Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

α. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Γραμματεία: 213 2020110

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 • Διεξάγει την προσωπική αλληλογραφία του Προέδρου και τηρεί αρχείο αυτής.
 • Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Προέδρου.
 • Τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του Προέδρου.
 • Παραλαμβάνει από τις Υπηρεσίες τους φακέλους με τα έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τα οποία επιστρέφει.

 

Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διοικείται από τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του.

Τo Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης), αποτελείται σήμερα από τριάντα τρεις (33) Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέγονται κάθε 5 χρόνια. Από αυτούς είκοσι (20) ανήκουν στην πλειοψηφήσασα παράταξη (δηλαδή στην παράταξη που επικράτησε στις εκλογές), επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι δεκατρείς (13) ανήκουν στους πέντε (5) μειοψηφήσαντες συνδυασμούς. Επικεφαλής του κάθε μειοψηφήσαντα συνδυασμού είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος Δήμαρχος.

Το Προεδρείο εκλέγεται κάθε 2.5 χρόνια, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή καθώς και η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή Συμβούλου Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά.

Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του. Λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά.

Κάθε απόφαση παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και την αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση των αποφάσεων αυτών. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους.

Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

Με φροντίδα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα δεν συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης. Οι αποφάσεις που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο στέλνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες προς υλοποίηση και ορισμένες απ' αυτές στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για έλεγχο νομιμότητας.

Τι κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει:

 • για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του.
 • εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
 • ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
 • καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του N. 3852/2010.
 • έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
 • μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητες του σχετικές με το αντικείμενό της.

 

Γραφεία Δημοτικών Παρατάξεων/Συμπαραστάτη του Δημότη

Γραφεία Δημοτικών Παρατάξεων

 

 • Παρέχεται κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τις Δημοτικές Παρατάξεις που έχουν εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

 

Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη

 • Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Συμπαραστάτη του Δημότη.
 • Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Λυδία Αργυροπούλου

 • Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Κιούκης

 • Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρος Βαλάτας

 

Μέλη:

Πλειοψηφία

 • Χρήστος Βαδάσης
 • Παναγιώτης Σωτηρόπουλος
 • Μαρία Μπραϊμνιώτη
 • Βασίλης Παπαμιχαήλ
 • Ωσαννά Καραγιάν
 • Νίκος Ψαλλίδας
 • Δημοσθένης Βαμβασάκης
 • Βασίλης Μιχαλόπουλος
 • Νίκος Βάσης
 • Διονύσης Γεωργουλόπουλος
 • Ηλέκτρα Τσιριγώτη
 • Μιχάλης Ανδριόπουλος
 • Νίκος Ζυγούρης
 • Γιάννης Δήμας
 • Γρηγόρης Καγεώργης
 • Φιλάρετος Χατζηστεφάνου
 • Παντελής Κασιδόκωστας
 • Κώστας Σφέτσας
 • Γιάννης Αγαλιώτης

 

Μειοψηφία

 • Σπυράγγελος Πανάς (επικεφαλής συνδυασμού)
 • Μαρία Σίνα – Χόβρη
 • Διονύσης Κοντονής
 • Ελευθέριος Αργυρουδάκης
 • Παρασκευάς Δρόσος
 • Νικόλαος Κασιδόκωστας
 • Δημήτριος Μπελετσιώτης
 • Δημήτρης Δαβάκης (επικεφαλής συνδυασμού)
 • Θάνος Ματόπουλος (επικεφαλής συνδυασμού)
 • Δημοσθένης Δόγκας (επικεφαλής συνδυασμού)
 • Κώστας Πασακυριάκος (επικεφαλής συνδυασμού)