Εργασία - Προσλήψεις

Εργασία - Προσλήψεις (12)

Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένες τις Προσλήψεις - Θέσεις εργασίας που ανακοινώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους από τον ΟΑΕΔ με 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης

113 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Σχετικά :

Aνακοίνωση Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης     ΟΑΕΔ 1     ΟΑΕΔ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 έτη

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο

Βούλα, 3-3-2015

Αριθ. πρωτ. : 8192

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Κοινό

Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 18

Τ.Κ.: 166 73 Βούλα

Πληροφορίες: Ε. Φρακτοπούλου

Τηλ.: 2132020141

Fax: 2132020159

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

   

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 77 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”

2. Τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν.4257/2014

Γνωστοποιεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 έτη
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
Βούλα, 13-10-2014
Αριθ. πρωτ. : 50460
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Κοινό

                                    

Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 18
Τ.Κ.: 166 73 Βούλα

Πληροφορίες: Ε. Φρακτοπούλου
Τηλ.: 2132020197
Fax:
2132020159
E-mail:
JLIB_HTML_CLOAKING

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1)  ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL