Τεύχος για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ"

Περιληπτική Διακήρυξη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 11-12-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής ανά ομάδα της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 146/2017 μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης, προϋπολογισμού 69.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά 2 Ομάδες Προϊόντων

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 1.112,91 €.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος του ποσού της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Πέμπτη 28/12/2017 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

 

Τεύχος Διαγωνισμού

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου θα βρείτε στα συνημμένα και αποστολής της στον email: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Το τεύχος του διαγωνισμού θα σας αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_WEDAMEETE_DECEMBER+0200RDECEMBER_SHORTAMEET_0C2