K2_MONPMEETE_OCTOBER+0200ROCTOBER_SHORTPMEET_0C2

Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου παραπλεύρως του Ιερού Ναού Πέτρου κ΄ Παύλου στο Δίλοφο Βάρης”.

Αρχικη αναρτηση προς διαβουλευση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης:16/2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερ/νια: 20Οκτωβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Πρακτικού από τη 3η/2015 Δημόσια Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, η οποία είχε οριστεί να γίνει στις 19 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19:00, αλλά λόγω έλλειψης απαρτίας ανεβλήθη, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (απόφαση 57/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου) συνεχίζεται σήμερα 20η Οκτωβρίου 2015.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

 

ΘΕΜΑ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και υποβολή προτάσεων της μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου παραπλεύρως του Ιερού Ναού Πέτρου κ΄ Παύλου στο Δίλοφο Βάρης”.

 

Σήμερα την 20ηΟκτωβρίου 2015 ημέρα Tρίτηκαι ώρα 19:00 συνήλθε σε δημόσια ανοικτή - τακτική Συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δημαρχείο του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 43517/6.10.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εκ του νόμου απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο ( 34 ) μελών βρέθηκαν παρόντες (9), απόντες ( 25) και συγκεκριμένα:

 

ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Παρών

 

2. Καμπισιούλης Λεωνίδας

Μέλος

Παρών

 

3.Φιορέτζης Φαίδωνας

Μέλος

Παρών

 

4.Aργυρόπουλος Παναγιώτης

Μέλος

Παρών

 

5. Μαρκουλάκος Ιωάννης

Μέλος

 

Απών

6. Κούτρας Φώτης

Μέλος

 

Απών

7. Σαμαράς Στέλιος

Μέλος

 

Aπών

Γραμματικός Γιώργος

(αναπλ.μέλος)

Παρών

 

8. Γιαννόγκωνας Νικόλαος

Μέλος

 

Απών

9. Καρίμαλης Χαράλαμπος

Μέλος

 

Απών

10. Ψυχογιός Ιωάννης

Μέλος

 

Απών

11. Αδάση Ζηνοβία

Μέλος

Παρούσα

 

12. Δημητριάδης Ιωάννης

Μέλος

Παρών

 

13. Λουδάρος Εμμανουήλ

Μέλος

 

Απών

14. Βενετσάνου Άννα

Μέλος

 

Απών

15. Κοσσίδας Θεμιστοκλής

Μέλος

 

Απών

16. Πλακαντωνάκης Σταύρος

Μέλος

Παρών

 

17. Βενετσάνος Κων/νος

Μέλος

 

Απών

18. Βιτάλη-Τσελαλίδου Βαρβάρα

Μέλος

 

Απούσα

19. Μουρελάτου Πούλια

Μέλος

 

Απούσα

20. Περακάκης Ιωάννης

Μέλος

 

Απών

21. Κοπέλος Κωνσταντίνος

Μέλος

 

Απών

22. Θεοδώρου Παναγιώτης-Κωνσταντίνος

Μέλος

Παρών

 

Ζαφειράτου Χρίστινα

(αναπλ.μελος)

Παρούσα

 

23. Μαθιός Δημήτριος

Δημότης

 

Απών

24. Χατζηγαβριήλ Γεώργιος

Μέλος

 

Απών

25. Διονυσόπουλος Χρήστος

Μέλος

 

Απών

26. Ηλιού Π. Δημήτριος

Μέλος

Παρών

 

27. Σερετάκη Ασημίνα

Μέλος

 

Απούσα

28. Μπόγας Κων/νος

Μέλος

 

Απών

29. Χαρέρα Δέσποινα

Μέλος

 

Απούσα

30. Οικονομάκη Ελένη

Μέλος

 

Απούσα

31. Καρυδάς Στυλιανός

Μέλος

 

Απούσα

32. Τζουμέρκας Ευθύμιος

Μέλος

 

Απών

33. Αγγέλης Ακριβός

Μέλος

 

Απών

34. Βουγιουρτζή Μανδάμα

Μέλος

 

Απών

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 9 ΑΠΟΝΤΕΣ 25 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ 25/34

Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

 

Παρόντες επίσης είναι οι Αντιδήμαρχοι κ.κ Χ. Βαδάσης, Δ. Βαμβασάκης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λ. Αργυροπούλου, οι δημ. σύμβουλοι κ.κ Ι. Δήμας, Ν. Βάσης, Ν. Ζυγούρης, Β. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαμιχαήλ και οι επικεφαλείς των παρατάξεων κ.κ Αθ. Ματόπουλος και Δ. Δόγκας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δ.Ε Βάρης και Βουλιαγμένης κ.κ Μ. Κανέλλου και Α-Β Λεντή-Τομοπούλου αντίστοιχα.

Οι δικηγόροι του Δήμου κ.κ Ο. Φώτα και Β. Δερδεμέζη.

Τα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πατρούλα Κούνα.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προχώρησε στη συζήτηση του 4ου Ημερήσιας Διάταξης θέματος.

 

Τα μέλη της επιτροπής έχοντας υπόψη:

α. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου – Δημάρχου κ. Γρ. Κωνσταντέλλου.

β. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 41826/25.9.2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφορίας Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων.

γ. Την υπ. αρ. 160/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

δ. Την υπ΄αρ. 55/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Βάρης.

ε. Το Α.Σ. 01 με θέμα σχεδίου: Κάτοψη.

Και μετά από διαλογική συζήτηση- προτάσεις και τοποθετήσεις των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης οι οποίες αναφέρονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Θ Ε Τ Ι Κ Α

 

Ως προς τηνυπ. αρ. 160/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: “Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου παραπλεύρως του Ιερού Ναού Πέτρου κ΄ Παύλου στο Δίλοφο Βάρης”.

Η παρούσα απόφαση θα διαβιβαστεί προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 16/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΦΙΟΡΕΝΤΖΗΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑΣΗ ΖΗΝΟΒΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (αναπλ.μέλος)

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (αναπλ. μέλος)