K2_MONAMEESTE_MAY+0300RMAY_SHORTAMEEST_1C2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΜΟΛΟ ΕΝ ΠΛΩ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  10 T.M. ΣΤΟ ΜΟΛΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ “ΕΝ ΠΛΩ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

  1. α) του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87)

             β) του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και  

             Κοινοτήτων» (Α΄114)

            γ) του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των  

             όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των 

             δήμων και κοινοτήτων » (Α΄77)

  1. Την υπ’ αριθ. 230/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Την υπ’ αριθ. 18/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου.
  3. Το γεγονός ότι ο χώρος στο μόλο μπροστά από το “ΕΝ ΠΛΩ”, δεν χρησιμοποιείται από το Δήμο ούτε μισθώνεται σε ιδιώτη
  4. 5.    Τις ανάγκες του Δήμου

 

ΑΡΘΡΟ 1

Περιγραφή του ακινήτου

Ο προς εκμίσθωση δημοτικός χώρος 10τμ βρίσκεται στο μόλο μπροστά από το “ΕΝ ΠΛΩ”, όπως φαίνεται από το σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία φανερή και προφορική θα διεξαχθεί την 24/5/2016, ώρα 13.00 στο Δημοτικό κατάστημα Βούλας, (Λεωφ. Κ. Καραμανλή αρ. 18) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

α. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο  του πλειοδότη. Κάθε  προσφορά, η οποία πρέπει να διαφέρει τουλάχιστον κατά εκατό (100 €) ευρώ και πλέον της τελευταίας προσφοράς είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταβιβάζεται από τον ένα στον άλλο, δηλαδή από τον πρώτο  στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

β. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο  αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

γ Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καθίσταται υπεύθυνος με αυτόν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια μίσθωσης

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμα δύο (2) έτη, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου με πιθανή αναπροσαρμογή του μισθώματος .

Η μίσθωση δεν εμπίπτει στις εμπορικές μισθώσεις και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Μετά τη λήξη αυτής, ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τον εκμισθωμένο χώρο στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ελεύθερο κατά χρήση.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Η α΄ δόση το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και η β΄ δόση το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, απ’ όπου θα λαμβάνεται σχετική έγγραφη απόδειξη που θα αποτελεί και το μόνο αποδεικτικό μέσο πληρωμής.

Το πρώτο έτος της μισθωτικής περιόδου, η πρώτη δόση θα καταβληθεί με την υπογραφή της σύμβασης.

Μετά τη λήξη του πρώτου έτους της μίσθωσης, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τον ∆είκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.

 

Καθυστέρηση καταβολής μίας δόσης αποτελεί λόγο καταγγελίας λύσης της σύμβασης και κατάπτωσης της εγγύησης υπέρ του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς (μισθώματος) ορίζεται το ποσόν των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 €).

 

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω  μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα αρμόδια κατά νόμο όργανα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαίωμα συμμετοχής

Α. ∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. α. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:

Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας. 

    β. Σε περίπτωση νομικού προσώπου:

i)  Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, εφοδιασµένο µε πρακτικό, στο οποίο, εκτός από την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα αναφέρεται και το πλήρες ονοµατεπώνυµο του εκπροσώπου, καθώς και επίσηµα αποσπάσµατα πρακτικών ∆.Σ. και Γ.Σ. ή ΦΕΚ ή πιστοποιητικό /βεβαίωση του ΓΕΜΗ, από τα οποία θα προκύπτει το νοµότυπο της συγκρότησης και λήψεως της εξουσιοδοτικής αποφάσεως από το ∆.Σ

ii) Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, η Ομόρρυθμη Εταιρεία και η Ετερόρρυθμη Εταιρεία εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο µε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

iii) Οι Κοινοπραξίες εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο τον οποίο εξουσιοδοτούν µε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλα τα µέλη της Κοινοπραξίας

iv) Οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εφοδιασμένο με νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο του Καταστατικού σύστασης µε τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει µε σφραγίδες ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό /βεβαίωση του ΓΕΜΗ για την σύσταση.

2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων αξίας ίσης προς το 1/6 του ετήσιου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς µισθώµατος ήτοι ποσό χιλίων τριακοσίων τριάντα τριών  ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (1.333,33€) και η οποία µε τη λήξη της δηµοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζομένους εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει στην Υπηρεσία του ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης µέχρι την κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας.

3. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης περί µη οφειλής του συµµετέχοντος (ομοίως και για τους υπόλοιπους εταίρους αν είναι εταιρεία).

4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας

5. Αποδεικτικό Ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο (∆ΟΥ)

6. Πιστοποιητικό από την αρµόδια δικαστική αρχή περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης κατάστασης του φυσικού προσώπου ή της εταιρείας σε ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού.

7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

8.Αντίγραφο (επικυρωµένο) της άδειας παραµονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών Ε.Ε. ή άδεια παραµονής αν έχουν ιθαγένεια κράτους µέλους.

9.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος ότι σε περίπτωση επιλογής του θα προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για τα σκάφη για τυχόν αστική και επαγγελματική ευθύνη, προς τρίτους ύψους τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€).

10.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντα ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

 

Β. Δεν θα γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία:

α) όποιοι πλειοδότες και εγγυητές έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δημοπρασία του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, εντός της τελευταίας πενταετίας.

β) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν εκπληρώσει κατά το παρελθόν αυτές ή τυχόν μέλη τους, τις συμβατικές τους υποχρεώσεις προς τον Δήμο.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Ο εγγυητής υποχρεούται να προσκομίσει:

α) φορολογική ενημερότητα, β) αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), γ) αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος, δ) βεβαίωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του, ε) απόσπασμα ποινικού μητρώου, στ) ασφαλιστική ενημερότητα  και ζ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Επιπλέον ο εγγυητής δύναται να προσκομίσει κάθε στοιχείο από το οποίο θα αποδεικνύεται η φερεγγυότητά του, στην Επιτροπή, όπως εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα ποσού ίσου με το ύψος της εγγυητικής επιστολής του πλειοδότη.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης και έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού  και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται και οι δύο για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί τον χώρο εκμετάλλευσης θαλασσίων σπορ  με νόμιμη άδεια και την τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

ΑΡΘΡΟ 11

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος ο μισθωτής – πλειοδότης υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το ετήσιο μίσθωμα που θα έχει επιτευχθεί, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

Η ως άνω αναφερόμενη εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης  και την πλήρη τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 12

Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, ή με την οποιοδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασης  να παραδώσει το μίσθιο χωρίς ειδοποίηση στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Δαπάνες που ενήργησε στο μίσθιο δεν αναζητούνται.

Η μίσθωση ρητά εξαιρείται της προστασίας του π.δ 34/1995 “Περί εμπορικών μισθώσεων”.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν παραδίδει στο Δήμο τη χρήση του μισθίου κατά τη συμφωνηθείσα λήξη της μίσθωσης ή κατά την για οποιαδήποτε αιτία λύση της και για όσο χρόνο εξακολουθεί να αρνείται την παράδοση της χρήσης, υποχρεούται να καταβάλλει στο Δήμο αποζημίωση ίση με το 1/12 του ύψους του μισθώματος, που κατέβαλε κατά το τελευταίο έτος, για κάθε μήνα καθυστέρησης, ως αποζημίωση χρήσης.

Η λήξητης σύμβασης χωρεί αυτοδικαίως λόγω θανάτου ή νομικής ανικανότητας του μισθωτή. Στους κληρονόμους του μισθωτή δεν αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα, γιατί πρόκειται περί μισθώσεως ιδιαιτέρου δικαιώματος σε κοινόχρηστο χώρο και το δικαίωμα αυτό είναι προσωποπαγές.

ΑΡΘΡΟ 13

Περιορισμοί ως προς τη μίσθωση

Σιωπηρή παράταση της μίσθωσης απαγορεύεται.

Επίσης απαγορεύεται ρητώς επί ποινή αποβολής η σιωπηρά αναμίσθωση υπεκμίσθωση του μίσθιου.

Η πρόσληψη συνεταίρου με οποιαδήποτε μορφή εταιρείας, καθώς και η μερική ή ολική, τροποποίηση ή μεταβίβαση σε άλλον κάθε δικαιώματος στον μισθωμένο χώρο, απαγορεύεται χωρίς  προηγούμενη έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 14

Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση. Για το σκοπό αυτό οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως στο Δήμο κάθε τυχόν προσβολή των δικαιωμάτων του και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε πολύ καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημία, την οποία θα υποστεί από την παράβαση των υποχρεώσεων της μίσθωσης.  Ο μισθωτής δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το μίσθιο για διαφορετικό σκοπό από αυτόν που έχει συμφωνηθεί.

Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί το σχέδιο κάτοψης που επισυνάπτεται με τη διακήρυξη.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε διαφήμισης στον δημοπρατούμενο χώρο, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δήμου.

Ο μισθωτής προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου, υποχρεούται να  υποβάλλει φάκελο προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Δόμησης για να λάβει τη σχετική έγκριση. Οι εργασίες και οι τυχόν κατασκευές που θα πραγματοποιήσει καθώς και η τυχόν εκπόνηση μελετών, γίνεται με φροντίδα και δαπάνη του μισθωτή.  Μετά τη λήξη της σύμβασης αυτές θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου και στην κυριότητα και εκμετάλλευση του Δήμου. 

Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες κάθε φορά κανόνες και να συμμορφώνεται απολύτως προς τις υποδείξεις του Δήμου, των Λιμενικών και Αστυνομικών Αρχών, καθώς και των σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, και κάθε άλλης ειδικής νομοθεσίας.

Ο μισθωτής υποχρεούται να εφαρμόζει όλα τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές για την προστασία των λουομένων, αναλαμβάνοντας τις σχετικές δαπάνες

Ο μισθωτής οφείλει να έχει καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ανακοίνωση, σε ευδιάκριτο σημείο με τις τιμές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Απαγορεύεται η εναπόθεση εύφλεκτων υλικών ή άλλων αντικειμένων ικανών να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς στο μίσθιο καθώς επίσης και η τοποθέτηση μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων που προκαλούν θόρυβο ή κίνδυνο που μπορεί να ενοχλήσει τους περίοικους.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικές του δαπάνες στην τοποθέτηση παροχών κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ) από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει κάθε φόρο ή τέλος που σχετίζεται με τη λειτουργία του χώρου.

Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αστικά και ποινικά έναντι παντός τρίτου καθώς και του Δήμου για κάθε φθορά, ζημιά, βλάβη σε πράγματα ή πρόσωπα που θα προκληθεί. Προς τούτο υποχρεούται να έχει εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για τα σκάφη, για τυχόν αστική και επαγγελματική ευθύνη, προς τρίτους, ύψους τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€). 

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα που θα προκληθούν από τη λειτουργία του χώρου, γι αυτό και ο μισθωτής οφείλει να λάβει τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του.   

Τα τέλη χαρτοσήμου και τα  έξοδα δημοσίευσης  της διακήρυξης θα βαρύνουν τον μισθωτή και θα πρέπει να πληρώνονται με την υπογραφή της σύμβασης. Εάν η δημοπρασία γίνεται μετά από προηγούμενες άγονες δημοπρασίες οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον τελικό δικαιούχο.

Ο μισθωτής υποχρεούται να απασχολεί πιστοποιημένους προπονητές/εκπαιδευτές θαλασσίων αθλημάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο ανάδοχος θα έχει δυνατότητα ελλιμενισμού έως δύο επαγγελματικών σκαφών στον μόλο για την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει για τη σωστή σήμανση εντός της θάλασσας για την προστασία των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 15

Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ μισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή μείωση τoυ μισθώματoς ή και λύση της σύμβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ ή λόγω βλάβης από θεομηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία, μετά την κατακύρωση.

 

ΑΡΘΡΟ 16

Λοιποί όροι

α) Ο μισθωτής θα πρέπει να εγκαθίσταται μόνο εντός των ορίων του τμήματος (10τμ) που του έχει εκμισθωθεί, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο και μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη, χωρίς να αναιρείται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας.

β) Στις υποχρεώσεις του μισθωτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση καλαίσθητων κάδων απορριμμάτων, καλής κατασκευής, που θα πρέπει να τύχουν έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, των οποίων το περιεχόμενο θα αδειάζεται τακτικά για να μην ρυπαίνεται ο περιβάλλοντας χώρος. Στην περίπτωση που δεν τηρείται η απόλυτη καθαριότητα στο χώρο, ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη ευχέρεια και κρίση του, σωρευτικά ή μη, i) να καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ii) να εγείρει αγωγή αποβολής του αναδόχου καταγγέλλοντας την υπάρχουσα σύμβαση μίσθωσης και iii) να επιβάλλει πρόστιμο 1000€ για κάθε παράβαση που θα διαπιστώνεται από τα αρμόδια όργανα.

γ) Αποδεικνύεται ότι ο συμμετέχων από τη συμμετοχή του και μόνο στο διαγωνισμό, έχει επισκεφθεί το μίσθιο με δικό του μηχανικό, αναγνωρίζει την κατάσταση στην οποία αυτό βρίσκεται και δεν διατηρεί καμία επιφύλαξη. Ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση για πρόσθετες εργασίες βελτίωσης, διαρρύθμισης  έστω και αναγκαίας.

δ) Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να λάβουν γνώση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές.

ε) Ο Δήμος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθ΄ όλη τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου.

 

ΑΡΘΡΟ 17

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτή σε εμφανές σημείο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον τύπο, σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα.

ΑΡΘΡΟ 18

Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με τον τρόπο και για τις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 6 του π.δ 270/1981:

1.  Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν υπό του δημάρχου εάν δεν παρουσιασθεί κατ` αυτήν πλειοδότης.

2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο λόγω ασυμφό ρου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (2β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ'

 ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

 

ΑΡΘΡΟ 19

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:30 στη Διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18 Βούλα, Τηλέφωνα 2132020054 (Μερόπη Μοσχογιάννη) & 2132020012 (Μαρία Ράλλη), FAX 2132020089

 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 23/5/2016.

 

Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81.

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                                   

Νομός Αττικής                                                                              

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                       

 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Στη Βούλα σήμερα την  12η του μήνα – Μαΐου του έτους 2016 η υπογεγραμμένη κα Ιωάννα Βουρλιώτη τοιχοκόλλησα στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος,  αντίγραφο της   170/2016  απόφασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  που  αφορά:

 

 

Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου 10 τ.μ. στο μόλο μπροστά από το ¨ΕΝ ΠΛΩ” προς εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ

 

Η τοιχοκόλληση έγινε παρουσία των υπογεγραμμένων μαρτύρων :

 

      1.   Ασημακόπουλος Άγγελος

      2.   Μπιτέλης Δημήτριος

 

 

 

    Τοιχοκόλλησε   η                                                                 Οι Μάρτυρες

                                                       

                                                                                        

                                                                                              1. ------------------------

    -------------------------    

                                                                           

                                                                                              2. ------------------------