Τεύχος για την υπηρεσία «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ – ΤΕΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 21-12-2017

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ – ΤΕΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 50/2017 μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης , προϋπολογισμού 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 483,84 €.
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), την Τεχνική Μελέτη με
α.α 50/2017 και τη με αρ. Πρωτ. 15045/25-4-2017 (ΑΔΑ: 6ΒΥ7ΩΨΖ-ΘΓ7) σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα 15/1/2018
και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.


Αν για οποιονδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο
διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και τον ίδιο χώρο.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή του τεύχους του διαγωνισμού
(διακήρυξη , τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη, ΤΕΥΔ) με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,
καθημερινά από Τετάρτη 27-12-2017 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132019955, email. JLIB_HTML_CLOAKING