Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής μελετών βάσει της από 20/09/2017 δημοσιευθείσας «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», οι οποίες (εκτάσεις) παραχωρήθηκαν έναντι ανταλλάγματος, από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ ΑΕ) προς το Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, παρατείνεται  μέχρι την Παρασκευή 22/12/2017.

 

Αρ. Απόφασης : 135/11.4.2017 Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

 (κατά δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα)

  

Α/Α

ONOMA

Αρ. Πρωτ. Αίτησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

1134/16-1-2017

Α.με.Α.

2

ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

1530/18-1-2017

Α.με.Α.

3

ΣΥΡΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2425/24-01-2017

Α.με.Α.

4

ΜΠΙΛΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ

4060/3-2-2017

Α.με.Α.

5

ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3873/2-2-2017

Α.με.Α.

6

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4706/09-02-2017

Α.με.Α.

7

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

1124/16-1-2017

Α.με.Α.

8

ΠΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

1590/18-1-2017

Α.με.Α.

9

ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ

3853/2-2-2017

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

10

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4811/09-02-2017

Α.με.Α.

11

ΖΩΤΟΣ ΙΑΣΩΝ

5097/10-02-2017

Α.με.Α.

12

ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4637/08-02-2017

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

13

ΚΟΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

3440/31-1-2017

Α.με.Α.

14

ΧΡΥΣΑΪΤΗΣ ΕΠΑΜΥΝΩΝΔΑΣ

2013/20-1-2017

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

15

ΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4781/09-02-2017

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

16

ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

1182/16-1-2017

Α.με.Α.

17

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1132/16-1-2017

Α.με.Α.

18

ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

3925/2-2-2017

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

19

ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

2944/27-1-2017

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

 

 Παραχώρηση των τριών (3) θέσεων περιπτέρων στους παρακάτω δικαιούχους όπως αυτοί πρόεκυψαν από την κλήρωση που διεξήχθη ανάμεσα στους υποψηφίους που πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια σύμφωνα με την υπ΄αρ. 72/2-1-2017 προκήρυξη.

  1) Μυστίλογλου Ιωάννης του Θεοδώρου( υπ΄αρ.πρωτ. 153018-1-2017 αίτηση)

 2) Μαντούβαλος Ηλίας του Μιχαήλ ( υπ΄αρ.πρωτ. 1124/16-1-2017 αίτηση)

 3) Χαντζάρας Παναγιώτης του Παρασκευά (υπ΄αρ.πρωτ. 3873/2-2-2017 αίτηση)

 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                             Βούλα:2-1-17                   Αρ. πρωτ.: 72

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 


Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου

στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των: α) Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), β) Πολυτέκνων,

γ) Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο ΔήμοΒάρης Βούλας Βουλιαγμένηςαπό την 16η Ιανουαρίου 2017

έως την 10η Φεβρουαρίου 2017 τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παραχώρηση, με την

καταβολή τέλους, των εξής θέσεων περιπτέρων:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

(οδός, Περιοχή)

1.

Βασ. Παύλου & Αγ. Ιωάννου, (έναντι Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου), Βούλα

2.

Ράλλη , Βούλα *

3.

Καραϊσκάκη , Βούλα *

* Οι θέσεις με αύξοντα αριθμό 2 και 3 προκύπτουν από την μετατόπιση των θέσεων : Βασ. Παύλου 2,

έμπροσθεν Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Βούλα) και Παπάγου στη διασταύρωση με Καραϊσκάκη, Πλ. Ελευθερίας

(Βούλα) αντίστοιχα, σύμφωνα με την 203/2016Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

2. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:

α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),

β) πολύτεκνοι, και

γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας

που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου

έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία

και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της

παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο

σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής

Δημοκρατίας.

3. Οι ανωτέρω θέσεις περιπτέρων θα διατεθούν στους παραπάνω, βάσει του ετήσιου οικογενειακού

εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους και εφόσον αυτοί δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες

οφειλές στο Δήμο κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του

διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση που για τις θέσεις

υπάρχουν περισσότεροι από τρεις δικαιούχοι με τα ίδια εισοδήματα, θα διεξαχθεί μεταξύ τους κλήρωση που

θα γίνει σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

4. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου γίνεται για δέκα (10 ) χρόνια από την ημερομηνία

υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης.

5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο από την 16η Ιανουαρίου 2017 (Δευτέρα) έως την 10η

Φεβρουαρίου 2017 ( Παρασκευή) τα παρακάτω δικαιολογητικά που αφορούν όλες τις κατηγορίες:

α.

Αίτηση ( χορηγείται από την υπηρεσία)

β.

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

γ.

Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2016

δ.

Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο, (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

 

κι επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά ανά ειδική κατηγορία:

Άτομα με Αναπηρία:

Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

Πολύτεκνοι:

Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.

Πολεμιστές Κύπρου

Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του δήμου και στον ιστότοπο: "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" ,

να δημοσιευθεί δε σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL