ΑΡ. ΑΠΟΦ.                                ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.
42 Λήψη απόφασης σχετικά με αύξηση συμβατικής ποσότητας (κατά 30%) των ειδών της με αρ. πρωτ. 15158/12.8.2010 σύμβασης του πρώην Δήμου Βουλας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων οχημάτων Δήμου  Βούλας 2010-2011». ΟΜΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                              

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 10η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 9/6/2011 και ώρα 9.30 π.μ., ημέρα Πέμπτη με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Σημειώνουμε ότι η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω της επιβεβλημένης ανάγκης προμήθειας καυσίμων.

 

1. Λήψη απόφασης σχετικά με αύξηση συμβατικής ποσότητας (κατά 30%) των ειδών της με αρ. πρωτ. 15158/12.8.2010 σύμβασης του πρώην Δήμου Βουλας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων οχημάτων Δήμου  Βούλας 2010-2011».

                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                         Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                                 Γρηγόρης Κασιδόκωστας

                                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                              

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 9η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις        31/5/2011 και ώρα 9.30 π.μ., ημέρα  Τρίτη        με τα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

1.-  Συζήτηση και λήψη απόφασης επι του με αρ. πρωτ. 24245/16.5.2011 υπηρεσιακού σημειώματος του δικηγόρου του Δήμου κ. Δημήτρη Παπαβασιλείου σχετικά με την έκδοση τελεσίδικης απόφασης  για την καταβολή οικογενειακού επιδόματος της υπαλλήλου κας Π. Νικολοπούλου.

2.- Άσκηση ένδικου μέσου ή μη κατά της υπ΄αριθμ. Α4140/2010 απόφασης του Διοικητικού  Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία απέρριψε την έφεση του πρώην Δήμου Βούλας κατά των Νικολάου Βαρελλα κλπ 16 υπαλλήλων του Δήμου και της υπ΄αριθμ. 513/07 απόφασης του Διοικ. Πρωτ. Πειραιά (επίδομα 176 €).

3.- Άσκηση ένδικου μέσου ή μη κατά της υπ΄αριθμ. Α.847/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά η οποία απέρριψε την έφεση του πρώην Δήμου Βούλας κατά του Κωνσταντίνου Μουσαβερέ και της υπ΄αριθμ. 56/05 απόφασης του Διοικ. Πρωτοδικείου Πειραιά (οικογενειακό επίδομα).

4.-  Λήψη απόφασης σχετικά με  την έγκριση απόδοσης λογαριασμού  εντάλματος προπληρωμής που είχε εκδοθεί στ΄όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Χρέμου Νικόλαου.

5.-  Έλεγχος δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 και περιγράφονται  στο άρθρο 4.2 α της Διακήρυξης του έργου « Διάφορες κατασκευές και αναπλάσεις στην περιοχή του Μ. Καβουρίου»  που προσκόμισε η ΠΡΟΜΚΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

6.-   Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής που είχε εκδοθεί στ΄όνομα  του υπαλλήλου του Δήμου Κοτζαγεωργίου Κων/νου.

7.-  Έλεγχος δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 και περιγράφονται  στο άρθρο 4.2 της Διακήρυξης του έργου : 2ος Βρεφονηπιακός σταθμός Βάρης – Μηλαδέζα» που προσκόμισε η Κ/Ξ Νάτσης – Ε. Μπλιθικιώτης. 

                                                                       

                                                                         Ο Πρόεδρος

                                                                         Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                  Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Ημερ/νία Συνεδρίασης: 20/05/2011

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.

33

Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση ή μη της υπ΄αριθμ. 138/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Βάρης».

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 138/10 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

34

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. 24374/16.5.11 εγγράφου του δικηγόρου του Δήμου κ. Αναστάσιου Γεωργ. Ρήγα σχετικά με την υπόθεση Κοντομηνά

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 66/10 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

 

                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                              

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 8η ΕΚΤΑΚΤΗ  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 20/5/2011 και ώρα 9.30 π.μ., ημέρα Παρασκευή με τα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

1.- Λήψη απόφασης για ανάκληση ή μη της υπ΄αριθμ. 138/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Βάρης.

2.-  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. 24374/16.5.11 εγγράφου του δικηγόρου του Δήμου κ. Αναστάσιου Γεωργ. Ρήγα σχετικά με την υπόθεση Κοντομηνά.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                             Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                                                       Γρηγόρης Κασιδόκωστας

    

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL