ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Γενικά

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

Προϊστάμενος:: Μερόπη Μοσχογιάννη

Τηλ. επικοινωνίας 213 2020054

E-mail Γραφείου  JLIB_HTML_CLOAKING

 


Κοινόχρηστοι χώροι

Τέλη Κοινόχρηστων Χώρων

Τέλη και πρόστιμα κοινόχρηστων Χώρων

Μερική τροποποίηση της 2012/99

Υποβολή Αίτησης

Ο προτιθέμενος να χρησιμοποιήσει κοινόχρηστους χώρους, υποχρεούται να υποβάλει αίτηση προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου το αργότερο μέχρι την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, από το έτος εκείνο κατά την διάρκεια του οποίου επιθυμεί (ο ενδιαφερόμενος) να κάνει χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος. Είναι, επίσης, δυνατό στα καταστήματα των άρθρων 37, 38 και 39 της Υγειονομικής διάταξης Α1 β/8577/83, δηλαδή εστιατόρια, καφέ κλπ, να επιτραπεί εκ των υστέρων η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους που πρόσκεινται στα ήδη λειτουργούντα καταστήματα, με πρόσθετη πράξη προσδιορισμού καθισμάτων που εκδίδεται από τον Δήμο χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέα άδειας (ΥΑ- Υ1 γ /Γ.Π./94643/07 (ΦΕΚ 1384 Β').

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται:

Α) Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης και

Β) Η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου, ως και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσης.

Η αίτηση για την κατά πρώτον παραχώρηση χρήσης του χώρου πρέπει να συνοδεύεται από:

- Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας καταστήματος, στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006, η άδεια χρήσης-κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ζητείται ταυτόχρονα με την άδεια λειτουργίας του καταστήματος.

- Κάτοψη του ισογείου χώρου του καταστήματος.

- Τοπογραφικό διάγραμμα, όπου θα απεικονίζεται ο αιτούμενος προς χρήση-κατάληψη χώρος σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 ή και 1:200, στο οποίο θα σημειώνονται το περίγραμμα του συγκεκριμένου χώρου, αποκλειόμενης της ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων εκτός αυτού, το εμβαδόν και οι διαστάσεις του. Στο διάγραμμα θα εμφαίνονται υποχρεωτικά οι προβολές των σκιαδιών, των φωτιστικών, των ανθοδόχων ή άλλων διακοσμητικών στοιχείων σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να τοποθετήσει κάποιο εξ αυτών, αλλά και η θέση άλλων κατασκευών (κράσπεδα, πεζούλια, ανθοδόχες, διαμορφωμένοι διάδρομοι κλπ), που τυχόν υπάρχουν, σε ζώνη 10 μ. περιμετρικά του χώρου ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων, καθώς και η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων.

- Εγγυητική επιστολή ποσού ίσου προς το 200% του αναλογούντος (και ισχύοντος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης) τέλους, (όπως αυτό καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, από το Δημοτικό Συμβούλιο), η οποία μπορεί να εκπέσει ύστερα από διαπίστωση των αρμοδίων οργάνων ελέγχου, κατ' ελάχιστον δύο φορές, της παραβίασης των όρων που προβλέπονται. Δεν είναι αναγκαία η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, αν το τέλος του παραχωρούμενου χώρου είναι μικρότερο των 1200 ευρώ (άρθρο 13 παρ. 6 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 3254/2004).

Γνωμάτευση Αστυνομικής Αρχής η Δημοτικής Αστυνομίας

Για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, η Αστυνομική Αρχή (τροχαία) ή η Δημοτική Αστυνομία γνωματεύει αν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων, οι οποίοι επιβάλλουν τη μη χορήγηση της αιτούμενης άδειας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, που τίθεται όταν πρόκειται για Αστυνομική Αρχή, η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωμάτευσή της (άρθρο 13 παρ. 6 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 3254/2004). Χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από τον Δήμαρχο, εντός δεκαημέρου από της εγγράφου ειδοποιήσεώς του από την Αστυνομική Αρχή ή τη Δημοτική Αστυνομία, ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων. Η ανάκληση αυτή συνεπάγεται αναλογική επιστροφή του καταβληθέντος τέλους (άρθρο 13 παρ. 7 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ.).

Πληρωμη του Τέλους

Για την χορήγηση της άδειας πρέπει προηγουμένως να έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος χρήσης-κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Το τέλος καταβάλλεται είτε μετρητοίς είτε με εγγυητική επιστολή, στο ταμείο του Δήμου πριν την παράδοση της άδειας χρήσης, αναγράφεται δε επ' αυτής ο αριθμός του γραμματίου είσπραξης ή της εγγυητικής επιστολής.

Απόφαση Δημάρχου

Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου χορηγείται με απόφαση του Δημάρχου και λήγει υποχρεωτικά την 31η Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο χορηγήθηκε

Ανανέωση άδειας χρήσης-κατάληψης κοινόχρηστου χώρου

Ο ενδιαφερόμενος να ανανεώσει ισχύουσα άδεια χρήσης-κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (η οποία ανανέωση εκ του Νόμου είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική) υποχρεούται να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την 30η Νοεμβρίου του έτους που λήγει η άδειά του και να επισυνάπτει στην αίτηση αυτή την ισχύουσα (κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης) άδεια λειτουργίας του καταστήματος του, την παλαιά-αρχική άδεια χρήσης-κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου και όποιο από τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά, (και ήδη κατατεθειμένα στο Δήμο με την αρχική αίτηση για την λήψη της πρώτης άδειας χρήσης-κατάληψης κοινόχρηστου χώρου), τυχόν διαφοροποιείται.

Ειδικότερες προδιαγραφές τραπεζοκαθισμάτων

Τα τραπεζοκαθίσματα θα πρέπει να είναι καλαίσθητα κατασκευασμένα από ξύλο ή "μπαμπού" σε φυσικό χρώμα ή λευκό, ή από συνθετικό υλικό τύπου ratan σε απομίμηση ξύλου ή από μέταλλο με μαξιλάρια. Οι ανθοδόχες καθώς και τα δοχεία απορριμμάτων θα είναι κεραμικά ή ξύλινα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ - ΑΔΕΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

Προϊστάμενος:: Μερόπη Μοσχογιάννη

Τηλ. επικοινωνίας 213 2020054

E-mail Γραφείου  JLIB_HTML_CLOAKING

 


Κοινόχρηστοι χώροι

Τέλη Διαχωριστικών

Διαχωριστικά

Άδεια - Ειδικές Προδιαγραφές

α. Κατά μήκος των προσόψεων των καταστημάτων επιτρέπεται η ανάρτηση εναέριων πάνινων τεντών, κινητών προστεγασμάτων πάνω σε ξύλινη ή ελαφρά μεταλλική κατασκευή σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό. Η κατασκευή μπορεί να καλύπτεται με πανί σε χρώμα λευκό ή εκρού, ή καλαμωτή για σκίαση σε ύψος άνω των 2,50 μ.

β. Επιτρέπεται, μετά από την λήψη της σχετικής άδειας από το Δημοτικό Συμβούλιο, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 11 και 19 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και στην Υπουργική Απόφαση οικ. 52716 (ΥΠΕΧΩΔΕ) της 20-11/13-12­2001, ΦΕΚ 1663 Β 713-10-2001), η κατασκευή σε κοινόχρηστους χώρους (εξαιρουμένων των πεζοδρομίων) ξύλινης πέργκολας με κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία με δυνατότητα τοποθέτησης κινητού υφάσματος ή καλαμωτής ή φυτών με σκοπό την σκίαση. Το σχήμα, το υλικό, το χρώμα των κατασκευών αυτών καθώς και οι σχετικές ανθοδόχες, θα ελέγχονται-εγκρίνονται προηγουμένως από την αρμόδια υπηρεσία καταστημάτων σε συνεργασία με αρχιτέκτονα μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

γ. Η αναγραφή ή η ανάρτηση διαφημίσεων ή άλλων παραστάσεων, επί των κατασκευών του παρόντος Άρθρου, απαγορεύεται. Επιτρέπεται η ανάρτηση ονομασίας ή διαφήμισης του καταστήματος, μόνο στο σώμα του κτιρίου και σύμφωνα με τη νομοθεσία περί διαφημίσεων και του σχετικού κανονισμού του Δήμου.

δ. Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδιών (ομπρελών), ανθοδόχων και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων, σε κοινόχρηστους χώρους που έχουν παραχωρηθεί για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Αυτά θα τοποθετούνται μέσα στα όρια του προς παραχώρηση χώρου και σε καμία περίπτωση δε θα δημιουργούν περιχαρακωμένες περιοχές, αποκλείοντας την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών. Επίσης, δεν επιτρέπεται να τροποποιείται ή να προξενείται φθορά, σε οποιοδήποτε υφιστάμενο στοιχείο διαμόρφωσης ή φύτευσης. Ως σκιάδια νοούνται οι ομπρέλες, οι οποίες πρέπει να έχουν απλό σχήμα, να μην είναι υπερμεγέθεις (δηλ οι διατάσεις τους να μην υπερβαίνουν τα τέσσερα (4) μέτρα ανά πλευρά), να μην έχουν διαφημίσεις και η στήριξή τους να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα απομάκρυνσής τους, όταν αυτό απαιτείται.

Σε αυτή τη περίπτωση θα απαιτούνται επίσης:

- Φωτογραφίες, σχέδια (κάτοψη, τομή, όψη σε κλίμακα 1:50) τυχόν σκιαδιών και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων σε κλίμακα 1:10 έως 1:20, στα οποία θα φαίνονται οι διαστάσεις, τα υλικά, η χρωματική πρόταση και ο τρόπος στήριξης.

- Δήλωση μηχανικού για την στατική επάρκεια των σκιαδιών ή της πέργκολας.

- Ηλεκτρολογική μελέτη υπογεγραμμένη από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη στην οποία θα απεικονίζονται και θα περιγράφονται όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, θα δηλώνεται ότι είναι ασφαλείς και ότι θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς καθώς, επίσης, θα αναφέρονται και τα χαρακτηριστικά των φωτιστικών, τα οποία θα πρέπει να είναι στεγανά για λόγους ασφαλείας, μη επιδαπέδια. Σε περίπτωση που απαιτείται πρόσθετος φωτισμός, λόγω ελλείψεώς του (κατά τη βραδινή λειτουργία του καταστήματος), οι λαμπτήρες θα είναι θερμού, λευκού χρώματος. Η παροχή του ρεύματος θα προέρχεται από το κατάστημα του ενδιαφερομένου, ενώ για πιθανές τομές σε κοινόχρηστους χώρους απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

- Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε από τις κατασκευές (πέργκολα κλπ) ή άλλα στοιχεία που θα ζητηθούν εντός του κοινόχρηστου-παραχωρημένου χώρου, υπάρχουν πρότυπα σχέδια από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, θα πρέπει να επιλέγονται εξ αυτών.

Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων στον παραχωρούμενο-κοινόχρηστο χώρο θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών. Ειδικά στις πλατείες το εύρος των εισόδων θα είναι 2,00 μέτρα εκατέρωθεν αυτών κατ' ελάχιστον.

Με τη λήξη των αδειών, εφόσον δεν χορηγηθεί νέα άδεια, με ευθύνη και με δαπάνες της επιχείρησης θα απομακρύνονται υποχρεωτικά από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα ή οι κατασκευές. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του υπόχρεου (προς τον οποίο παραχωρήθηκε ο κοινόχρηστος χώρος), με τις οικείες διατάξεις, ο Δήμος με τα συνεργεία του θα προβαίνει στην απομάκρυνση των τραπεζοκαθισμάτων, με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής και θα επιβάλλει στον υπόχρεο ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, που καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Γενικά

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

Προϊστάμενος:: Μερόπη Μοσχογιάννη

Τηλ. επικοινωνίας 213 2020054

E-mail Γραφείου  JLIB_HTML_CLOAKING

 


Κοινόχρηστοι χώροι

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ

- Πλατεία Περσάκη: εξαιρουμένου του τμήματος της επί της οδού Βάκχου και της οδού Δήμητρας.

