Αποφάσεις της 24ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (18.12.2017)

Συνημμένα Αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 577/2017
Θέμα 1ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 578/2017
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τροποποίησης χρήσεων γης οικοπέδου ιδιοκτησίας Ο.Σ.Κ. στο Ο.Τ. 15 από κατοικία σε χώρο σχολείου.

Αριθ. Απόφασης: 579/2017
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Μελέτη Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου οδών Ποσειδώνος - Βασ. Παύλου”.

 Αριθ. Απόφασης: 580/2017
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 581/2017
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 582/2017
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PRODESA.

 Αριθ. Απόφασης: 583/2017
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση για τοποθέτηση υπόγειας εγκατάστασης υγραερίου σε Κ.Χ. σε μισθωμένο Δημοτικό Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Δ.Κ. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 584/2017
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δημιουργίας τραπεζικού λογαριασμού για την υλοποίηση του Υποέργου (Α/Α) “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002708.

Αριθ. Απόφασης: 585/2017
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Αποδοχή ανταποδοτικών τελών Λαϊκών Αγορών οικ. έτους 2016, που αφορούν τέλη καθαριότητας κοινοχρήστου χώρου.

Αριθ. Απόφασης: 586/2017
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών – υπηρεσιών συντήρησης επέκτασης και αναβάθμισης προγραμμάτων.

 Αριθ. Απόφασης: 587/2017
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 588/2017
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Δημοπράτηση για την εκμίσθωση ακινήτου (περιπτέρου) στον κοινόχρηστο χώρο επί της Λεωφ. Καραμανλή 18 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 589/2017
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση της υπ. αρ. 395/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Κατασκευή αθλητικών χώρων” στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 590/2017
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια τράκτορα”.

Αριθ. Απόφασης: 591/2017
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και έγκριση διάθεσης - δέσμευσης πίστωσης για τη “Διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών του Δήμου μας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2017.

 Αριθ. Απόφασης: 592/2017
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Κηποτεχνικές αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 593/2017
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση απευθείας ανάθεσης για τη συντήρηση - επέκταση και αναβάθμιση των λογισμικών προγραμμάτων του Δήμου (εφαρμογή διοικητικών υπηρεσιών για μισθοδοσία).

 Αριθ. Απόφασης: 594/2017
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθ. Απόφασης: 595/2017
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθ. Απόφασης: 596/2017
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 529/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 605/2017
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους. (52800/13.12.2017)

Αριθ. Απόφασης: 606/2017
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους. (52798/13.12.2017)

 Αριθ. Απόφασης: 608/2017
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία με την επωνυμία “Σ. Καλοπίσης του Γεωργίου & Σια Ε.Ε.” με διακριτικό τίτλο “Εxotic tan solarium” για τον διασκορπισμό διαφημιστικών φυλλαδίων εμπρός από το Ξενοδοχείο “Αρμονία”, επί της οδού Απόλλωνος αρ. 2 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2015.

Αριθ. Απόφασης: 610/2017
Θέμα 34ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πραξιτέλους αρ. 6, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.