιπές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών»
12. Της υπ’ αριθ. Α5/3010 υπουργικής απόφασης του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 14 Αυγ./2 Οκτ.1985, «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων», (Β΄593), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την υπ’ αριθ. 43721/13-07-2009 υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία» (Β΄1492).
14. Της υπ’ αρ. 3/1996 αστυνομικής διάταξης «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» (Β΄15).


Β.
14. Τις υπ’ αρ. 7617/1996, 60153/1996, 51/2006, 26/2007, 57904/2007 και 24237/2009 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.  
15. Την υπ’ αρ. 17/01.11.1999 γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 15702/18.02.2011 οδηγία του εποπτικού Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι) του Υπουργείου Πολιτισμού.
Γ. Το γεγονός ότι με τη παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Άρθρο 3
Εννοιολογικές διακρίσεις  
α) Άδεια χρήσης και λειτουργίας μουσικής είναι η ατομική διοικητική πράξη που εκδίδεται από το Δήμο για λογαριασμό φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει στην  εκμετάλλευσή του κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος από το οποίο γίνεται δημόσια εκτέλεση μουσικής, με χρήση ορισμένων μουσικών οργάνων, στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτρόφωνων.  
β) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής χορηγείται από τον οικείο, νόμιμο και αναγνωρισμένο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων (Ο.Σ.Δ του ν 2121/1993) και αφορά στη κάλυψη των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών για τη μουσική που μεταδίδεται από οποιονδήποτε χώρο συνάθροισης του κοινού και με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο (π.χ με ζωντανό, τεχνικό, μηχανικό, τεχνολογικό, ψηφιακό κλπ)
γ) «Επιχειρηματίες χρήστες μουσικής», είναι τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που στα καταστήματα (υγειονομικού ενδιαφέροντος) ή στις επιχειρήσεις τους που αδειοδοτούνται από το Δήμο, χρησιμοποιούν – εκτελούν – λειτουργούν εντός των χώρων δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών μουσικά έργα – μουσική,  ανεξάρτητα από τους τρόπους, τις μορφές και τα μέσα χρήσης – εκτέλεσης – παρουσίασης της μουσικής εντός των καταστημάτων ή επιχειρήσεών τους.   
δ) «Κέντρα διασκέδασης», είναι ο στεγασμένος ή υπαίθριος χώρος συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος, με μέγιστη επιτρεπόμενη Α-ηχοστάθμη 100db, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και ποτών.
ε) «Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων» είναι οι χώροι στους οποίους κατά την διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή ποτά τα οποία παρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε άλλους χώρους που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (παρασκευαστές συσκευαστές – εργαστήρια τροφίμων κ.λ.π) και μεταφέρονται στους εν λόγω χώρους για σερβίρισμα και τελική διάθεση.
στ)  «Βεγγαλικά», είναι τα  μείγματα  εύφλεκτων  υλών  τα οποία κατά την καύση τους  εμφανίζουν λαμπρή  φλόγα,  η  οποία, με την προσθήκη καταλλήλων μεταλλικών αλάτων, χρωματίζεται  ποικιλοτρόπως,  χωρίς  να  δημιουργείται  από την καύση τους κίνδυνος σωματικών βλαβών ή πυρκαϊάς.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητα
1. Αρμόδιος για την χορήγηση, την ανάκληση και την αφαίρεση των αδειών χρήσης και λειτουργίας της μουσικής είναι ο οικείος ΟΤΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 75 παρ. II  στοιχείο 18 του ν. 3463/2006 και 73 παρ. 1 περ. Α στοιχείο iii του ν. 3852/2010.
2. Ο Δήμος προσδιορίζει τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες, τις χρήσεις γης, και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 79 ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).


Άρθρο 5
Υπόχρεοι για τη λήψη άδειας λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων.
1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην ευθύνη και στην εκμετάλλευσή του, τη λειτουργία και τη διεύθυνση ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μίας επιχείρησης που αδειοδοτείται από το Δήμο και εντός της οποίας χρησιμοποιεί, εκτελεί, παρουσιάζει ή εκμεταλλεύεται δημόσια προς το κοινό τα μουσικά έργα και τη μουσική (ημεδαπή και αλλοδαπή), με οποιοδήποτε τρόπο, μορφή ή μέσο προκειμένου για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας για τους εργαζόμενους, τους παρευρισκομένους στον χώρο ή για την ψυχαγωγία των θαμώνων ή και για των πελατών, ανάλογα με το είδος και τη μορφή του καταστήματος ή της επιχείρησης, υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σχετική αίτηση μετά των εκ του νόμου προβλεπόμενων δικαιολογητικών προκειμένου να του χορηγηθεί από τον Δήμο άδεια λειτουργία μουσικής –μουσικών οργάνων για να χρησιμοποιεί νομίμως μουσική –μουσικά όργανα εντός του καταστήματος ή της επιχείρησής του.
2. Η εν λόγω άδεια μουσικής - μουσικών οργάνων που εκδίδεται και χορηγείται από το Δήμο, αποτελεί δημοτική - διοικητική πράξη, κατ’ εφαρμογή της αρμοδιότητας του άρθρου 83 παρ. 1 περ. β του ν. 3852/2010.
3. Όλες πλέον οι άδειες μουσικής - μουσικών οργάνων θα εκδίδονται από το Δήμο και θα χορηγούνται στους επιχειρηματίες – χρήστες της μουσικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης της παρούσης τοπικής κανονιστικής απόφασης.
4. Συνεπώς είναι υποχρεωμένοι να την εφοδιασθούν όλοι οι επιχειρηματίες εφόσον:
α. Επιθυμούν να χρησιμοποιούν και να λειτουργούν για πρώτη φορά μουσική εντός  του καταστήματός ή της επιχείρησής τους ή αιτηθούν εκ νέου για την έκδοση άδειας λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων που έχει ήδη λήξει . Ειδικά για την έκδοση αδείας μουσικής ή μουσικών οργάνων στον εξωτερικό χώρο των καταστημάτων ή των επιχειρήσεων, η χορήγηση αυτών θα εξετάζεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 8 του παρόντος.  
β. Επιθυμούν να ανανεώσουν την άδεια χρήσης μουσικών οργάνων, σε περίπτωση που αυτή χορηγήθηκε για περιορισμένη χρονική διάρκεια.
γ. Αντικαταστήσουν την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος οπότε θα αιτηθούν και την αντικατάσταση της άδειας χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων.
ε. Καθώς και όλοι εκείνοι που ανεξάρτητα από το εάν υπέβαλαν ή όχι αίτηση στο Δήμο ή δεν εφοδιάστηκαν αυτήν από παράλειψη ή αδιαφορία, από άγνοια ή εν γνώσει τους, από πρόθεση ή για διαφόρους άλλους λόγους και αιτίες.
5. Εκτός των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εν γένει επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από το Δήμο, άδεια για τη λειτουργία μουσικής – μουσικών οργάνων, υποχρεούται να λάβει ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, σε περίπτωση που είναι διοργανωτής/ες εκδηλώσεων π.χ συναυλίας. Η λήψη της σχετικής απόφασης έγκρισης των εκδηλώσεων και ψήφισης της σχετικής δαπάνης από τα θεσμοθετημένα όργανα αυτού/αυτών, πρέπει να συνοδεύεται και με αντίγραφο της άδειας δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών έργων πριν την έναρξη των εκδηλώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ.1 και 2, 14 και 63 παρ.2 του ν.2121/1993 «Περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας».
6. Η ως άνω σχετική απόφαση του θεσμοθετημένου οργάνου του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων αυτού, που αποφάσισαν τη διοργάνωση των σχετικών εκδηλώσεων και ενέκριναν τη σχετική δαπάνη για την υλοποίηση αυτών, μαζί με την άδεια δημόσιας εκτέλεσης του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων που ήδη εφοδιάσθηκε ο ως άνω διοργανωτής (Δήμος ή Νομικό Πρόσωπο αυτού), αποστέλλεται κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Κοινότητας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εκδοθεί υπ’ αυτού, ως αρμοδίου, η σχετική άδεια λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων στις εκδηλώσεις που αποφασίσθηκαν να διοργανωθούν από το Δήμο ή τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 75 ΙΙ περ. 16 του ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
7. Κατ΄ εξαίρεση τα κέντρα διασκέδασης λόγω του σκοπού τους, λαμβάνουν από τον Δήμο μόνον μία και μοναδική άδεια δηλαδή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται– εμπεριέχεται υποχρεωτικά εκ του νόμου και η άδεια μουσικής - μουσικών οργάνων.
8. Η μουσική σε εξωτερικούς χώρους, απαγορεύεται ρητώς. Κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί η έκδοση αδείας μουσικής ή μουσικών οργάνων στον εξωτερικό χώρο των καταστημάτων ή των επιχειρήσεων, εφόσον αυτά βρίσκονται εκτός του αστικού ιστού και σε απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων από αυτόν και δεν γειτνιάζουν με νοσοκομεία, σχολεία, εκκλησίες, ιδρύματα ή κέντρα φιλοξενίας ατόμων με ειδικές ανάγκες ή χρονίως πασχόντων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου  για την χορήγηση της άδειας μουσικής – μουσικών οργάνων.
Άρθρο 6
Προϋποθέσεις  για την Χορήγηση Αδείας Χρήσης -Λειτουργίας
Μουσικής – Μουσικών Οργάνων
1. Για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή σε μία επιχείρηση, θα πρέπει να λειτουργεί νόμιμα δυνάμει εκδοθείσας σχετικής αδείας ίδρυσης και λειτουργίας επ’ ονόματι αυτών των οποίων λειτουργούν.
2. Κατάστημα ή επιχείρηση που για οποιοδήποτε λόγο στερείται την υπό του Δήμου χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτού ως κατάστημα ή επιχείρηση δεν νομιμοποιείται και δε δικαιούται ο επιχειρηματίας – υπεύθυνος που έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της εκμετάλλευσής του, να αιτηθεί και να λάβει από το Δήμο άδεια περί λειτουργίας μουσικής εντός αυτού.
3. Η Άδεια Λειτουργίας Μουσικής - Μουσικών Οργάνων, που ο Δήμος εκδίδει, χορηγείται υποχρεωτικά μόνον στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου που εκδόθηκε και χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτού ως κατάστημα ή επιχείρηση, και σε καμία περίπτωση επ’ ονόματι άλλου φυσικού προσώπου ή σε άλλη επωνυμία.
4. Η Άδεια Λειτουργίας Μουσικής – Μουσικών Οργάνων δύναται να χορηγηθεί μετά την χορήγηση της αδείας λειτουργίας του είτε οποτεδήποτε κατόπιν της χορήγησης της αδείας ίδρυσης του καταστήματος.

Άρθρο 7
Δικαιολογητικά για την Χορήγηση Αδείας Χρήσης -Λειτουργίας
Μουσικής – Μουσικών Οργάνων
1. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση Άδειας χρήσεως – λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων υποβάλει στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο του παραρτήματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
β) Το παράβολο που προβλέπεται από την υπ’ αριθ. 61167/17.12.2007 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.
γ) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος ή της προέγκρισης.
δ) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων η οποία χορηγείται από αντίστοιχο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια του αρμόδιου Υπουργείου.
ε) Δημοτική Ενημερότητα οφειλών του άρθρου 285 του ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ) ή απόφαση περί διακανονισμού οφειλών, εκδοθείσα από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία.
στ) Δήλωση υπογεγραμμένη από μηχανικό, για την υφιστάμενη ηχομόνωση και τη θέση και ισχύ των ηχείων.
ζ) Τον τρόπο χρήσης και τα μέσα εκτέλεσης, το είδος τους τρόπους, τις μορφές και τα μέσα χρήσης, εκτέλεσης και λειτουργίας της μουσικής  στο κατάστημά του, ήτοι με μηχανικά μέσα ή με ζωντανή μουσική εκτέλεση, με μουσικά όργανα με ή χωρίς τραγουδιστή, δορυφορικά, ραδιοτηλεοπτικά internet, DJ, CD, DVD., το είδος και τον αριθμό των μουσικών οργάνων, τη θέση τοποθέτησης αυτών κ.λ.π.
2. Για τη χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Γνωμοδότηση δεν απαιτείται για την ανανέωση της άδειας.
3. Σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. σε άλλο πρόσωπο είναι δυνατή και η αντικατάσταση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας. Για την αντικατάσταση της άδειας χρήσης μουσικής υποβάλλονται αίτηση και τα δικαιολογητικά β και δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η αντικατάσταση γίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10)ημερών. Αν η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.

Άρθρο 8
Διαδικασία
Το σύνολο των ανωτέρω δικαιολογητικών του άρθρου 5, αποστέλλεται στην Υγειονομική Υπηρεσία, η οποία διενεργεί ελέγχους αρμοδιότητάς της και εισηγείται επί του σχετικού αιτήματος.
Στην συνέχεια απαιτείται: α) απόφαση του κατά τόπο αρμοδίου Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου όπου λειτουργεί το κατάστημα ή η επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ. 4 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) ή β) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1, παρ. Α’, περ. ΙΙΙ, του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν.3463/ 2006 (Κ.Δ.Κ.) περί εγκρίσεως αυτής για τα καταστήματα – επιχειρήσεις στις περιοχές τοπικών κοινοτήτων.  Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην Επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά στοιχεία.  
Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος του ενδιαφερομένου, η απόφαση της Επιτροπής θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Η αρνητική απόφαση καθώς και το σύνολο των δικαιολογητικών του αιτούντος, του παραδίδονται άμεσα με αποδεικτικό επίδοσης.
Άρθρο 9
Χρονική Διάρκεια Αδείας – Περιεχόμενο.
1. Η άδεια μουσικής – μουσικών οργάνων εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί τη χορήγησή της για διάστημα ορισμένο.  
2. Στην περίπτωση περιορισμένης χρονικής διάρκειας της εν λόγω αδείας, ανανέωση ζητείται από το Δήμο ένα μήνα πριν τη λήξη της.  
3. Μέχρι την χορήγηση ή μη της ανανέωσης ή χρήση μουσικής – μουσικών οργάνων τεκμαίρεται ότι είναι νόμιμη.  
4. Σε όλες τις περιπτώσεις η εκδοθείσα και χορηγηθείσα από το Δήμο άδεια μουσικής – μουσικών οργάνων θα τελεί πάντοτε και υποχρεωτικά: α) υπό τη διαλυτική αίρεση όσον αφορά στη χρονική ισχύ, την νομιμότητα και τη λειτουργία της υπό τον όρο και την προϋπόθεση, της εκ νέου προσκόμισης στο Δήμο από τον υπόχρεο επιχειρηματία - χρήστη της μουσικής (έναν μήνα πριν τη λήξη της αρχικά προσκομισθείσας αδείας δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής του Ο.Σ.Δ.) και της νέας (ανανέωσης χρονικά) αδείας δημόσιας εκτέλεσης που θα έχει εκ νέου εφοδιασθεί εμπρόθεσμα από τον Ο.Σ.Δ. για το επόμενο της λήξης χρονικό διάστημα, δηλαδή για το δεύτερο (2ο) έτος και ούτω καθεξής για το τρίτο (3ο ) έτος κ.λ.π. Και β) υπό την προϋπόθεση της κατ΄έτος προσκόμισης στο Δήμο από τον υπόχρεο επιχειρηματία - χρήστη της μουσικής Δημοτικής Ενημερότητας οφειλών του άρθρου 285 του ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ) ή απόφασης περί διακανονισμού οφειλών, εκδοθείσα από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία.
5. Οι άδειες μουσικής – μουσικών οργάνων που θα χορηγούνται από το Δήμο για χρονικό διάστημα ισχύος αυτών πέραν του ενός έτους, θα αναγράφουν επί του σώματος αυτών, ρητά και κατηγορηματικά τον ειδικό όρο και της παρακάτω προϋπόθεσης για την ισχύ και τη λειτουργία της, όπως δηλαδή αναφέρεται στην υπ’ αριθμόν 57904/2007Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα τα εξής:
« Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας, πριν τη λήξη της αδείας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα ανακαλείται ».
6. Σε κάθε περίπτωση, ο επιχειρηματίας – χρήστης της μουσικής που δε τηρεί και παραβιάζει μετά τη λήψη της Δημοτικής –Διοικητικής αδείας λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων που κατέχει και τα οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη ως άνω παράγραφο και δεν προσκομίζει εμπρόθεσμα και έναν μήνα πριν την παρέλευση του εκάστοτε έτους λήξης, τη νέα ανανεωμένη γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών έργων στο Δήμο από τον Ο.Σ.Δ. Πνευματικών Δημιουργών, επειδή δεν ανανέωσε αυτήν για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία ως όφειλε, τότε αυτοδίκαια παύει να ισχύει και η Δημοτική – Διοικητική Άδεια Λειτουργίας Μουσικής που ο Δήμος χορήγησε και έχει στην κατοχή  του ο ενδιαφερόμενος χρήστης της μουσικής, λόγω ακριβώς της παραβίασης των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης ισχύος λειτουργίας και νομιμότητάς της, από δική του παράλειψη ή υπαιτιότητα.
7. Οι χορηγούμενες από το Δήμο άδειες θα αναγράφουν υποχρεωτικά:
Τη χρονική διάρκεια της άδειας
Το είδος και τον αριθμό των μουσικών οργάνων
Τη μετάδοση της μουσικής μέσω ……………………
Τη θέση τοποθέτησης των μουσικών οργάνων, ηχείων …
Άρθρο 10
Ανάρτηση Αδείας σε εμφανές σημείο του καταστήματος -
επιχείρησης
Τόσο η από τον Δήμο εκδοθείσα και χορηγηθείσα Άδεια Λειτουργίας Μουσικής – Μουσικών Οργάνων, όσο και η Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης Μουσικών Συνθέσεων του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Πνευματικών Δικαιωμάτων των Δημιουργών, επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο των συναρμόδιων ελεγκτικών οργάνων (ΕΛ.ΑΣ., Υγειονομική Υπηρεσία).
Άρθρο 11
Δικαιολογητικά για την ανανέωση αδείας μουσικής
1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος – χρήστης δηλώσει ότι επιθυμεί την έκδοση της αδείας λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων για ορισμένο χρονική διάρκεια, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει σχετική αίτηση μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, έναν (1) μήνα πριν τη λήξη της υπάρχουσας, διαφορετικά αυτοδίκαια παύει να ισχύει.
2. Μέχρι την έκδοση ή μη της πράξης ανανέωσης της χρήσης της μουσικής – μουσικών οργάνων τεκμαίρεται, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 (ΦΕΚ 3106 Β΄/9.12.2013) ότι, η χρήση – εκτέλεση – λειτουργία μουσικής είναι νόμιμη, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα έχουν υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία Αδειών του Δήμου, μαζί με την αίτηση ανανέωσης και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα.
3. Ο ενδιαφερόμενος που εμπρόθεσμα υποβάλλει αίτηση ανανέωσης της άδειας μουσικής μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απολαμβάνει των διευκολύνσεων που προβλέπει η σχετική ως άνω Κ.Υ.Α., σε κάθε πραγματοποιούμενο στο κατάστημά του έλεγχο από τα Αστυνομικά και λοιπά αρμόδια όργανα του Δήμου, επιδεικνύοντας στην περίπτωση αυτή αντίγραφο της αίτησης ανανέωσης που υπέβαλε στο Δήμο εμπρόθεσμα, προκειμένου να μη βεβαιώνονται εις βάρος του παραβάσεις έλλειψης της άδειας μουσικής μέχρι να του χορηγηθεί η νέα άδεια μουσικής.
4. Ο Δήμος στην περίπτωση αυτή χορηγεί στον ενδιαφερόμενο κυρωμένο αντίγραφο της αίτησης της ανανέωσης με το σχετικό πρωτόκολλο κατάθεσης αυτής, για να κάνει χρήση, μέχρι να εκδοθεί η σχετική άδεια μουσικής, μόνο στην περίπτωση που έχει εμπρόθεσμα επισυνάψει σε αυτήν και όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της άδειας μουσικής, διαφορετικά δεν μπορεί να απολαύει των διευκολύνσεων που και η παραπάνω Κ.Υ.Α. προβλέπει.
5. Δεν απαιτείται για την ανανέωση της αδείας γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας (παρ.3 άρθρου 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 ΦΕΚ 3106 Β΄/9.12.2013).
6. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της αδείας μουσικής είναι:
α.  Αντίγραφο της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.
β. Αντίγραφο της προηγούμενης αδείας μουσικής ή μουσικών οργάνων.
γ.- Πρωτότυπων αδειών – βεβαιώσεων δημόσιας εκτέλεσης μουσικής του Ο.Σ.Δ. πνευματικών δικαιωμάτων για το νέο χρονικό διάστημα.
δ.- Παράβολο αξίας αναλόγως με την αιτούμενη διάρκεια της αδείας και
ε.- Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής στον Δήμο του άρθρου 285 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Άρθρο 12
Δικαιολογητικά για την αντικατάσταση άδειας μουσικής – μουσικών οργάνων
Σε όλες τις περιπτώσεις της αντικατάστασης της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, όπως μεταβίβαση επιχείρησης, αποχώρηση νομίμου εκπροσώπου, αλλαγή επωνυμίας και οι λοιπές περιπτώσεις όπως αυτές ρητά αναφέρονται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600Κ.Υ.Α., αντικαθίσταται και η άδεια μουσικής, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας, αρκεί να είναι σε χρονική ισχύ και η αντίστοιχη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής του Ο.Σ.Δ. ή εφόσον αυτή έχει λήξει, προσκομισθεί νέα.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
α.  Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο του παραρτήματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
β. Το παράβολο που προβλέπεται από την υπ’ αριθ.61167/17.12.2007 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.
γ. Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων η οποία χορηγείται από αντίστοιχο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια του αρμόδιου Υπουργείου.
δ. Φωτοαντίγραφο της νέας αδείας ίδρυσης και λειτουργίας.
ε. Φωτοαντίγραφο της προγενέστερης αδείας μουσικής – μουσικών οργάνων.
στ. Δημοτική Ενημερότητα οφειλών του άρθρου 285 του ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ) ή απόφαση περί διακανονισμού οφειλών, εκδοθείσα από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία.
Άρθρο 13
Ώρες λειτουργία της μουσικής – Μέτρα για την τήρηση κοινής ησυχίας - Παράταση του ωραρίου.
1. Η εκάστοτε δημοτική άδεια μουσικής – μουσικών οργάνων που χορηγείται τελεί επίσης, υπό τον όρο της λειτουργίας της μουσικής στα πλαίσια των επιτρεπτών ωρών και ωραρίου χρήσης και λειτουργίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμόν 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» (Β΄15), όπως αυτή ισχύει, που καθορίζει μεταξύ όλων των άλλων και
α) για την χειμερινή περίοδο, δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου, τη λειτουργία της μουσικής μέχρι την 22.00 ώρα και β) για τη θερινή περίοδο, δηλαδή από την 1η Απριλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου τη λειτουργία της μουσικής μέχρι την 23.00 ώρα, με παύση των μέσων μετάδοσης ή αναμετάδοσης αυτής από την 15.00 έως την 17.30.
2. Η ίδια ως άνω αστυνομική διάταξη καθορίζει και για την παράταση της άδειας μουσικής – μουσικών οργάνων, η οποία μπορεί να γίνει κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους ως εξής: α) για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και β) για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την  02.00 ώρα με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.  
Άρθρο 14
Δικαιολογητικά για Έκδοση Παράτασης ωραρίου Λειτουργίας
Μουσικής – Μουσικών Οργάνων
Για την χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής – μουσικών οργάνων απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α.- Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία) που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή από τρίτους με εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
β. Φωτοαντίγραφο της αδείας λειτουργίας μουσικής –μουσικών οργάνων.
γ. Φωτοαντίγραφο τυχόν προηγούμενης απόφασης περί παρατάσεως ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων.
δ.-Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής στον Δήμο του άρθρου285 του ν. 3463/2006 [Κ.Δ.Κ.].
ε.- Υπογεγραμμένη Δήλωση από μηχανικό για τη σχεδιαζόμενη ηχομόνωση στην οποία θα δηλώνεται ότι το κατάστημα διαθέτει ηχοαπομονωτική ικανότητα.

Άρθρο 15
Ανάκληση της Παράτασης ωραρίου Μουσικής
Η απόφαση περί παράτασης ωραρίου μουσικής σε ένα κατάστημα ανακαλείται από το όργανο που την εξέδωσε στις κάτωθι περιπτώσεις :
α. Όταν τα αρμόδια προς τούτο όργανα εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης που χορήγησε την παράταση, βεβαιώσουν με ηχόμετρο και σύμφωνα πάντα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 2 και του άρθρου 4 του παραρτήματος I της υπ’ αριθμόν 3010/1985 Υγειονομικής Διάταξης (Φ.Ε.Κ. 593/τ.Β΄/02-10-1985), δύο [2] παραβάσεις για υπέρβαση της επιτρεπόμενης μεγίστης ηχοστάθμης, ήτοι υπέρβαση των 80 decibell.
β. Όταν τα αρμόδια προς τούτο όργανα εντός δώδεκα [12] μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης που χορήγησε την παράταση, βεβαιώσουν εντός ενός ημερολογιακού έτους, τρεις [3] παραβάσεις για υπέρβαση χρονικών ορίων της παράτασης ωραρίου μουσικής.
γ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αρμοδίως ότι το κατάστημα ή επιχείρηση λειτουργούσε με ανοικτές πόρτες και παράθυρα. Στις ως άνω περιπτώσεις η αρμόδια υπηρεσία θα εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την ανάκληση αποφάσεως διά της οποίας χορηγήθηκε η παράταση.
Άρθρο 16
Ανάκληση των αδειών μουσικής –μουσικών οργάνων
1. Για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας μουσικής εφαρμόζονται όσα ισχύουν για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Συγκεκριμένα μία άδεια μουσικής που έχει χορηγηθεί παράνομα, πάσχει ακυρότητα και πρέπει να ανακληθεί για λόγους νομιμότητας, χωρίς να απαιτείται για την ανάκληση αυτής η υποβολή τριών μηνύσεων.
2. Η άδεια λειτουργίας μουσικής σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ανακαλείται υποχρεωτικά από το Δήμο που τη χορήγησε, σε περίπτωση που παραβιασθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσής της.
3. Για να ισχύει μία άδεια λειτουργίας μουσικής, πρέπει, υποχρεωτικά να συνοδεύεται από την αντίστοιχη ισόχρονη και ταυτόσημη διάρκεια άδεια δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών συνθέσεων, που χορηγείται από τους Ο.Σ.Δ., διαφορετικά εάν ο ενδιαφερόμενος και υπόχρεος του καταστήματος δεν προσκομίζει έγκαιρα και πριν τη λήξη της την τελευταία, ανακαλείται υποχρεωτικά και η άδεια περί λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα αυτό, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 57904/2007 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Προκειμένου περί κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων που λειτουργούν κυρίως με καλλιτεχνικό μουσικό πρόγραμμα (π.χ. μουσικά όργανα, τραγουδιστές κ.λ.π.), σε περίπτωση που δεν έχει προσκομισθεί από τον υπόχρεο επιχειρηματία στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και η αντίστοιχη σε χρονική ισχύ και διάρκεια άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από τους Ο.Σ.Δ., τότε πάσχει στη νομιμότητά της, αυτή καθ’ αυτή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως καταστήματος κέντρου διασκεδάσεως, και αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ως καταστήματος κέντρου διασκεδάσεως, και σε περίπτωση που δε συμμορφωθεί ο υπεύθυνος αυτού εντός δεκαήμερης προθεσμίας, ο Δήμος υποχρεωτικά και αυτεπάγγελτα ανακαλεί αυτήν.
Άρθρο 17
Προσωρινή Ανάκληση των αδειών Μουσικής – Μουσικών Οργάνων
- Ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας μουσικής και όχι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, εφ’ όσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής, όπως αυτοί αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 3/1996 Αστυνομικής διάταξης, ήτοι διατάραξη κοινής ησυχίας, υπέρβαση επιτρεπόμενης μεγίστης ηχοστάθμης, κ.λ.π, ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης αρκεί η υποβολή μίας και μόνης μηνύσεως.
- Ανακαλείται και αφαιρείται όχι μόνο η άδεια λειτουργίας μουσικής ,αλλά και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, όταν διαπιστωθούν και βεβαιωθούν εντός του ιδίου έτους τρεις (3) παραβάσεις εις βάρος των υπευθύνων του καταστήματος, οπότε επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της ανάκλησης και της αδείας λειτουργίας αυτού από δέκα (10) έως εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του π.δ/τος 180/1979, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Εάν μετά από τις τρεις αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν, βεβαιωθεί νέα παράβαση εντός του έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος αφαιρείται οριστικά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η διοικητική ποινή της ανάκλησης της αδείας μουσικής δεν εκτελείται, εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στο Δήμο πρωτότυπο απόσπασμα αθωωτικής απόφασης του αρμοδίου ποινικού δικαστηρίου.
Κατά εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος στο οποίο ορίζεται ότι «Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του», αλλά και των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/09-03-1999), σε όλες τις περιπτώσεις που τα αρμόδια όργανα του Δήμου πρόκειται να προβούν σε ανάκληση αδειών για διάφορες παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών, υποχρεωτικά θα καλείται με γραπτή πρόσκληση της αντίστοιχης υπηρεσίας ο επιχειρηματίας – υπεύθυνος του καταστήματος προκειμένου να εκφράσει προφορικά ή γραπτά τις απόψεις του και τυχόν αντιρρήσεις του ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.
Η πρόσκληση αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά με αποδεικτικό επίδοσης και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 18
Αρμόδιο Όργανο για την Αφαίρεση και Ανάκληση Αδείας
Μουσικής- Μουσικών Οργάνων
1. Αρμόδιο όργανο για την Ανάκληση Ατομικής Διοικητικής Πράξης, δηλαδή της αδείας λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων, είναι αυτό που την εξέδωσε ή το κατά τον χρόνο της ανάκλησης αρμόδιο για την έκδοσή της, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.2690/1999.  
2. Στην περίπτωση ανάκλησης αδείας λειτουργίας μουσικής παρανόμως εκδοθείσας δεν απαιτείται, κατά εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/09-03-1999), προηγούμενη γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας και ως εκ τούτου, το ίδιο το όργανο που την εξέδωσε, οφείλει να την ανακαλέσει και να αποκαταστήσει τη σύννομη έκδοσή της.
Άρθρο 19
Πληρωμή Δημοτικού Τέλους
α. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 24237/2009 του ΥΠ.ΕΣ., τα νυκτερινά κέντρα, οι αίθουσες χορού, τα καταστήματα με θεάματα και ποτά, τα καφωδεία, τα κέντρα διασκέδασης, τα καμπαρέ, τα νάιτ κλαμπ, οι μπουάτ, τα χορευτικά κέντρα με μουσική που λειτουργούν τη μουσική36με την χρήση μουσικών οργάνων, υπόκεινται σε δημοτικό τέλος 5% επί των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων τους, ενώ εκείνα που χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα για τη λειτουργία της μουσικής, υπόκεινται στην καταβολή δημοτικού τέλους 0,5%.
β.Τα καταστήματα που κάνουν χρήση μουσικών οργάνων, υπόκεινται σε τέλος 5% επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων τους, ανεξάρτητα των ημερών χρησιμοποίησης των οργάνων αντί του τέλους 0,5% που επιβάλλεται στα λοιπά καταστήματα.
γ. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης, ανανέωσης, παράτασης, μεταβίβασης, χορήγησης κ.λ.π., τόσο των αδειών λειτουργίας, όσο και των αδειών μουσικής καθώς και των παρατάσεων ωραρίου μουσικής, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας – υπεύθυνος του καταστήματος, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 285 του ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), τη Δημοτική Βεβαίωση – Ενημερότητα περί μη οφειλής του στο Δήμο, η οποία βέβαια μπορεί να περιλαμβάνει πλην του δημοτικού τέλους και άλλου είδους οφειλές του ενδιαφερομένου προς το Δήμο.
Άρθρο 20
Διοικητικά Πρόστιμα
α. Όλοι οι όροι που αναγράφονται πάνω στην εκάστοτε χορηγούμενη από το Δήμο άδεια μουσικής, τελούν υπό την αίρεση της τήρησης αυτών από τον επιχειρηματία -  χρήστη μουσικής, διαφορετικά κάθε παραβίαση αυτών αποτελεί λόγο ανάκλησής της και επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά των παραβατών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των νόμων.
β. Κατ’ εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 79 του ν.3463/2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται και επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα κατά των παραβατών εκείνων που δεν τηρούν τους όρους έκδοσης, ισχύος και λειτουργίας των αδειών μουσικής που ο Δήμος τους χορήγησε, όσο και κατά εκείνων των επιχειρηματιών – υπευθύνων που χωρίς καν άδεια του Δήμου θα εκτελούν – χρησιμοποιούν μουσική εντός των καταστημάτων τους, πράξεις και παραβάσεις που θα διαπιστώνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, και ειδικότερα τα εξής :
β1. Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας – χρήσης μουσικής χωρίς σχετική άδεια μουσικής, δηλαδή για έλλειψη της αδείας μουσικής, πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €).
β2. Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας μουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ωραρίου, πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €).
β3. Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας μουσικής κατά τη διάρκεια μεσημεριανού ωραρίου κατά την οποία απαγορεύεται η χρήση και λειτουργία μουσικής, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €).
β4. Για βεβαίωση παράβασης για λειτουργία μουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου έντασης (μέγιστη ηχοστάθμη τα 80 db για τα καταστήματα και τα 100 db για τα κέντρα διασκεδάσεως), πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €) στην πρώτη περίπτωση και τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500 €) στη δεύτερη περίπτωση.
β5.- Για βεβαίωση παράβασης για μη τήρηση ή τροποποίηση της κατεχόμενης αδείας μουσικής (π.χ. τοποθέτηση ηχείων εξωτερικά, λειτουργία με ανοικτά παράθυρα κ.λ.π.) πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ ( 5.000 €).
Άρθρο 21
Ειδική ρύθμιση χρήσης βεγγαλικών
σε υπαίθριο χώρο εκδήλωσης
1. Για χρήση βεγγαλικών σε υπαίθριο χώρο συγκέντρωσης κοινού και σε προγραμματισμένη εκδήλωση θα πρέπει να τηρείται η προβλεπομένη εκ του νόμου διαδικασία, σύμφωνα με το ν. 456/1976 (Α΄277) όπως ισχύει.
2. Για τη χορήγηση των προβλεπόμενων από το ν. 456/1976 αδειών, ισχύουν  οι απαγορεύσεις  και  οι  περιορισμοί που προβλέπονται για τη χορήγηση των προβλεπόμενων από το νόμο περί όπλων και  εκρηκτικών  υλών αδειών. Σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του ν. 456/1976 και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων,  καθώς  και του νόμου  περί  όπλων  και  εκρηκτικών,  δύναται η αστυνομική αρχή να ανακαλεί ή να μην ανανεώνει τις ανωτέρω άδειες.
3. Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια χρήσης βεγγαλικών σε υπαίθριο χώρο συγκέντρωσης κοινού και σε προγραμματισμένη εκδήλωση θα πρέπει επιπλέον να υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου καθώς και στις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές (όπως πυροσβεστική, λιμενικό κλπ) που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σχετική αίτηση. Η αίτηση θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Δήμου όπως και των υπολοίπων δημοσίων αρχών.
4. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των βεγγαλικών σε υπαίθριο χώρο συγκέντρωσης κοινού και σε προγραμματισμένη εκδήλωση θα απαγορεύεται μετά την 23.00 μμ.

Άρθρο 22
Μεταβατική διάταξη
Όλες οι μέχρι την έκδοση της παρούσας εκδοθείσες αποφάσεις περί παρατάσεως ωραρίου της λειτουργίας μουσικής θα ισχύσουν ως έχουν χορηγηθεί μέχρι την λήξη τους. Κατόπιν της δημοσίευσης της παρούσας, οι αιτηθείσες παρατάσεις θα διέπονται από τις προβλεπόμενες στα σχετικά άρθρα διατάξεις.
Όλες ανεξαιρέτως του χρόνου έκδοσής τους αποφάσεις περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής θα διέπονται ως προς τις διοικητικές κυρώσεις από τις διατάξεις της παρούσας.
Οι άδειες μουσικής – μουσικών οργάνων που έχουν χορηγηθεί από τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και βρίσκονται σε ισχύ θα πρέπει να εναρμονισθούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας κανονιστικής απόφασης.
Άρθρο 23
Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης
……………………..
Άρθρο 24
Έναρξη Ισχύος και Δημοσίευση της παρούσας κανονιστικής απόφασης
α.- Η παρούσα κανονιστική απόφαση, συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση της …..ης …………του έτους 2015 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και εγκρίθηκε ………….. από αυτό, έλαβε αριθμό αποφάσεως ……../….-…..2015 και διατάχθηκε η δημοσίευση ολόκληρου του κειμένου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 284 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, στις ιστοσελίδες του Δημοτικού Συμβουλίου και σύντομη περίληψη αυτής σε μία τοπική εφημερίδα προκειμένου να λάβουν γνώση οι Δημότες – Κάτοικοι και οι Επαγγελματίες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Δήμου, όπως και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καθώς και ότι αναρτάται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα Διαύγεια.
β.- Η ισχύς της παρούσας κανονιστικής απόφασης αρχίζει από ……………………. .

 

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_THUAMEESTE_OCTOBER+0300ROCTOBER_SHORTAMEEST_0C2