- Πλατεία Παν. Δημα: εξαιρουμένων των τμημάτων της επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ:

- Οδός Βασ. Παύλου: από Αγ. Ιωάννου έως Διγενή

- Οδός Ποσειδώνος: από Βασ. Παύλου έως Μ. Ασίας και από Βασ. Παύλου έως Πλαστήρα

- Πλατεία Άλσους στο Πανόραμα Βούλας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ

- Οδός Βασ. Παύλου: από Αγ. Ιωάννου έως Διγενή

- Οδός Ποσειδώνος: από Βασ. Παύλου έως Μ. Ασίας και από Βασ. Παύλου έως Πλαστήρα

- Πλατεία Άλσους στο Πανόραμα Βούλας

- Κεντρική Πλατεία Βούλας: Τα τραπεζοκαθίσματα και η οποιαδήποτε διαμόρφωση σε σχέση με τα τραπεζοκαθιίσματα, να ξεκινήσει από το σημείο που είναι σήμερα τοποθετημένες οι πέργκολες. Διότι στην απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δεν διευκρινίζεται ποιο είναι το σημείο που θα ξεκινήσουν τα τραπεζοκαθίσματα σε σχέση με τα καταστήματα και ποιο είναι το σημείο που θα καταλήξουν. Και αυτό θα πρέπει να μείνει ως έχει.

Απλά το μόνο που θα μπορούσε να αλλάξει είναι το πλάτος, επειδή θα μπορούν να παίρνουν για τραπεζοκαθίσματα το 70% των προσόψεών τους , ή κατ'εξαίρεση το 100% εφόσον υπάρχουν διάδρομοι. Η πολιτική βέβαια είναι το 70% ώστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος και για τα παιδιά και για τους διερχόμενους..

Σε σχέση με την ίδια πλατεία ο κ. Γ. Κωνσταντέλλος τόνισε ότι θα πρέπει να εντάξουμε στο κείμενο μια φράση ή ένα σχεδιάγραμμα όπου θα ορίζεται ότι δεν θα καταλαμβάνεται με τραπεζοκαθίσματα ο ελεύθερος χώρος της «Πλατείας Ιμίων», η Esplanada ο χώρος περιπάτου. Δηλαδή δεν θα έχουμε τραπεζοκαθίσματα στη ρυμοτομική γραμμή της κάτω πλευράς της πλατείας στο τμήμα από τις πέργκολες μέχρι την κάτω πλευρά. Να συνεχίσει να παραμείνει ανοικτός ο χώρος. Εκεί που θα έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε άδεια τραπεζοκαθισμάτων θα είναι στις διαστάσεις και στο εύρος που έχουν σήμερα οι πέργκολες στο πάνω μέρος της πλατείας.

Μερική τροποποίηση της 2012/99

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

- Οδός Αγ. Παντελεήμονος: από οδό Ερμού (συμπεριλαμβανομένου και του κτιρίου επί της οδού Ερμού 1 & Αγ. Παντελεήμονος) έως οδό Πανός

- Πλατεία Νυμφών: εξαιρουμένου του τμήματος της επί της οδού Ιάσωνος και της οδού Ερμού.

- Πλατεία Αίγλης: σε τμήμα του προσώπου της επί της οδού Απόλλωνος

- Πλατεία 24ης Ιουλίου : Είναι η πλατεία του Δημαρχείου, όπου όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και δημοπρατηθεί το αναψυκτήριο θα πρέπει να πάρει και τραπεζοκαθίσματα στον εξωτερικό του χώρο όπου κάθονται εκεί οι γονείς για να παρακολουθούν τα παιδάκια τους που παίζουν στην παιδική χαρά.

Και στις τρείς Δημοτικές Κοινότητες

Και στις τρείς (3) Δημοτικές Κοινότητες είναι δυνατό να χορηγηθεί άδεια χρήσης- κατάληψης, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, πέραν των πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και σε χώρους (π.χ. τμήματα αιγιαλού, παραλίας και εκτός σχεδίου χώρους) η χρήση ή η απλή χρήση των οποίων έχει παραχωρηθεί ( ή ήδη χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα) ή ήθελε παραχωρηθεί στο μέλλον νομοτύπως από τρίτους (Ε.Ο.Τ., Ε.Τ.Α, Κτηματική Υπηρεσία κλπ) στο Δήμο μας, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο.

Πριν τη χορήγηση άδειας για χρήση-κατάληψη χώρων, οι οποίοι είναι παράκτιοι ή γενικότερα βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως, θα προηγείται εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίζει για την παραχώρηση ή μη, της χρήσης των χώρων αυτών. Η ανανέωση χορηγηθείσας άδειας, για χρήση-κατάληψη όλων των χώρων του παρόντος άρθρου, θα γίνεται με απόφαση Δημάρχου χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από την κατάθεση αίτησης από τον ενδιαφερόμενο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τα οποία θα διαπιστώνεται ότι δεν έχει γίνει οποιαδήποτε αλλαγή σε όσα αναφέρονται στην άδεια.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Γενικά

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

Προϊστάμενος:: Μερόπη Μοσχογιάννη

Τηλ. επικοινωνίας 213 2020054

E-mail Γραφείου  JLIB_HTML_CLOAKING

 


Κοινόχρηστοι χώροι

Τέλη και πρόστιμα κοινόχρηστων Χώρων

Αυθαίρετη χρηση - κυρώσεις - πρόστιμα

Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δημάρχου (ΣτΕ 766/87, 767/87 No Β 1990 σελ. 739), καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας (άρθρο 13 παρ. 15 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 παρ. 5

του Ν. 1828/89 και το άρθρο 6 του Ν. 1900/90, με απόφαση του Δημάρχου, καταλογίζεται σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο το οποίο, είτε σχετίζεται με το αναλογούν τέλος, είτε είναι αυτόνομο, υπολογίζεται ως εξής:

α. Σε κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι έχουν καθοριστεί με τον παρόντα κανονισμό ως χώροι που δύνανται να παραχωρηθούν για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, καταλογίζεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του αναλογούντος τέλους χρήσης (εκτός από το αναλογούν τέλος).

β. Σε κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι ΔΕΝ έχουν καθοριστεί με τον παρόντα κανονισμό ως χώροι που δύνανται να παραχωρηθούν για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, που καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.

γ. Αν συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται η αυθαίρετη χρήση, επιβάλλονται κάθε φορά, και μέχρι δύο (2) φορές, τα ως άνω πρόστιμα. Αν εξακολουθεί η παράβαση, ο Δήμος εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερών, με τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων (συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζοκαθισμάτων), με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής, και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, που καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.

Αν η παράβαση συνίσταται σε υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας χρήσης-κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, η ανωτέρω άδεια αφαιρείται υποχρεωτικά.

Εκτός του χρηματικού προστίμου, για την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου καθώς και τη χρήση καθ' υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, ο υπόχρεος έχει και ποινικές ευθύνες και τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 13 παρ. 15 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).

Σε περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών επί κοινοχρήστων χώρων :

Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά και σκιάδια που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή-κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

α.Στις περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών, ο Δήμος προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και επιβάλλει τα αναλογούντα πρόστιμα.

β. Με ευθύνη του Δήμου, η αρμόδια υπηρεσία εφαρμόζει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών, τη διαδικασία χαρακτηρισμού και άμεσης κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών επί κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόμιο, πεζόδρομο, πλατεία, κλπ) και ειδοποιεί εγγράφως τον αυθαιρετούντα, τον οποίο καλεί εντός τακτής προθεσμίας να απομακρύνει την αυθαίρετη κατασκευή.

γ. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται για την άμεση κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών σε συνεννόηση με άλλους συναρμόδιους φορείς.

δ. Το συνολικό κόστος αποκατάστασης (αν δεν το κατεδαφίσει άμεσα ο αυθαιρετών) και των προστίμων προωθείται στην Οικονομική υπηρεσία για βεβαίωση και είσπραξη από τον αυθαιρετούντα.

ε. Ρητά αναφέρεται ότι ο Δήμος και οι υπηρεσίες του δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή διακοπή παροχών που μπορεί να είναι επακόλουθες της αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου και η απόδοσή του στο Δήμο προς χρήση των δημοτών και επισκεπτών.

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, από τη Δημοτική Αστυνομία ή την ΕΛ.ΑΣ., θα επιλαμβάνεται η Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου και θα εφαρμόζοντα τα όσα προβλέπονται από το Ν. 1337/83 «περί αυθαιρέτων κατασκευών» και θα επιβάλλονται πρόστιμα στους παραβάτες, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4, σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στο 6/21-8-1998 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 195 Α'), τα οποία θα συνεχίζουν να επιβάλλονται κάθε χρόνο, εφόσον συνεχίζεται η διατήρηση της αυθαίρετης κατασκευής, άρθρα 2 και 3 του παραπάνω νόμου, ενώ οι κατασκευές κρίνονται κατεδαφιστέες, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ίδιου Ν. 1337/1983.

Αν δεν συμμορφωθεί ο παραβάτης, ως προς τις αυθαίρετες κατασκευές, δεν χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και ο Δήμος προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειμένου. Αν οι αυθαίρετες κατασκευές γίνουν μετά την χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, ανακαλείται άμεσα η άδεια και αφαιρούνται τα υπάρχοντα αντικείμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού αρμοδιότητα έχουν:

- Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία εισηγείται σχετικά με τις αιτούμενες άδειες.

- Η Δημοτική Αστυνομία, η οποία ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και γνωστοποιεί τις παραβάσεις, που τυχόν εντοπίζει, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και σε άλλες Δημόσιες Αρχές.

- Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη γνωμοδότηση και εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν. 1577/85, όπως αυτός ισχύει, στις περιπτώσεις που απαιτείται.

- Η Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου, για τον έλεγχο των κατασκευών και την επιβολή προστίμων αυθαιρέτων.

- Ο Δήμαρχος, για την χορήγηση και ανανέωση των αδειών χρήσης-κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, την ανάκλησή τους και την επιβολή των, κατά τον νόμο, προστίμων, ευθύς ως κοινοποιηθούν σ' αυτόν αρμοδίως οι σχετικές εκθέσεις αυτοψίας- βεβαιώσεις των παραβάσεων από τις υπηρεσίες ελέγχου του Δήμου.

- Τέλος, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, παρακολουθεί κατά νόμο (άρθρο 63 περίπτωση α του Ν. 3852/2010), την εκτέλεση της παρούσας κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ενημέρωση των υπόχρεων

Αντίγραφο του παρόντος Κανονισμού να δοθεί σε όλες τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από το αρμόδιο τμήμα χορήγησης των αδειών αυτών με αποδεικτικό επίδοσης, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι (υπόχρεοι).

Μεταβατικές Διατάξεις

Από την δημοσίευση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν οι κανονιστικές αποφάσεις με παρόμοιο περιεχόμενο των πρώην Δήμων και ήδη Δημοτικών Ενοτήτων Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης.

Ο παρών κανονισμός συντάχτηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και την κρατούσα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οποιαδήποτε μεταβολή τυχόν επέλθει, μετά την ψήφισή του, στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις άδειες παραχώρησης της χρήσης κοινόχρηστων χώρων, που χορηγούν οι Δήμοι, και τις επ' αυτών (των χώρων) κατασκευές ή και τις χρήσεις γης (το οποίο και παρατίθεται αναλυτικά ανωτέρω στο άρθρο 2), θα κατισχύει της διάταξης ή των διατάξεων του κανονισμού, με τις οποίες θα έρχεται σε αντίθεση, και θα εφαρμόζεται απαρέγκλιτα, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 99/2012