Προμήθειες

Προμήθειες και Διαγωνισμοί του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

K2_THUPMEESTE_SEPTEMBER+0300RSEPTEMBER_SHORTPMEEST_1C2

Τεύχος για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»

Σχετ.: Η υπ΄αριθμ. 220/2016  απόφαση Δημάρχου.

 

Καλούμετους ενδιαφερόμενους όπως καταθέσουν έγγραφες προσφορές γιατην  απευθείας ανάθεση- διαπραγμάτευση  και  την ανάδειξη αναδόχου, που αφορά την  παροχή υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» , μέχριτηνΤΕΤΑΡΤΗ28/9/2016 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου, στηδιεύθυνσηΛεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18, Βούλα, Τ.Κ. 16773.

 

Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με την υπ.αρ. 91/2016 Τεχνική Μελέτη και να ισχύει για χρονικό διάστημα 90 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών.

Η σχετική μελέτη διατίθεται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr.

 

Διευκρινήσεις  σχετικάτηνανωτέρωπαροχή υπηρεσίας, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα προμηθειών του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18, ΤΚ16673 Βούλα, Τηλέφωνα 2132020131, 2132019955).

 

 

ΕλληνικήΔημοκρατία

ΝομόςΑττικής

Δήμος                    

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Δ/νση Οικονομικών

Τμήμα Προμηθειών

 

Ταχ.Δ/νση: Κ.Καραμανλή18

Τ.Κ.: 16673 – ΒΟΥΛΑ

Πληροφ.:A.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τηλ.:  213 2019955

Fax:   213 2020059

e-mail:promithies@vvv.gov.gr

          

           

 

 

 

 

                 Χρόνοςδιατήρησης: 3 χρόνια

                     ΒαθμόςΑσφαλείας: Αδιαβάθμητο

                     Βούλα, 19-9-2016

                     Αριθ. Πρωτ.    37350

                     ΒαθμόςΠροτεραιότητας: κοινό

                  

                  

       ΠΡΟΣ:  Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Με τη αριθμ. 333/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης εγκρίθηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»  που προκηρύχτηκε με τη με αριθμ. 30663/27-7-2016 διακήρυξη ως κάτωθι:

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :3/10/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

 

Ηλεκτρονική ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών :7/10/2016 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ.

 

 

                     

 

                                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                                   ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

K2_TUEAMEESTE_AUGUST+0300RAUGUST_SHORTAMEEST_1C2

Τεύχος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΩΝ»

                                               Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 
                        προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της προσφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 20/2016 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 19,592,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τιμή μονάδος (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α)

ΣΥΝΟΛΟ

1

Αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο πεζού χειριστή.

Τεμάχιο

2

7.900,00 €

15.800,00 €

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

15.800,00 €

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

3.792,00 €

 

 

 

 

Στρογγυλοποίηση

0,00 €

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19.592,00 €

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΔΕΥΤΕΡΑ 19-9-2016 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 
                          προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της προσφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 93/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 59.999,62€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:

 

A/A

Περιγραφή Είδους

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας (€)

Δαπάνη (€)

1

Μεμβράνη ασφαλείας με μεγάλη διαφάνεια

m2

321

20,52 €

6.586,92 €

2

Μεμβράνη ασφαλείας καθρέφτης

m2

1733

24,00 €

41.592,00 €

3

Απομάκρυνση παλαιάς μεβράνης

m2

41

5,07 €

207,87 €

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

48.386,79 €

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 24%

11.612,83 €

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

59.999,62 €

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή18, Βούλα, την ΔΕΥΤΕΡΑ 12-9-2016 και ώραέ ναρξης 10:00 και λήξη ςπαράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 

προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε ομάδας της με α/α 50/2016 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 124.209,04€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr,

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Παρασκευή 26-8-2016

Παρασκευή 26-8-2016

Παρασκευή 23-9-2016 και ώρα 10:30

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

CPVS

Κ.Α.

ΠΟΣΟ

2016

39224340-3

34913000-0

20-7135.017

124.209,04 €

ΣΥΝΟΛΟ

124.209,04€

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 
προκηρύσσει Συνοπτικό / Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΧΩΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της προσφοράς κάθε ομάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 78/2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου , προϋπολογισμού 59.998,60€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά ομάδα:
                       ΟΜΑΔΑ Α   54.601,50 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),  (αφορά 28 διαφορετικά είδη προϊόντων)
                       ΟΜΑΔΑ Β     3.344,90 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),   (αφορά 8 διαφορετικά  είδη προϊόντων)
                       ΟΜΑΔΑ Γ     2.052,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),   (αφορά 10 διαφορετικά  είδη προϊόντων)

 

Οδιαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή18, Βούλα, την ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

 

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

 προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της προσφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 79/2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπολογισμού 89.991,14€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr,

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Παρασκευή 19-8-2016

Παρασκευή 19-8-2016

Δευτέρα  12-9-2016 ώρα 10:30

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΕ :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :3/10/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

 

Ηλεκτρονική ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών :7/10/2016 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ.

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 

 προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσααπό  τεχνικής και οικονομικής άποψης προσφοράτης με α/α 103/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 4.216.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr,

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

29-7-2016

29-7-2016

Τετάρτη 21-9-2016

 

 

Α/Α

ΑΡΘΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣ.

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΜ

4282

430,00

1.841.260,00

2

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 2

ΤΕΜ

804

710,00

570.840,00

3

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 3

ΤΕΜ

267

984,00

262.728,00

4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΕΜ

1

300.000,00

300.000,00

5

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (CMMS)

ΤΕΜ

1

75.000,00

75.000,00

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 1-5 :

3.049.828,00

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

350.172,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ :

3.400.000,00

 

 

Φ.Π.Α. 24% :

816.000,00

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

4.216.000,00

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

 

 

ΕλληνικήΔημοκρατία

ΝομόςΑττικής

Δήμος                    

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Δ/νση Οικονομικών

Τμήμα Προμηθειών

 

Ταχ.Δ/νση: Κ.Καραμανλή18

Τ.Κ.: 16673 – ΒΟΥΛΑ

Πληροφ.:A.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τηλ.:  213 2019955

Fax:   213 2020059

e-mail:promithies@vvv.gov.gr

          

           

 

 

 

 

                 Χρόνοςδιατήρησης: 3 χρόνια

                     ΒαθμόςΑσφαλείας: Αδιαβάθμητο

                     Βούλα, 19-9-2016

                     Αριθ. Πρωτ.    37350

                     ΒαθμόςΠροτεραιότητας: κοινό

                  

                  

       ΠΡΟΣ:  Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Με τη αριθμ. 333/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης εγκρίθηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»  που προκηρύχτηκε με τη με αριθμ. 30663/27-7-2016 διακήρυξη ως κάτωθι:

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :3/10/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

 

Ηλεκτρονική ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών :7/10/2016 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ.

 

 

                     

 

                                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                                   ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_MONPMEESTE_SEPTEMBER+0300RSEPTEMBER_SHORTPMEEST_1C2

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔ. CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (SHREDDER) ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

42996100-5 

 

1

483.870,97€

116.129,03€

600.000,00€

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη τιμή, η οποία θα προκύψει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και τον υπολογισμό της ανοιγμένης τιμής προσφοράς, όπως αυτά αναλύονται στο παράρτημα της διακήρυξης με τίτλο «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr,

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τετάρτη 20-7-2016

Παρασκευή 22-7-2016

Δευτέρα 19-9-2016

ώρα : 10:30

 

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL