K2_MONPMEETE_OCTOBER+0200ROCTOBER_SHORTPMEET_0C2

Συζήτηση και υποβολή προτάσεων για το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Μόλου Αλιέων Βάρκιζας.

Αρχικη αναρτηση προς διαβουλευση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης:20/2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερ/νια: 20Οκτωβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Πρακτικού από τη 3η/2015 Δημόσια Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, η οποία είχε οριστεί να γίνει στις 19 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19:00, αλλά λόγω έλλειψης απαρτίας ανεβλήθη, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (απόφαση 57/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου) συνεχίζεται σήμερα 20η Οκτωβρίου 2015.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

 

ΘΕΜΑ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και υποβολή προτάσεων για το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Μόλου Αλιέων Βάρκιζας.

Σήμερα την 20ηΟκτωβρίου 2015 ημέρα Tρίτηκαι ώρα 19:00 συνήλθε σε δημόσια ανοικτή - τακτική Συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δημαρχείο του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 43517/6.10.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη.

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εκ του νόμου απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο ( 34 ) μελών βρέθηκαν παρόντες (9), απόντες ( 25) και συγκεκριμένα:

 

ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Παρών

 

2. Καμπισιούλης Λεωνίδας

Μέλος

Παρών

 

3.Φιορέτζης Φαίδωνας

Μέλος

Παρών

 

4.Aργυρόπουλος Παναγιώτης

Μέλος

Παρών

 

5. Μαρκουλάκος Ιωάννης

Μέλος

 

Απών

6. Κούτρας Φώτης

Μέλος

 

Απών

7. Σαμαράς Στέλιος

Μέλος

 

Aπών

Γραμματικός Γιώργος

(αναπλ.μέλος)

Παρών

 

8. Γιαννόγκωνας Νικόλαος

Μέλος

 

Απών

9. Καρίμαλης Χαράλαμπος

Μέλος

 

Απών

10. Ψυχογιός Ιωάννης

Μέλος

 

Απών

11. Αδάση Ζηνοβία

Μέλος

Παρούσα

 

12. Δημητριάδης Ιωάννης

Μέλος

Παρών

 

13. Λουδάρος Εμμανουήλ

Μέλος

 

Απών

14. Βενετσάνου Άννα

Μέλος

 

Απών

15. Κοσσίδας Θεμιστοκλής

Μέλος

 

Απών

16. Πλακαντωνάκης Σταύρος

Μέλος

Παρών

 

17. Βενετσάνος Κων/νος

Μέλος

 

Απών

18. Βιτάλη-Τσελαλίδου Βαρβάρα

Μέλος

 

Απούσα

19. Μουρελάτου Πούλια

Μέλος

 

Απούσα

20. Περακάκης Ιωάννης

Μέλος

 

Απών

21. Κοπέλος Κωνσταντίνος

Μέλος

 

Απών

22. Θεοδώρου Παναγιώτης-Κωνσταντίνος

Μέλος

Παρών

 

Ζαφειράτου Χρίστινα

(αναπλ.μελος)

Παρούσα

 

23. Μαθιός Δημήτριος

Δημότης

 

Απών

24. Χατζηγαβριήλ Γεώργιος

Μέλος

 

Απών

25. Διονυσόπουλος Χρήστος

Μέλος

 

Απών

26. Ηλιού Π. Δημήτριος

Μέλος

Παρών

 

27. Σερετάκη Ασημίνα

Μέλος

 

Απούσα

28. Μπόγας Κων/νος

Μέλος

 

Απών

29. Χαρέρα Δέσποινα

Μέλος

 

Απούσα

30. Οικονομάκη Ελένη

Μέλος

 

Απούσα

31. Καρυδάς Στυλιανός

Μέλος

 

Απούσα

32. Τζουμέρκας Ευθύμιος

Μέλος

 

Απών

33. Αγγέλης Ακριβός

Μέλος

 

Απών

34. Βουγιουρτζή Μανδάμα

Μέλος

 

Απών

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 9 ΑΠΟΝΤΕΣ 25 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ 25/34

Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

 

Παρόντες επίσης είναι οι Αντιδήμαρχοι κ.κ Χ. Βαδάσης, Δ. Βαμβασάκης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λ. Αργυροπούλου, οι δημ. σύμβουλοι κ.κ Ι. Δήμας, Ν. Βάσης, Ν. Ζυγούρης, Β. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαμιχαήλ και οι επικεφαλείς των παρατάξεων κ.κ Αθ. Ματόπουλος και Δ. Δόγκας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δ.Ε Βάρης και Βουλιαγμένης κ.κ Μ. Κανέλλου και Α-Β Λεντή-Τομοπούλου αντίστοιχα.

Οι δικηγόροι του Δήμου κ.κ Ο. Φώτα και Β. Δερδεμέζη.

Τα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πατρούλα Κούνα.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προχώρησε στη συζήτηση του 8ου Ημερήσιας Διάταξης θέματος.

 

Τα μέλη της επιτροπής έχοντας υπόψη:

α. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου – Δημάρχου κ. Γρ. Κωνσταντέλλου.

β. Το υπ΄αρ. πρωτ. 43692/6.10.2015 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου με το οποίο μας διαβιβάζει το σχέδιο Κανονισμού Μόλου Αλιέων Βάρκιζας.

γ. Το από 16/10/2015 έγγραφο του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλιέων Βάρης-Βάρκιζας (Ν.Ο.Ε.Α.Β.Β).

δ. Τις απόψεις των Ερασιτεχνών Αλιέων όπως αυτές διατυπώθηκαν και κατεγράφησαν.

ε. Το γεγονός ότι απουσίαζαν οι Επαγγελματίες Αλιείς από την συνεδρίαση με συνέπεια να μην έχουν καταθέσει απόψεις – προτάσεις επί του θέματος.

Και μετά από διαλογική συζήτηση- προτάσεις και τοποθετήσεις των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης οι οποίες αναφέρονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Θ Ε Τ Ι Κ Α

 

Ως προς το σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Μόλου Αλιέων Βάρκιζας, ως κατωτέρω:

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αφροδίτης 2
Βουλιαγμένη 16671
Τηλ: 213-2020701
Fax: 210 8963627

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΜΟΛΟΥ ΑΛΙΕΩΝ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

 

 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Άρθρο 1: Όρια Ισχύος Κανονισμού Λειτουργίας του Λιμανιού …………………………..
Άρθρο 2: Φορέας Διαχείρισης – Διοίκησης ……………………………………………………
Άρθρο 3: Μεγέθη, Αριθμός και Κατηγορίες Ελλιμενιζόντων Σκαφών …………………..
Άρθρο 4: Δικαίωμα Ελλιμενισμού ………………………………………………………………….
Άρθρο 5: Νομική Μορφή Θέσεων Ελλιμενισμού ……………………………………………
Άρθρο 6: Διαδικασία Παραχώρησης Θέσεων Ελλιμενισμού ……………………………….
Άρθρο 7: Πώληση – Αλλαγή Σκαφών Προϋποθέσεις – Ευθύνες ………………………….
Άρθρο 8: Παραμονή και Μεθόρμιση Σκαφών ……………………………………………
Άρθρο 9: Τιμολόγια Δικαιωμάτων Ελλιμενισμού ……………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο

ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ

  1. Ως χώρος του λιμένανοείται αυτός που ορίζεται και οριοθετείται στο υπ’ αριθ. ……………σχεδιάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εντός των οποίων εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός ήτοι:

α. Α’ λεκάνη μόλου Βάρκιζας συνολικού εμβαδού ……. τ.μ.

β. Β’ λεκάνη μόλου Βάρκιζας συνολικού εμβαδού …… τ.μ.

  1. Στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπόκεινται όλοι όσοι κάνουν χρήση ή βρίσκονται εντός του θαλάσσιου ή του χερσαίου χώρου των εγκαταστάσεων του λιμανιού.

  2. Όλα τα πρόσωπα και σκάφη που κάνουν χρήση των παραπάνω χώρων του λιμανιού, οφείλουν να ακολουθούν:
   α. τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού
   β. την επιμέρους σύμβαση ελλιμενισμού
   και
   γ. τις οδηγίες και υποδείξεις του προσωπικού του Δήμου ως αρμόδιου φορέα διαχείρισης.

  3.  

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2.1 Ο φορέας διαχείρισης του λιμανιού είναι ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

2.2 Η διοίκηση του λιμανιού ασκείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο με το αρμόδιο γραφείο του τμήματος εσόδων και περιουσίας της διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου το οποίο ενεργεί στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

2.3 Τα θέματα που αφορούν στην τακτική ή έκτακτη συντήρηση του λιμανιού καθώς και στον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου αρμόδιες είναι οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΜΕΓΕΘΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

3.1 Δυνατότητα ελλιμενισμού έχουν τα σκάφη των οποίων το μήκος δεν υπερβαίνει:
α. τα δεκαπέντε (15) μέτρα για τα επαγγελματικά αλιευτικά και

β. τα δώδεκα (12) μέτρα για τα ερασιτεχνικά που ελλιμενίζονται στη λεκάνη Α’ και Β’
του μόλου Βάρκιζας.
(θα διατηρηθούν τα υφιστάμενα σκάφη)

3.2 Το λιμάνι διαθέτει χώρο για ελλιμενισμό κατά μέγιστο αριθμό … σκαφών με διάταξη σκαφών ως εξής:

ΛΕΚΑΝΗ Α’

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ

Α

έως ….Μ

……

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

 

 

 

ΛΕΚΑΝΗ Β’

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ

Α

έως …..Μ

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Όταν υποβάλλεται αίτηση για ελλιμενισμό νέου σκάφους θα χορηγείται σχετική άδεια μόνο εάν υπάρχει κενή θέση και οι διαστάσεις του σκάφους δεν δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού.

3.4 Η αρμόδια για τη διαχείριση του λιμανιού υπηρεσία του Δήμου θα τηρεί ημερολόγιο στο οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνα, email κλπ.) κάθε ιδιοκτήτη, επαγγελματία και ερασιτέχνη, ώστε ο Δήμος να δύναται κάθε στιγμή να επικοινωνεί για κάθε θέμα ή παράβαση και να δύναται να επιβάλλει τα προσήκοντα μέτρα.

3.4.1 Οι ιδιοκτήτες επαγγελματίες η ερασιτέχνες που έχουν λάβει άδεια ελλιμενισμού, θα πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

( να βάλουμε επαγγελματικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στην περιοχή όπως σχολή σκι στην Βάρκιζα)

Δικαίωμα ελλιμενισμού έχουν κατά σειρά προτεραιότητας:

Α. Τα επαγγελματικά σκάφη των δημοτών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης που είναι και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου (καΐκια, τράτες, γρι γρι κλπ., που έχουν μήκος μέχρι 12 μέτρα και οι ιδιοκτήτες τους είναι κατά κύριο επάγγελμα αλιείς).

Τα υπάρχοντα όμως σήμερα 3 σκάφη άνω των 12 μέχρι 25 μέτρων, παραμένουν εντός του λιμένος όσον ισχύουν οι υφιστάμενες επαγγελματικές τους άδειες.

Β. Τα ερασιτεχνικά σκάφη των δημοτών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης που είναι και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου, στους οποίους ακολουθείται η σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης.

Γ. Τα ερασιτεχνικά σκάφη των δημοτών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου, στους οποίους ακολουθείται η σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφ’ όσον δεν έχουν εξαντληθεί οι θέσεις από την κατηγορία Β.

Δ. Τα ερασιτεχνικά σκάφη των μονίμων κατοίκων του Δήμου που δεν είναι Δημότες, στους οποίους ακολουθείται η σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι πλεονάζουν θέσεις από τις άνω δύο κατηγορίες Β+Γ.

Ε. Τα ερασιτεχνικά σκάφη των ετεροδημοτών και ετεροκατοίκων στους οποίους ακολουθείται η σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι πλεονάζουν θέσεις από τις κατηγορίες Β+Γ+Δ.
Οι άδειες της κατηγορίας αυτής θα επανεξετάζονται κάθε χρόνο, χωρίς να αποκτούν μόνιμη άδεια και θα επαναχορηγούνται εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις Β+Γ+Δ.

