ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Πληροφορίες

Γνωστοποιούμε ότι, η  επιτροπή για τη διενέργεια της κλήρωσης  αποτελούμενη από τους α) Παπαμιχαήλ Ιωάννα, Διευθύντρια Διοίκησης  β) Μοσχογιάννη Μερόπη, Αναπληρώτρια Προισταμένη Τμήματος Εσόδων γ) Νικολακόπουλο Γεώργιο Προιστάμενο Τμήματος Προμηθειών  την  Τρίτη 29/12/2015 , και ώρα 7.00 μ.μ.   

Ανακοίνωση

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια

             ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : αδιαβάθμητο

                    ΔΗΜΟΣ                                                                 Βούλα,    28/12/2015

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                      Aριθ. Πρωτ. :  56806

Δ/νση  ΟικονομικώνΥπηρεσιών                                              

 

 

 

                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ          

                                                     ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')

2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')

3 .Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4. Την  υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

5. Την  υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

6. Την  υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.2123/29-01-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

7. Την υπ' αριθμ. 3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

8.  Την ανάγκη ανάδειξης μελών, για τη συγκρότηση επιτροπών, και των    αναπληρωτών τους, για τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης προσφορών και αποτελεσμάτων, παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

9. To υπ' αριθμ.πρωτ. 54732/11-12-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Προιστάμενου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο συστάθηκε η Επιτροπή διενέργειας της κλήρωσης.

 

Γνωστοποιούμε ότι, η  επιτροπή για τη διενέργεια της κλήρωσης  αποτελούμενη από τους α) Παπαμιχαήλ Ιωάννα, Διευθύντρια Διοίκησης  β) Μοσχογιάννη Μερόπη, Αναπληρώτρια Προισταμένη Τμήματος Εσόδων γ) Νικολακόπουλο Γεώργιο Προιστάμενο Τμήματος Προμηθειών  την  Τρίτη 29/12/2015 , και ώρα 7.00 μ.μ.    στην έδρα του Δήμου  επί της Λεωφόρου Κωνσταντίνου   Καραμανλή 18  και στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα,  θα διεξαγάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές.

 Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό  κατάστημα  και να αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα του Δήμου (www.vvv.gov.gr)

 

                                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

                                                                                  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