Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στις Στρατολογικές Υπηρεσίες

Ανακοίνωση

 

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλοςκατόπιν του με αριθμ. Φ.437/1/26449/2017 εγγράφου της Στρατολογικής υπηρεσίας Αττικής, Τμήμα 2ο, ανακοινώνει ότι:

Α. Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2000 (ανήκοντες στην κλάση 2021) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο απογραφής στις Στρατολογικές Υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες προξενικές αρχές από 02 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Μαρτίου 2018, και θα πρέπει να έχουν μαζί τους απαραίτητα :

 

(1) το Δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή το ελληνικό διαβατήριο τους ή εφόσον στερούνται αυτών, Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε μητρώο αρρένων.

(2) Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ

(3) Βεβαίωση ΑΜΚΑ, η οποία εκδίδεται από τον δικτυακό τόπο www.amka.gr, καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων στο Δελτίο απογραφής είναι υποχρεωτική.

- Επιπρόσθετα, για την επίτευξη ταχύτερης και πληρέστερης επικοινωνίας, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν κατά την κατάθεση του Δελτίου απογραφής την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (Email).

- Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό θα απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές μέσω του δικτυακού τόπου (www.stratologia.gr), υποχρεούμενοι να προσκομίσουν, εφόσον δεν διαθέτουν κάποιο από τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Οι Προξενικές αρχές υποχρεούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά τα Δελτία Απογραφής στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες

- Οσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, από τις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

- Η κατάθεση του δελτίου απογραφής μπορεί να γίνει και μέσω πληρεξούσιου.

- Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώνουν στην Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών (www.stratologia.gr) Αποδεικτικό κατάθεσης ΔΕ πληκτρολογώντας τον Στρατολογικό αριθμό τους ή τον αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

Β. Όσοι δεν τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις :

(1) Ενός (1) μήνα πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου απογραφής.

(2) Δύο (2) μηνών πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση μη υποβολής Δελτίου απογραφής

(3) Τριών (3) μηνών πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

Γ. Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι) προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν μέχρι την καθορισμένη προθεσμία από την παράγραφο (Α) της παρούσας, να υποβάλουν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.

Δ. Όσοι διαμένουν στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ή είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων αυτού και επιλέξουν να καταθέσουν δελτίο απογραφής στην Στρατολογική Υπηρεσία Αττικής (ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 2-ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΥΦ - ΤΑΥΡΟΣ) και από ώρες 08.00 μέχρι 14.00 θα πρέπει να παρουσιαστούν σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα τις ακόλουθες ημερομηνίες :

 

ΗΜΕΡ. ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛ/ΝΗΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

16 ΙΑΝ 2018 ΤΡΙΤΗ (ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ) Α-Μ

17 ΙΑΝ 2018 ΤΕΤΑΡΤΗ (ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ) Ν-Ω

18 ΙΑΝ 2018 ΠΕΜΠΤΗ (ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ) Α-Μ

19 ΙΑΝ 2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ) Ν-Ω

22 ΙΑΝ 2018 ΔΕΥΤΕΡΑ (ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ) Α-Μ

23 ΙΑΝ 2018 ΤΡΙΤΗ (ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ) Ν-Ω

 

Από 15 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου 2018 (πλην Σαβ. και Κυρ.) καλούνται να περάσουν όσοι δεν πέρασαν με τις ημερομηνίες των δήμων τους.