ΣΤ. (Να περιγραφούν οι θέσεις για σχολή σκι και καταδύσεων)

Ζ. Πέραν των ανωτέρων δικαιούχων θα παραχωρηθούν ατελώς ή μη, 6 θέσεις ελλιμενισμού εκ των οποίων 4 στη διάθεση του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου, για δημόσιες σχέσεις του Δήμου και 2 για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις:
α. (κακοκαιρία, κλπ.), εφόσον ενημερωθεί εγγράφως εντός 24 ωρών, η αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου, έως ότου περάσει ο κίνδυνος εκ των ακραίων καιρικών
φαινομένων.
β. Επισκευή μηχανής, εφόσον ενημερωθεί εγγράφως, εντός 24 ωρών, η αρμόδια
Υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος δεν θα υπερβαίνει τις 3 ημέρες.
γ. Επιβίβαση – Αποβίβαση επισκεπτών της περιοχής, με διάρκεια παραμονής έως 2 ώρες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας πρέπει όλοι οι συνιδιοκτήτες επαγγελματίες να είναι
δημότες και μόνιμοι κάτοικοι.
Απαγορεύεται ελλιμενισμός με συμμετοχή προσώπων ως συνιδιοκτητών που δεν έχουν τις πιο πάνω ιδιότητες.

2. Επί συνιδιοκτησίας ερασιτεχνών, θα δίδεται άδεια ελλιμενισμού μόνο εφόσον η συμμετοχή στο σκάφος είναι σημαντική , και ως τοιαύτη θεωρείται η συμμετοχή τουλάχιστον 50% δημότη και μονίμου κατοίκου.

Κάθε ιδιοκτήτης ελλιμενισμένου σκάφους υποχρεούται να υπογράψει δεσμευτική σύμβαση ελλιμενισμού με το Δήμο, προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω:

1. Ταυτότητα
2. Άδεια πλόων
3. Ασφαλιστήριο
4. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας
5. Πιστοποιητικό Δημότη

 

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έχουν αποκλειστικά την διαχείριση των θέσεων ελλιμενισμού οι οποίες αποτελούν κοινωνικό αγαθό εξαιρούμενο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των ιδιωτικών συμφωνιών.

Κατ’ ακολουθίαν οι θέσεις δεν είναι κληρονομητές ούτε το δικαίωμα ελλιμενισμού είναι παρακολουθηματικό οποιασδήποτε μεταβίβασης σκάφους ίδια δε από ανιόντες στους κατιόντες δι’ αποχώρησης του μεγαλύτερου και είσοδο του νέου αποκλειομένης της ίδιας μεθοδολογίας και μεταξύ ξένων αφού θεωρείται δεδομένο ότι η θέση δεν παρακολουθεί το σκάφος και αν εκκενωθεί θα κριθεί η παραχώρηση εξ’ αρχής της βάσει των οριζομένων προσόντων και όχι ιδιωτικών συμφωνιών, ώστε να ικανοποιούνται και νέοι σε αναμονή δικαιούχοι.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

Οι θέσεις ελλιμενισμού παραχωρούνται για ένα έτος, για όλα τα σκάφη, είναι συγκεκριμένες και χωροθετημένες και δεν δύνανται να αλλάξουν, παρά μόνο κατόπιν σύμφωνης, έγγραφης γνώμης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και συγκεκριμένα:

 1. Κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, εκάστου έτους, θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, ιδιοκτήτες σκαφών οι αιτήσεις για όσους επιθυμούν εκ νέου τον ελλιμενισμό του σκάφους τους, για τον επόμενο χρόνο, με την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο.

 2. Όσοι ιδιοκτήτες επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών σκαφών αιτηθούν θέση ελλιμενισμού κατά τη διάρκεια του έτους (εκτός Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου), ανεξάρτητα αν τους δοθεί θέση ελλιμενισμού, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν πάλι αίτηση ελλιμενισμού τον μήνα Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, για τον επόμενο χρόνο.

Διευκρινίζεται σαφώς ότι:

α. Στο διάστημα της ετήσιας παραχώρησης, εάν παραβιάσει ο δικαιούχος τους όρους του παρόντος κανονισμού, ή απολέσει το δικαίωμά του, η θέση αυτομάτως περιέχεται στη διάθεση του Δήμου.

β. Το αυτό συμβαίνει και επί αλλαγής σκάφους εφ’ όσον δεν προηγήθηκε έγκριση της Δημοτικής Υπηρεσίας.

Συνεπώς ορίζεται ότι:

 1. Σε όλες τις περιπτώσεις ή άδεια ελλιμενισμού σκάφους, θα ανανεώνεται κάθε χρόνο.

 2. Εφ’ όσον εκκενωθεί οποιαδήποτε από τις υπάρχουσες θέσεις σε αυτή (λόγω αποχώρησης, αχρηστίας, πώλησης σκάφους, ασθένειας, θανάτου, παραβατικότητας κλπ.), παραμένει κενή μέχρις ότου διατεθεί.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΩΛΗΣΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ

7.1 Όλοι όσοι χρησιμοποιούν οποιοδήποτε τμήμα χώρου του Μώλου αλιέων ή τις θαλάσσιες και χερσαίες εγκαταστάσεις του με μόνιμα αγκυροβόλια, γλίστρες, εξέδρες, σημεία ανεφοδιασμού κλπ. για οποιαδήποτε αιτία με δική τους πρωτοβουλία ή χωρίς υπόδειξη οργάνων του Δήμου ενεργούν πάντα με δική τους ευθύνη και δύνανται να αποβληθούν από το Δήμο, υποχρεούμενοι και σε αποζημίωση για τυχόν ζημίες που έκαναν.

7.2 Σε περίπτωση πώλησης ή αλλαγής ιδιοκτησίας ερασιτεχνικού σκάφους που ελλιμενίζεται στον Μώλο πρέπει ο παλαιός και ο νέος ιδιοκτήτης να ενημερώσουν προ της αλλαγής τον Δήμο για την γενόμενη μεταβολή αναφέροντας με υπεύθυνη δήλωσή τους όλα τα στοιχεία της μεταβίβασης. Ο νέος κάτοχος ή αγοραστής του σκάφους γίνεται από την ημέρα μεταβιβάσεως υπεύθυνος αλληλέγγυα για την ξόφληση των οφειλών του σκάφους προς τον Δήμο. Σε περίπτωση πώλησης, το σκάφος χάνει αυτόματα την μόνιμη θέση ελλιμενισμού, αλλά ο πωλητής του σκάφους δύναται να διατηρήσει τη θέση εάν αποκτήσει σκάφος των αυτών διαστάσεων (μήκους – πλάτους) , ο δε νέος ιδιοκτήτης, εάν είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος, δύναται να αποκτήσει θέση κατόπιν αίτησης στον Δήμο. Την ίδια διαδικασία ακολουθεί και ο πωλητής εάν αγοράσει άλλο σκάφος μεγαλύτερο.

7.3Σε περίπτωση πώλησης επαγγελματικού σκάφους και ναυπήγησης νέου επαγγελματικού σκάφους ιδίων διαστάσεων, από τον εν λόγω πωλητή, αυτός θα δικαιούται να διατηρήσει την παλαιά του θέση μέχρι την καθέλκυση ύστερα από έγκριση του Δήμου και όχι παραπάνω από ένα χρόνο. Στο μεσοχρόνιο διάστημα ο Δήμος θα μπορεί να δώσει το αγκυροβόλιο σε άλλο σκάφος με την ρητή προϋπόθεση της απόδοσής του στον ανωτέρω πωλητή μόλις ζητηθεί.

7.4 Όλα τα ελλιμενισμένα σκάφη πρέπει να βρίσκονται πάντοτε σε καλή κατάσταση πλοϊμότητας και εξωτερικής εμφάνισης.

Η αντίθετη περίπτωση δίνει το δικαίωμα στον Δήμο της ανέλκυσης ή απομάκρυνσης του σκάφους με έξοδα του ιδιοκτήτη. Η παραπάνω ενέργεια θα γίνεται αμέσως μόλις διαπιστωθεί ότι η εγκατάλειψή του έχει φθάσει σε κατάσταση κρίσιμη για τον ίδιο και επικίνδυνη για τα γειτονικά σκάφη. Αν και μετά την ανέλκυση του σκάφους δεν εμφανισθεί ο ιδιοκτήτης μπορεί ο Δήμος να απομακρύνει τούτο οριστικά από τον χώρο του Μόλου, κατά τους όρους των κάτωθι άρθρων χωρίς να ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά συμβεί κατά την ανέλκυσή του και απομάκρυνσή του, καθώς και για την φύλαξή του. Στην περίπτωση αυτή μπορεί ο Δήμος να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη ή από την ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει το σκάφος την κάλυψη των εξόδων της απομάκρυνσής του από τους χώρους του Μόλου.

7.5 Απαγορεύεται απολύτως η αλλαγή και τοποθέτηση μεγαλύτερου σκάφους επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού από τον ιδιοκτήτη από εκείνο για το οποίο του χορηγήθηκε η άδεια, παρά μόνο κατόπιν υποβολής αίτησης στον Δήμο και έγκρισης εφ’ όσον υπάρχει ανάλογη για το σκάφος θέση.

Σε περίπτωση αυθαίρετης αντικατάστασης του υπάρχοντος σκάφους με μεγαλύτερο, έστω και κατ’ ελάχιστο (γεγονός που θα δημιουργούσε συνωστισμό και χάος στο λιμάνι) τότε αυτομάτως ο δικαιούχος χάνει την θέση του και υποχρεούται εντός 10 ημερών να το ανελκύσει και να παραδώσει την θέση στον Δήμο αλλιώς θα ληφθούν τα οριζόμενα μέτρα για την αποβολή του.

Το μόνο παρεχόμενο δικαίωμα είναι να υποβάλει νέα αίτηση οπότε θα αντιμετωπισθεί σαν νέος δικαιούχος εάν υπάρξει μελλοντική θέση.

7.6 Δεν επιτρέπεται επίσης, στους επαγγελματίες ή ερασιτέχνες χρήστες θέσης ελλιμενισμού η εγκατάλειψη σχοινιών, αλυσίδων, καλωδίων, σωλήνων νερού, συσκευών, διχτυών, ή άλλων εξαρτημάτων ιδιοκτησίας των ή του λιμένος ούτε και η ρύπανση της εξέδρας με λάδια, υγρά καύσιμα ή κατάλοιπα απορρυπαντικών πλυσίματος τα οποία δεν επιτρέπονται στην εξέδρα για λόγους ρύπανσης καθώς και για την αποφυγή ατυχημάτων από ολισθηρότητα.
Ρητά απαγορεύεται η με οποιοιδήποτε τρόπο επέμβαση στους χώρους του μώλου.

7.7 Δεν επιτρέπεται ο ελλιμενισμός μεγάλων σκαφών, κότερων, θαλαμηγών κλπ. εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, ήτοι κακοκαιρίας, βλαβών κλπ και αυτό μέχρι να παρέλθει ο κίνδυνος, μετά από σχετική έγκριση από την Δημοτική Αρχή.

7.8 Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις κατασκευές και εγκαταστάσεις όλου του λιμενικού συγκροτήματος, και στις δύο λεκάνες Α και Β του λιμένα και σε όλα τα ελλιμενισμένα και παρορμισμένα σκάφη.

7.9 Οι διατάξεις των Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Λιμένων και οι ισχύουσες τελωνειακές και αστυνομικές διατάξεις ελέγχου της ζώνης των Λιμένων και των ελλιμενισμένων σ’ αυτούς σκαφών ισχύουν εν προκειμένω. Ιδιαίτερα έχουν απόλυτη ισχύ οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στον ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΩΝ ο οποίος δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 1323/16-9-2003 ΦΕΚ και όλες οι νεώτερες υπουργικές και λιμενικές αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία των Λιμένων.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΡΜΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

Στις περιπτώσεις που:

α. Υπάρχει αυθαίρετη κατάληψη θέσης ελλιμενισμού, ήτοι χωρίς την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων υποβολής στον Δήμο των οριζόμενων δικαιολογητικών και έγκριση παραχώρησής της συγκεκριμένης θέσης.

β. Παραμένει το σκάφος εις την θέση του και μετά την λήξη της χορηγηθείσης αδείας.

γ. Δεν καταβάλλει νομίμως και εμπροθέσμως τα ορισθέντα τέλη ελλιμενισμού ή τα επιβληθέντα από τον δήμο πρόστιμα παραβάσεων

δ. Παρακωλύει από την καταληφθείσα θέση την ομαλή λειτουργία του λιμένα.

ε. Έγινε αυθαίρετη τοποθέτηση μεγαλύτερου σκάφους.

στ. Πιθανολογείται εκ της κακής καταστάσεως του σκάφους κίνδυνος ναυαγίου ή πρόκλησης ζημίας σε άλλα σκάφη λόγω φωτιάς, έκρηξης, διαρροής κλπ., ή κίνδυνος ρύπανσης.

Στις περιπτώσεις αυτές και σε κάθε συναφή περίπτωση παραβίασης των όρων του κανονισμού ο ΔΗΜΟΣ δύναται:

 1. Να επιβάλει πρόστιμα αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης, όπως παρακάτω στον πίνακα:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ή και:

 1. Να ζητήσει την μεθόρμιση και απομάκρυνση του σκάφους.

Στην περίπτωση αυτή, μετά από αυτοψία των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου, θα συντάσσεται πρακτικό από την υπηρεσία διαχείρισης του Δήμου με το οποίο ορίζεται 5ήμερη προθεσμία από της κοινοποίησης στον υπαίτιο για μεθόρμιση μεταφορά του σκάφους.

Το έγγραφο κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη του σκάφους ή στον ορισθέντα στη σχετική δήλωση εκπρόσωπο ή αντίκλητο εφ’ όσον τα στοιχεία αυτά έχουν δηλωθεί.

Αν τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι γνωστά το πρακτικό επικολλάται σε εμφανές σημείο του σκάφους και ενημερώνεται η αρμόδια Λιμενική ή Αστυνομική αρχή, για δικές τους ενέργειες.

Αν η ταχθείσα προθεσμία παρέλθει προβαίνει ο Δήμος στην ανέλκυση ή μεθόρμιση του σκάφους σε σημείο επιλογής του σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Λιμένων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ1323/2003.

Ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη για την φύλαξη του σκάφους που μεθορμίστηκε αναγκαστικά ή για τυχόν ζημιά που έγινε σ’ αυτό κατά την μεταφορά ή την παραμονή σε άλλο χώρο εκτός του λιμένα.

Παράλληλα σε περίπτωση που ο παραβάτης δεν συμμορφώνεται με την εντολή μεθορμίσεως δύναται να ζητηθεί η συνδρομή των λιμενικών αρχών οι οποίες ενεργούν ή παρέχουν συνδρομή στην μεθόρμιση, ή τέλος κινείται η συνοπτική διαδικασία μεθόρμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 499/1947 σε συνδυασμό με το άρθρο 157 του ΚΔΝΔ.

Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του σκάφους και αναζητούνται νομίμως.

Τέλος αποφασίζεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, θα επιβάλουν τάξη στη λειτουργία του λιμένα. Θα απομακρύνουν με την ανωτέρω διαδικασία μικρά σκάφη μισοβουλιαγμένα ως και ορισμένα σκάφη εγκαταλελειμμένα πέραν του έτους. Θα παρακολουθούν και θα συντηρούν όλες τις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για την άρτια λειτουργία όλου του συστήματος του λιμένος.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

Το δικαίωμα του Δήμου για αναπροσαρμογή των τελών ελλιμενισμού, συνεκτιμώντας την οικονομική κατάσταση, δύναται να ασκείται κατά την κρίση του και κατ’ έτος ή οποτεδήποτε κρίνει ότι το απαιτούν οι περιστάσεις.

