K2_MONPMEESTE_MAY+0300RMAY_SHORTPMEEST_1C2

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΖ “ΑΣΤΕΡΑ” ΒΟΥΛΙΑΓΜΈΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 8 ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ 16 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΖ “ΑΣΤΕΡΑ” ΒΟΥΛΙΑΓΜΈΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 8 ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ 16 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.         α) του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87)

β) του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄114)

γ) του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α΄285)

δ) του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων » (Α΄77)

2.         Την υπ’ αριθ. 17/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης.

3.          Την υπ’ αριθ. 231/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4.         Το από 26/4/2016 σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας

5.         Το γεγονός ότι τμήμα του παραλιακού χώρου έναντι πλαζ “ΑΣΤΕΡΑ” στη περιοχή της Βουλιαγμένης προσφέρεται για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.

6.         Τις ανάγκες του Δήμου

 

ΑΡΘΡΟ 1

Περιγραφή του ακινήτου

Τμήμα του παραλιακού χώρου έναντι πλαζ “ΑΣΤΕΡΑ” στη περιοχή της Βουλιαγμένης για τοποθέτηση 8 ομπρελών και 16 καθισμάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία φανερή και προφορική θα διεξαχθεί την 24/5/2016, ώρα 12.00, στο Δημοτικό κατάστημα Βούλας, (Λεωφ. Κ. Καραμανλή αρ. 18) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω ημερομηνία έχουν προγραμματισθεί να διενεργηθούν και άλλες δημοπρασίες και κατά την ορισθείσα ώρα έναρξης δεν έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη δημοπρασία, θα παρατείνεται η ώρα έναρξης της συγκεκριμένης δημοπρασίας, από την Επιτροπή, για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο. Η απόφαση για την παράταση θα καταχωρείται  στα πρακτικά.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

α. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε  προσφορά, η οποία πρέπει να διαφέρει τουλάχιστον κατά εκατό (100 €) ευρώ και πλέον της τελευταίας προσφοράς είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταβιβάζεται από τον ένα στον άλλο, δηλαδή από τον πρώτο  στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

β. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

γ. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καθίσταται υπεύθυνος με αυτόν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια μίσθωσης

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα δύο (2) έτη και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Μετά τη λήξη αυτής, ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τον εκμισθωμένο χώρο στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ελεύθερο κατά χρήση.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβληθεί εφάπαξ στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, με την υπογραφή της σύμβασης, απ’ όπου θα λαμβάνεται σχετική έγγραφη απόδειξη που θα αποτελεί και το μόνο αποδεικτικό μέσο πληρωμής. Το επόμενο έτος το μίσθωμα θα καταβληθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο της μισθωτικής περιόδου.

Μετά τη λήξη του πρώτου έτους της μίσθωσης, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τον ∆είκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.

Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος αποτελεί λόγο καταγγελίας λύσης της σύμβασης και κατάπτωσης της εγγύησης υπέρ του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €).

 

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα αρμόδια κατά νόμο όργανα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαίωμα συμμετοχής

Α. ∆ικαίωμα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.

Για την συµµετοχή στη δηµοπρασία θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. α. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:       Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας. 

     β. Σε περίπτωση νομικού προσώπου:

i) Οι Ανώνυμες Εταιρείες, παραστατικό εκπροσώπησης από µέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, εφοδιασµένο µε πρακτικό, στο οποίο, εκτός από την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα αναφέρεται και το πλήρες ονοµατεπώνυµο του εκπροσώπου, καθώς και επίσηµα αποσπάσµατα πρακτικών ∆.Σ. και Γ.Σ. ή ΦΕΚ, ή πιστοποιητικό /βεβαίωση του ΓΕΜΗ από τα οποία θα προκύπτει το νοµότυπο της συγκρότησης και λήψεως της εξουσιοδοτικής αποφάσεως από το ∆.Σ

ii) Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, η Ομόρρυθμη Εταιρεία και η  Ετερόρρυθμη Εταιρεία εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

iii) Οι Κοινοπραξίες παραστατικό εκπροσώπησης από κοινό εκπρόσωπο τον οποίο εξουσιοδοτούν µε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλα τα µέλη της Κοινοπραξίας

v) Οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εφοδιασμένο με νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο του Καταστατικού σύστασης µε τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει µε σφραγίδες ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό /βεβαίωση του ΓΕΜΗ για την σύσταση.

2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων αξίας ίσης προς το 1/6 του ετήσιου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς µισθώµατος ήτοι ποσό εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα επτά  λεπτών (666,67€) και η οποία µε τη λήξη της δηµοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόµενους εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει στην Υπηρεσία του ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης µέχρι την κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας.

3. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης περί µη οφειλής του συµµετέχοντος (ομοίως και για τους υπόλοιπους εταίρους αν είναι εταιρεία).

4.Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας

5. Αποδεικτικό Ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο (∆ΟΥ)

6. Πιστοποιητικό από την αρµόδια δικαστική αρχή περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης κατάστασης του φυσικού προσώπου ή της εταιρείας  σε ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού.

7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

8. Αντίγραφο (επικυρωµένο) της άδειας παραµονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών Ε.Ε. ή άδεια παραµονής αν έχουν ιθαγένεια κράτους µέλους.

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 τον συµµετέχοντα ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα.

10. Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής θα τα προσκομίσει σε αντίγραφα, τα οποία θα έχουν εκδοθεί πρόσφατα και σε περίπτωση επιλογής του θα τα προσκομίσει σε πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα.

 

Β. Δεν θα γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία:

α) όποιοι πλειοδότες και εγγυητές έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δημοπρασία του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, εντός της τελευταίας πενταετίας,

β) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν εκπληρώσει κατά το παρελθόν αυτά ή τυχόν μέλη τους, τις συμβατικές τους υποχρεώσεις προς τον Δήμο.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Ο εγγυητής υποχρεούται να προσκομίσει:

α) φορολογική ενημερότητα, β) αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), γ) αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος, δ) βεβαίωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του, ε) απόσπασμα ποινικού μητρώου, στ) ασφαλιστική ενημερότητα  και ζ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Επιπλέον ο εγγυητής δύναται να προσκομίσει κάθε στοιχείο από το οποίο θα αποδεικνύεται η φερεγγυότητά του, στην Επιτροπή, όπως εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα ποσού ίσου με το ύψος της εγγυητικής επιστολής του πλειοδότη.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

 

ΑΡΘΡΟ 11

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος ο μισθωτής – πλειοδότης υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  ποσού ίσου με το ετήσιο επιτευχθέν μίσθωμα,  για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

Η ως άνω αναφερόμενη εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης  και την πλήρη τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 12

Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, ή με την οποιοδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασης  να παραδώσει το μίσθιο χωρίς ειδοποίηση στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Δαπάνες που ενήργησε στο μίσθιο δεν αναζητούνται.

Η μίσθωση ρητά εξαιρείται της προστασίας του π.δ 34/1995 «Περί εμπορικών μισθώσεων».

Σε περίπτωση που ο μισθωτής, για οποιοδήποτε λόγο, δεν παραδίδει στο Δήμο τη χρήση του μισθίου κατά τη συμφωνηθείσα λήξη της μίσθωσης ή κατά την για οποιαδήποτε αιτία λύση της και για όσο χρόνο εξακολουθεί να αρνείται την παράδοση της χρήσης, υποχρεούται να καταβάλλει στο Δήμο αποζημίωση ίση με το 1/12 του ύψους του μισθώματος, που κατέβαλε κατά το τελευταίο έτος, για κάθε μήνα καθυστέρησης, ως αποζημίωση χρήσης.

Η λήξητης σύμβασης χωρεί αυτοδικαίως λόγω θανάτου ή νομικής ανικανότητας του μισθωτή. Στους κληρονόμους του μισθωτή δεν αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα, γιατί πρόκειται περί μισθώσεως ιδιαιτέρου δικαιώματος σε κοινόχρηστο χώρο και το δικαίωμα αυτό είναι προσωποπαγές.

 

ΑΡΘΡΟ 13

Περιορισμοί ως προς τη μίσθωση

Σιωπηρή παράταση της μίσθωσης απαγορεύεται.

Επίσης απαγορεύεται ρητώς επί ποινή αποβολής η σιωπηρά αναμίσθωση υπεκμίσθωση του μίσθιου.

Η πρόσληψη συνεταίρου με οποιαδήποτε μορφή εταιρείας, καθώς και η μερική ή ολική, τροποποίηση ή μεταβίβαση σε άλλον κάθε δικαιώματος στον μισθωμένο χώρο, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή

 

ΑΡΘΡΟ 14

Υποχρεώσεις μισθωτή

α΄. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Για το σκοπό αυτό οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως στο Δήμο κάθε τυχόν προσβολή των δικαιωμάτων του και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε πολύ καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημία, την οποία θα υποστεί από την παράβαση των υποχρεώσεων της μίσθωσης.  Ο μισθωτής δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το μίσθιο για διαφορετικό σκοπό από αυτόν που έχει συμφωνηθεί.

β΄. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί το σχέδιο που επισυνάπτεται με τη διακήρυξη. Η αγορά και η τοποθέτηση των ομπρελών και καθισμάτων (ξαπλωστρών) θα γίνει με δαπάνες του μισθωτή. Οι ομπρέλες θα είναι κατασκευασμένες από ξύλο και σύμφωνες με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Οι καρέκλες (ξαπλώστρες) απαγορεύεται να είναι πλαστικές.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση μεγαλύτερου αριθμού ομπρελών και καθισμάτων (ξαπλωστρών) από αυτόν που ρητά καθορίζεται. Σε περίπτωση διαπίστωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι ο ανάδοχος έχει τοποθετήσει μεγαλύτερο αριθμό ομπρελών από τον προβλεπόμενο, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00€) για κάθε μία ομπρέλα που τοποθετείται επιπλέον και πέραν του επιτρεπόμενου αριθμού ομπρελών.

γ΄. Ο μισθωτής υποχρεούται να τοποθετήσει ξύλινα δοχεία απορριμμάτων, τουαλέτα και αποδυτήρια σε ξύλινο πλαίσιο, τα οποία θα τύχουν της έγκρισης των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί την καθαριότητα τόσο του χώρου του όσο και του ενδιάμεσου ελεύθερου αυτών, καθώς και των τουαλετών και αποδυτηρίων, που θα εξυπηρετούν την περιοχή δραστηριότητάς του, µε δική του ευθύνη και έξοδα. Οι τουαλέτες θα είναι λυόμενες εφόσον υπάρχουν εγκαταστάσεις αποχέτευσης ή εάν δεν υπάρχουν χημικές.

Ο μισθωτής υποχρεούται να καθαρίζει, συντηρεί, αναζωογονεί και εμπλουτίζει τον παραλιακό χώρο με άμμο και γενικότερα να προστατεύει το παράκτιο περιβάλλον του ανωτέρω παραλιακού χώρου καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Για όλες τις ενέργειες του οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον Δήμο.

δ΄. Τυχόν ζηµιές θα επιβαρύνουν τον µισθωτή και η αποκατάστασή τους θα γίνει µε επίβλεψη του ∆ήµου.

ε΄. Στους χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών ισχύει το πλαφόν ανώτατης τιµής, των επτά ευρώ (7,00€), όσον αφορά την τιµή ενοικίασης του σετ οµπρέλας και δύο καθισµάτων προς τους χρήστες. Οι χρεώσεις θα πραγματοποιούνται από τις 08:00 μέχρι τις 18:00.

στ΄. Απαγορεύεται η οποιουδήποτε είδους κατασκευή εγκαταστάσεων πλην των αναφερομένων στην κείμενη νομοθεσία και αφού έχει προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση και σχετική άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

ζ΄. Επιπλέον ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να τοποθετήσει πινακίδα που θα κατασκευασθεί µε παραγγελία του ∆ήµου και δαπάνη του μισθωτή- πλειοδότη, όπου θα αναγράφονται: α) η θέση  β) το ονοματεπώνυμο του μισθωτή γ) ο αριθμός των ομπρελών και καθισμάτων δ) η ανώτερη τιμή ενοικίασης και ε) ώρες χρέωσης.

η΄. Οποιοσδήποτε έχει καταλάβει αυθαίρετα συγκεκριμένο τμήμα αιγιαλού ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα του κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού, θα αποκλείεται της συμμετοχής, στον διαγωνισμό εκμίσθωσης.

θ΄. Ο μισθωτής, υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες κάθε φορά κανόνες υγιεινής και να συμμορφώνεται απολύτως προς τις υποδείξεις του Δήμου, της Αστυνομικής Αρχής και του Υγειονομικού επόπτου αναφορικά με την καθαριότητα, την τάξη, την ευπρέπεια του παραπάνω χώρου καθώς και των σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, αστυνομικής διατάξεως και κάθε άλλης ειδικής νομοθεσίας.

ι΄. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σοβαρή παράβαση ρύπανσης, αλλοίωσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος τότε αυτή θα συνιστά παράβαση ουσιώδους  όρου της σύμβασης και θα δίνεται στο Δήμο το δικαίωμα κατά την απόλυτη ευχέρεια και κρίση του, σωρευτικά ή μη, α) να καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, β) να εγείρει αγωγή αποβολής του αναδόχου καταγγέλλοντας την υπάρχουσα σύμβαση μίσθωσης και γ) να επιβάλλει πρόστιμο 1.000€ για κάθε παράβαση που θα διαπιστώνεται από τα αρμόδια όργανα.

ια΄. Στον παραλιακό χώρο επιτρέπεται η πώληση νερού, αναψυκτικών και λοιπών συναφών ειδών για την εξυπηρέτηση των λουομένων, με τοποθέτηση μεταβλητής ξύλινης κατασκευής (ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/7-4-2015) που δεν θα υπερβαίνει τα 15τμ, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος χώρος απέχει τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

ιβ΄. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία π.δ 23/2000 (Α΄18) ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί με έξοδά του, πιστοποιημένο ναυαγοσώστη με τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την προστασία των λουομένων. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στο Δήμο αντίγραφο της σύμβασης με τον ναυαγοσώστη, σε διαφορετική περίπτωση η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

ιγ΄. Απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε διαφήμισης χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δήμου.

ιδ΄. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πληρωμή όλων των εξόδων της σύμβασης των τελών χαρτοσήμου, νομικών εξόδων κ.λ.π. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης επίσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να πληρώνονται με την υπογραφή της σύμβασης.  Εάν η δημοπρασία γίνεται μετά από προηγούμενες άγονες δημοπρασίες οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο.

ιε΄. Ο μισθωτής υποχρεούται να λάβει γνώση των προϋποθέσεων του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’ 188) και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την απλή χρήση αιγιαλού - παραλίας.

ιστ΄. Ο ανάδοχος οφείλει να διασφαλίσει πρόσβαση στον παραλιακό χώρο στα ΑΜΕΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 15

Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ μισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή μείωση τoυ μισθώματoς ή και λύση της σύμβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ, αζημίως.

 

ΑΡΘΡΟ 16

Λοιπές διατάξεις

α) Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους.

β) Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, του Ν. 3859/2010 και του Ν. 3463/2006, όπως ισχύουν.

γ) Αποδεικνύεται ότι ο συμμετέχων από τη συμμετοχή του και μόνο στο διαγωνισμό, αναγνωρίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και δεν διατηρεί καμία επιφύλαξη.

δ) Ο Δήμος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθ΄ όλη τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου.

ε) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

  • την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης.
  • την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 17

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτή σε εμφανές σημείο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον τύπο, σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα.

ΑΡΘΡΟ 18

Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με τον τρόπο και για τις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 6 του π.δ 270/1981:

1.  Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν υπό του Δημάρχου εάν δεν παρουσιασθεί κατ` αυτήν πλειοδότης.

2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο λόγω ασυμφόρου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (2β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

 

ΑΡΘΡΟ 19

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:30 στη Διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18 Βούλα, Τηλέφωνα 2132020054 (Μερόπη Μοσχογιάννη) & 2132020012 (Μαρία Ράλλη), FAX 2132020089

 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 23/5/2016

 

Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81.

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