Αποφάσεις της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (04.12.2017)

Συνημμένα Αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 537/2017
Θέμα 1ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017.

 Αριθ. Απόφασης: 538/2017
Θέμα 2ο  Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 539/2017
Θέμα 3ο  Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη εκ νέου απόφασης για την απ’ ευθείας αγορά οικοπέδου επί των οδών Θέμιδος και Απόλλωνος στην περιοχή Βάρκιζα στην Δ.Ε. Βάρης, μετά από τελική επιμέτρηση του ακινήτου από την Τεχνική Υπηρεσία.

 Αριθ. Απόφασης: 540/2017
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για άσκηση παρέμβασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Αριθ. Απόφασης: 541/2017
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου ως τακτικού μέλους, με τον αναπληρωτή του, της Διοικούσας Επιτροπής Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) του Κέντρου Υγείας Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 542/2017
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Κατανομή ποσού 81.640,64 € από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 543/2017
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Κατανομή (Δ΄2017) ποσού 62.236,50 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 544/2017
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 545/2017
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με τίτλο “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 Αριθ. Απόφασης: 546/2017
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί αποδέσμευσης ή μη του 75% των εκτάκτων ανειδίκευτων εσόδων του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 547/2017
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφές τιμολογίων παρελθόντων ετών.(50214/29.11.2017)

Αριθ. Απόφασης: 548/2017
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή των αξιώσεων κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους.(50212/29.11.2017)

 Αριθ. Απόφασης: 549/2017
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση α)πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Συντήρηση – Ανακατασκευές σχολικών συγκροτημάτων” έτους 2014-15 συμβατικού ποσού 435.000,00€ με ΦΠΑ και β) επιλογή με κλήρωση ενός δημοτικού συμβούλου ως τακτικού μέλους της ανωτέρω επιτροπής, με τον αναπληρωτή του.

Αριθ. Απόφασης: 550/2017
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο “Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 551/2017
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Συμπληρώσεις υφιστάμενων δικτύων Ομβρίων”.

Αριθ. Απόφασης: 552/2017
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης το έργου με τίτλο “Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 553/2017
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Ανάδειξη Ιερού Ναού Κοιμητηρίου & εξωραϊσμός περιβάλλοντος χώρου”.

Αριθ. Απόφασης: 554/2017
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 555/2017
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων”.

Αριθ. Απόφασης: 556/2017
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δημοτική Οδοποιία 2017».

Αριθ. Απόφασης: 557/2017
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή αθλητικών χώρων, πολιτιστικών αιθουσών & παιδικών σταθμών του Δήμου».

Αριθ. Απόφασης: 558/2017
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή, προσθήκη και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό πολυχώρο διώροφου κτηρίου της οδού Βασ. Παύλου 51, Ο.Τ. 25 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 559/2017
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση υφιστάμενων δημοτικών κοιμητηρίων”.

Αριθ. Απόφασης: 560/2017
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Υλικοτεχνικές παρεμβάσεις αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας”.

Αριθ. Απόφασης: 561/2017
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες Διοίκησης/Ανάπτυξης/Κατάρτισης/Αξιολόγησης και εποπτείας Διακρατικού Έργου BENEFIT AS YOU SAVE (BAS).

Αριθ. Απόφασης: 562/2017
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 563/2017
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο “Κατασκευές – Ανακατασκευές πεζοδρομίων”.

Αριθ. Απόφασης: 564/2017
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο “Ανάπλαση Δημοτικών Κοιμητηρίων”.

Αριθ. Απόφασης: 565/2017
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση α) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο “Δημοτική Οδοποιία – Κατασκευή & Συντήρηση οδών – Επισκευή τσιμεντοδρόμων και β) της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Αριθ. Απόφασης: 566/2017
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 567/2017
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Μερική επιστροφή ποσού που αφορά τέλος ελλιμενισμού οικονομικού έτους 2013, λόγω εσφαλμένης χρέωσης.

Αριθ. Απόφασης: 568/2017
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν της εταιρείας “Logismos” λόγω λανθασμένης είσπραξης για παράβαση κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Αριθ. Απόφασης: 569/2017
Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν, από είσπραξη δαπάνης κατασκευής αγωγού αποχέτευσης πρώην Δήμου Βούλας στο όνομα του κ. Π. Βαφειάδη.

Αριθ. Απόφασης: 570/2017
Θέμα 34ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού 240,00€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν λόγω λανθασμένης είσπραξης για έκδοση άδειας χρήσης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με τοποθέτηση προστατευτικής περίφραξης, επί της οδού Καρπάθου 8, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 571/2017
Θέμα 35ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή οφειλής ποσού, που αφορά τέλος και πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση – κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με τοποθέτηση κάδου αδρανών υλικών, από την εταιρεία Μονογυιός Θεοχάρης & Σία Ε.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 572/2017
Θέμα 36ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(49816/28-11-2017)

Αριθ. Απόφασης: 573/2017
Θέμα 37ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(49815/28-11-2017)

Αριθ. Απόφασης: 574/2017
Θέμα 38ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(49819/28-11-2017)

Αριθ. Απόφασης: 575/2017
Θέμα 39ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(48319/20-11-2017)

Αριθ. Απόφασης: 576/2017
Θέμα 40ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μεγ. Σπηλαίου, στην Δ.Ε. Βάρης.