Τα τιμολόγια ανά κατηγορία ελλιμενισμού των ερασιτεχνών σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 142/9-3-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι:

9.1 Το τιμολόγιο των σκαφών που ελλιμενίζονται στη ΛΕΚΑΝΗ Α’ έχει ως εξής:

ΤΑΧΥΠΛΟΑ- ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ

ΠΟΣΟ

ΒΑΡΚΕΣ

ΠΟΣΟ

Έως 4 μέτρα μήκος

217,00

Έως 4 μέτρα μήκος

126,00

Έως 5 μέτρα μήκος

287,00

Έως 5 μέτρα μήκος

161,00

Έως 5 μέτρα μήκος
& πλάτος >2,05

413,00

Έως 5 μέτρα μήκος
& πλάτος >2,05

343,00

Έως 6 μέτρα μήκος

462,00

Έως 6 μέτρα μήκος

287,00

Έως 7 μέτρα μήκος

828,00

Έως 7 μέτρα μήκος

558,00

Έως 8 μέτρα μήκος

1.035,00

Έως 8 μέτρα μήκος

900,00

Έως 9 μέτρα μήκος

1.431,00

Έως 9 μέτρα μήκος

1.134,00

Έως 10 μέτρα μήκος

1.791,00

Έως 10 μέτρα μήκος

1.467,00

Έως 11 μέτρα μήκος

2.484,00

Έως 11 μέτρα μήκος

2.169,00

Έως 12 μέτρα μήκος

3.186,00

Έως 12 μέτρα μήκος

2.862,00

 

Έως 9 μέτρα μήκος

715,50

Έως 9 μέτρα μήκος

567,00

Έως 10 μέτρα μήκος

895,50

Έως 10 μέτρα μήκος

733,50

Έως 11 μέτρα μήκος

1.242,00

Έως 11 μέτρα μήκος

1.084,50

Έως 12 μέτρα μήκος

1.593,00

Έως 12 μέτρα μήκος

1.431,00

Έως 5 μέτρα μήκος
& πλάτος >2,05

206,50

Έως 5 μέτρα μήκος
& πλάτος >2,05

171,50

 

9.2 Το τιμολόγιο των σκαφών που ελλιμενίζονται στη ΛΕΚΑΝΗ Β’ έχει ως εξής:

ΤΑΧΥΠΛΟΑ - ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ

ΠΟΣΟ

ΒΑΡΚΕΣ

ΠΟΣΟ

Έως 4 μέτρα μήκος

108,50

Έως 4 μέτρα μήκος

63,00

Έως 5 μέτρα μήκος

143,50

Έως 5 μέτρα μήκος

80,50

Έως 5 μέτρα μήκος
& πλάτος > 2,05

206,50

Έως 5 μέτρα μήκος
& πλάτος > 2,05

171,50

Έως 6 μέτρα μήκος

231,00

Έως 6 μέτρα μήκος

143,50

Έως 7 μέτρα μήκος

414,00

Έως 7 μέτρα μήκος

279,00

Έως 8 μέτρα μήκος

517,50

Έως 8 μέτρα μήκος

450,00

Έως 9 μέτρα μήκος

715,50

Έως 9 μέτρα μήκος

567,00

Έως 10 μέτρα μήκος

895,50

Έως 10 μέτρα μήκος

733,50

Έως 11 μέτρα μήκος

1.242,00

Έως 11 μέτρα μήκος

1.084,50

Έως 12 μέτρα μήκος

1.593,00

Έως 12 μέτρα μήκος

1.431,00

 

9.3 Η υποχρέωση καταβολής των δικαιωμάτων ελλιμενισμού αρχίζει την ημέρα έναρξης της σύμβασης ελλιμενισμού τα οποία προκαταβάλλονται για όλο το ημερολογιακό έτος ανεξάρτητα από το μήνα υπογραφής της σύμβασης.

9.4 Μετά την πάροδο του καθορισμένου χρόνου καταβολής των δικαιωμάτων ελλιμενισμού καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα λήψης κάθε νόμιμου, εξωδίκου ή δικαστικού μέτρου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την είσπραξη αυτών.

9.5 Τα επαγγελματικά ελλιμενίζονται ατελώς.

 1.  

 

 1. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό20/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΦΙΟΡΕΝΤΖΗΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑΣΗ ΖΗΝΟΒΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (αναπλ.μέλος)

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (αναπλ. μέλος)